Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Математически анализ Решения на КС 2013 Протокол №6 / 05.07.2013 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №6 / 05.07.2013 г.

Днес 05.07.2013 г. /четвъртък/ от 11 ч. се проведе катедрен съвет на катедра “Математически анализ“ към Факултета по математика и информатика при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски".

Присъстват следните членове на катедрата: доц. д-р Андрей Захариев, проф. д.м.н Степан Костадинов, проф. д-р Петко Пройнов, доц. д-р Боян Златанов, доц. д-р Георги Костадинов, доц. д-р Неделчо Милев, доц. д-р Недялка Казакова, , доц. д-р Атанаска Георгиева, доц. д-р Теменужка Пенева, ас. Слав Чолаков, ас. Иванка Николова, ас. Милена Петкова

Отсъстват: няма.

Дневен ред:

 1. Предварително обсъждане на дисертационен труд за ОНС "Доктор" на гл. ас. Стоян Георгиев Златев, докторант на самостоятелна подготовка към катедрата.

 2. Разни.

Предложения дневен ред бе подложен на гласуване.

Гласували за - 12, против – 0, въздържали се- 0.

Направеното предложение бе прието единодушно.

 

Решения:

По точка 1. Доц. А. Захариев даде думата на гл. ас. Стоян Георгиев Златев – докторант на самостоятелна подготовка към катедра Математически анализ“ за да представи своя проект за дисертационен труд „Локален анализ и асимптотични свойства на решенията на класове диференциални уравнения с приложение в популационната динамика“.

След обсъждане на проекта за дисертационен труд, катедреният съвет прие единодушно следните решения:

 1. Катедреният съвет прие, че представения от докторант Стоян Георгиев Златев дисертационен труд на тема „Локален анализ и асимптотични свойства на решенията на класове диференциални уравнения с приложение в популационната динамика“ е готов за защита пред НЖ, след като отрази направените забележки и препоръки, за за присъждане на образователна и научна степен “доктор” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5 Математика, Докторска програма 01.01.05 Диференциални уравнения.

 2. Катедреният съвет предлага за потенциални членове на състава на научното жури за защита на дисертационния труд на докторант Стоян Георгиев Златев следните хабилитирани лица:

Външни за Пловдивския университет членове:

 1. Проф. д-р Михаил Михайлов Константинов – от УАСГ, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математика;

 2. Проф. д.т.н. Васил Георгиев Ангелов – от Минно-геоложки университет Св. Иван Рилски, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ.

 3. Проф. д-р Ангел Борисов Дишлиев – от Химикотехнологичен и металоргичен университет, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ

Вътрешни за Пловдивския университет лица:

 1. Акад. проф. д.т.н. Иван Петков Попчев – от ФИСН на ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност Теория на управлението, математическо моделиране;

 2. Доц. д-р Андрей Иванов Захариев – от ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност Математически анализ ;

Резервни членове:

 1. (резервен външен член) Доц. д-р Светослав Иванов Ненов – от Химикотехнологичен и металоргичен университет, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Диференциални уравнения

 2. (резервен вътрешен член) Проф. д-р Степан Иванов Костадинов – от ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност Математически анализ;

 1. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да приеме за дата на защита на дисертационния труд на докторант Стоян Георгиев Златев пред научно жури датата 21.09.2013 г.

По точка 2. Доц. Захариев предложи Мария Тонкова Василева - редовен докторант към катедра “Математически анализ“ да бъде избрана за хоноруван преподавател с хорариум 30 часа упражнения (30 часа упражнения за водене на дисциплината „МА-1”, "Химия" и "Химия и физика", 1 курс, редовно обучение;05.07.2013 г.

Ръководител катедра „Математически анализ”:………………

/доц. д-р А. Захариев/

 

Протоколчик:………………………….

/доц. д-р А. Георгиева/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ