Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Специалности и учебни планове Бакалавърски програми Междинни учебни планове Задочно Информатика 2012-2013 г.    English
Факултет по математика и информатика - Информатика 2012-2013 г.
 

Утвърден от
РЕКТОР:
(Проф. д-р Запрян КОЗЛУДЖОВ)
Протокол на Академичния съвет № 24 / 20.05.2013

УЧЕБЕН ПЛАН

Област на висше образование: ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА (4)
Професионално направление: ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ (4.6)
Специалност: ИНФОРМАТИКА
Образователно-
квалификационна степен:
БАКАЛАВЪР
Професионална квалификация: ИНФОРМАТИК
Форма на обучение: ЗАДОЧНА
Продължителност на обучението:  4 ГОДИНИ
Започнали обучението през учебната 2012/2013 (от II курс)
 ДЕКАН на ФМИ: (проф. д-р Асен Рахнев)
Протокол на Факултетния съвет № 20 / 15.05.2013
   


Дисциплини
А
Л
Лс
У
Ус
Лб
Лбс
СП
О
К
ФИ
Г
Тр
Н
ПЪРВА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА
285 110 11 110 11 65 6,5 1515 1800 60        
Есенен триместър
95 35 3,5 45 4,5 15 1,5 505 600 20        
Основи на компютърната информатика 30 15 1,5 0 0 15 1,5 180 210 7 И 1 Е 1
Линейна алгебра и аналитична геометрия 40 20 2 20 2 0 0 200 240 8 И 1 Е 1
Английски език 25 0 0 25 2,5 0 0 125 150 5 - 1 Е 1
Зимен триместър
95 35 3,5 45 4,5 15 1,5 505 600 20        
Програмиране 30 15 1,5 0 0 15 1,5 180 210 7 И 1 З 2
Математически анализ 1 40 20 2 20 2 0 0 200 240 8 И 1 З 2
Английски език 25 0 0 25 2,5 0 0 125 150 5 ТО 1 З 2
Пролетен триместър
95 40 4 20 2 35 3,5 505 600 20        
Обектно-ориентирано програмиране 40 20 2 0 0 20 2 200 240 8 И 1 П 3
Математически анализ 2 40 20 2 20 2 0 0 200 240 8 И 1 П 3
Курсов проект 1 15 0 0 0 0 15 1,5 105 120 4 ТО 1 П 3
ВТОРА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА
265 140 14 45 4,5 100 10 1535 1800 60        
Есенен триместър
85 55 5,5 20 2 30 3 515 600 20        
Уеб програмиране (HTML, CSS, JS) 20 10 1 0 0 10 1 130 150 5 И 2 Е 4
Информационни технологии 20 10 1 0 0 10 1 130 150 5 И 2 Е 4
Операционни системи 25 15 1,5 0 0 10 1 155 180 6 И 2 Е 4
Избираема дисциплина или практикум 20 20 2 0 0 0 0 100 120 4 ТО 2 E 4
0 0 20 2 0 0
Зимен триместър
100 45 4,5 15 1,5 40 4 620 720 24        
Програмиране на Java 30 15 1,5 0 0 15 1,5 180 210 7 И 2 З 5
Бази от данни 25 15 1,5 0 0 10 1 155 180 6 И 2 З 5
Практикум по ООП и БД 15 0 0 0 0 15 1,5 105 120 4 ТО 2 З 5
Геометрия 30 15 1,5 15 1,5 0 0 180 210 7 И 2 З 5
Пролетен триместър
80 40 4 10 1 30 3 400 480 16        
Компютърни архитектури 25 15 1,5 0 0 10 1 125 150 5 И 2 П 6
Шаблони за проектиране (Design Patterns) 25 15 1,5 0 0 10 1 125 150 5 И 2 П 6
Дискретна математика 30 10 1 10 1 10 1 150 180 6 И 2 П 6
ТРЕТА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА
300 165 17 100 10 95 9,5 1530 1830 61        
Есенен триместър
100 65 6,5 20 2 35 3,5 500 600 20        
Разпределени приложения (C#) 25 15 1,5 0 0 10 1 125 150 5 И 3 Е 7
Алгоритми и структури от данни (C#) 30 15 1,5 0 0 15 1,5 150 180 6 И 3 Е 7
Компютърни мрежи и комуникации 25 15 1,5 0 0 10 1 125 150 5 И 3 Е 7
Избираема дисциплина или практикум 20 20 2 0 0 0 0 100 120 4 ТО 3 E 7
0 0 20 2 0 0
Зимен триместър
115 50 5 60 6 25 2,5 575 690 23        
Практика по специалността 40 0 0 40 4 0 0 200 240 8 ТО 3 З 8
Компютърна графика 25 15 1,5 0 0 10 1 125 150 5 И 3 З 8
Вероятности и приложна статистика 30 15 1,5 0 0 15 1,5 150 180 6 И 3 З 8
Избираема дисциплина или практикум 20 20 2 0 0 0 0 100 120 4 ТО 3 З 8
0 0 20 2 0 0
Пролетен триместър
85 50 5 20 2 35 3,5 455 540 18        
Изкуствен интелект 25 15 1,5 0 0 10 1 125 150 5 И 3 П 9
Софтуерни технологии 25 15 1,5 0 0 10 1 125 150 5 И 3 П 9
Практикум по софтуерни технологии 15 0 0 0 0 15 1,5 105 120 4 ТО 3 П 9
Избираема дисциплина или практикум 20 20 2 0 0 0 0 100 120 4 ТО 3 П 9
0 0 20 2 0 0
ЧЕТВЪРТА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА
260 165 17 80 8 75 7,5 1600 1860 62        
Есенен триместър
95 60 6 20 2 35 3,5 475 570 19        
Компютърна лингвистика 20 10 1 0 0 10 1 100 120 4 И 4 Е 10
Уеб сървърни езици 25 15 1,5 0 0 10 1 125 150 5 И 4 Е 10
Компютърни числени методи 30 15 1,5 0 0 15 1,5 150 180 6 И 4 Е 10
Избираема дисциплина или практикум 20 20 2 0 0 0 0 100 120 4 ТО 4 Е 10
0 0 20 2 0 0
Зимен триместър
85 55 5,5 20 2 30 3 425 510 17        
Информационно моделиране C# 25 15 1,5 0 0 10 1 125 150 5 И 4 З 11
Методи на транслация 20 10 1 0 0 10 1 100 120 4 И 4 З 11
Осигуряване на качество на софтуера (Q.A.) 20 10 1 0 0 10 1 100 120 4 И 4 З 11
Избираема дисциплина или практикум 20 20 2 0 0 0 0 100 120 4 ТО 4 З 11
0 0 20 2 0 0
Пролетен триместър
80 50 5 40 4 10 1 700 780 26        
Преддипломен стаж 20 0 0 20 2 0 0 100 120 4 ТО 4 П 12
Управление на проекти 20 10 1 0 0 10 1 100 120 4 И 4 П 12
Избираема дисциплина или практикум 20 20 2 0 0 0 0 100 120 4 ТО 4 П 12
0 0 20 2 0 0
Обзорни лекции по информатика 20 20 2 0 0 0 0 400 420 14 И 4 П 12
Подготовка и полагане на държавен изпит или разработване и защита на дипломна работа 0 0 0 0 0 0 0 4 П 12
ОБЩО
1110 580 58 335 34 335 34 6180 7290 243        
 

ОЗНАЧЕНИЯ КЪМ ХОРАРИУМА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН:

А – аудиторни часове; Л – лекции; Лс – лекции седмично; У – семинарни упражнения; Ус – семинарни  упражнения седмично; Лб - лабораторни упражнения; Лбс - лабораторни упражнения седмично; СП – само-подготовка; О – общо;  К – ECTS кредити; ФИ – форма на изпитване; Г – академична година; Тр – триместър; Н – номер на триместъра;  И – изпит; ТО – текуща оценка; Е – есенен, З – зимен, П – пролетен
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ