Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Математически анализ Решения на КС 2013 Протокол №5 / 30.05.2013 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №5 / 30.05.2013 г.

Днес 30.05.2013 г. /четвъртък/ от 13 ч. се проведе катедрен съвет на катедра “Математически анализ“ към Факултета по математика и информатика при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски".

Присъстват следните членове на катедрата: доц. д-р Андрей Захариев, проф. д.м.н. Степан Костадинов, проф. д-р Петко Пройнов, доц. д-р Боян Златанов, доц. д-р Георги Костадинов, доц. д-р Неделчо Милев, доц. д-р Недялка Казакова, , доц. д-р Атанаска Георгиева, ас. Слав Чолаков, ас. Иванка Николова, ас. Милена Петкова

Отсъстват: доц. д-р Теменужка Пенева

 

Дневен ред:

 1. Разпределение на часовете за уч. 2013/2014 г.

 2. Докторанти.

 3. Разни.

Предложения дневен ред бе подложен на гласуване.

Гласували за - 11, против – 0, въздържали се- 0.

Направеното предложение бе прието единодушно.

 

По точка 1.

Доц. А. Захариев предложи примерно разпределение на часовете подготвено от доц. д-р Атанаска Георгиева и доц. д-р Андрей Захариев.

След проведено обсъждане направеното предложение бе подложено на гласуване.

Гласували за - 11, против – 0, въздържали се- 0.

Направеното предложение бе прието единодушно.

 

По точка 2.

Доц. А. Захариев предложи съгласно чл. 24. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, катедреният съвет да гласува следното решение:

Катедреният съвет на катедра “Математически анализ“, на основание чл. 24. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, предлага следните предложения за утвърждаване от Факултетния съвет на ФМИ:

 1. Катедреният съвет приема мнението за работата на докторант Стоян Георгиев Златев през първата година от подготовката (18.07.2012 г. – 30.05.2013 г.), предоставено от научния ръководител доц. д-р Андрей Захариев.

 2. Катедреният съвет приема отчета за първата година от подготовката на докторант Стоян Георгиев Златев, съгласно мнението на научния ръководител.

 3. Катедреният съвет предлага докторант Стоян Георгиев Златев да бъде атестирана с оценка Отличен (6.00) за работата си през първата година от подготовката.

 4. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет докторант Стоян Георгиев Златев да бъде отчислена от докторантура с придобито право на защита, считано от 01.07.2013 г.

 5. Катедреният съвет приема мнението за работата на докторант Слав Василев Чолаков през втората година от подготовката, предоставено от научния ръководител проф. д-р Петко Пройнов.

 6. Катедреният съвет приема отчета за втората година от подготовката на докторант Слав Василев Чолаков, съгласно мнението на научния ръководител.

 7. Катедреният съвет предлага докторант Слав Василев Чолаков да бъде атестирана с оценка Отличен (6.00) за работата си през втората година от подготовката.

 8. Катедреният съвет приема мнението за работата на докторант Иванка Андреева Николова през втората година от подготовката, предоставено от научния ръководител проф. д-р Петко Пройнов.

 9. Катедреният съвет приема отчета за втората година от подготовката на докторант Иванка Андреева Николова, съгласно мнението на научния ръководител.

 10. Катедреният съвет предлага докторант Иванка Андреева Николова да бъде атестирана с оценка Отличен (6.00) за работата си през втората година от подготовката.

 

По точка 3.

Няма постъпили предложения за решение.

 

30.05.2013 г.

Рък. катедра „Математически анализ”:

/доц. д-р А. Захариев/

 

Протоколчик:

/доц. д-р А. Георгиева/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ