Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Дисциплини в учебните планове на специалностите Математика и информатика (бакалавър) Учебен план Английски език    English
Факултет по математика и информатика - Английски език
Специалност
Форма на оценяване
Дисциплината
се води
Математика и информатика (бакалавър) редовно обучение
изпит
 
Анотация
 1. Място на дисциплината. Предвид новите обществено-икономически условия в страната и света, предвид това, че английският език е най-разпространеният в света и изключително използван в най-масовата среда за информационен обмен - Интернет, както и в най-реномираните научни издания и публикации, изучаването на английски език следва да заеме важно място сред дисциплините, предвидени в учебните планове на студентите по специалност "Математика и информатика". Така те ще имат възможност за ефективно обучение и самообучение по време на следването, а и след дипломиране.
 2. Цели на дисциплината. Целта на обучението по английски език е да затвърди вече усвоените и изгради нови знания и умения по английски език, както и да подготви студентите за самостоятелни занимания след дипломирането им.
 3. Характеристика на обучението по английски език. Студентите с входно ниво Beginners, Elementary и Pre-Intermediate се обучават по общ английски език, като получават познания за основните граматически структури на английския език, битова лексика и изграждат говорни и писмени умения. На студентите с входно ниво Intermediate, Upper-Intermediate и Advanced се предлага и компонент на специализиран английски език.
 4. Организация на дисциплината. При възможност студентите от различните специалности, предвид еднаквия хорариум, се преразпределят в езикови групи според езиковата им компетентност и при отчитане на индивидуалните им желания. Нивата на езиковите групи съответстват на международно признатите: Beginners, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced. Преразпределението от административни по езикови групи е от съществено значение за ефективността на обучение в рамките на ограничения общ хорариум. Занятията се провеждат два пъти седмично по 4 учебни часа през А триместър и веднъж седмично п? 2 учебни часа през Б триместър. Материалът е разпределен в самостоятелни граматически и лексически теми с хорариум, съобразен с техния обем.
 5. Методика на преподаването. Новият материал се поднася по съвременни комуникативно-когнитивни методики, залагайки на самостоятелни домашни занимания.
 6. Проверка на знанията. Проверката на знанията се осъществява под формата на текущ контрол. Тя включва 2 контролни работи на триместър, постоянен контрол на говорните умения. Крайната оценка за всеки триместър е - Зачита се.
 
Съдържание

І. Beginners

 1. Английската азбука
 2. Глаголът "съм"
 3. Притежателните местоимения
 4. Множествено число на съществителните
 5. Притежателна форма 's
 6. Сегашно просто време
 7. Основни правила на словореда
 8. Членуване
 9. Минало просто време - правилни и неправилни глагол

II. Elementary

 1. Английската азбука
 2. Глаголът "съм"
 3. Притежателните местоимения
 4. Множествено число на съществителните
 5. Притежателна форма 's
 6. Сегашно просто време
 7. Основни правила на словореда
 8. Членуване
 9. Минало просто време - правилни и неправилни глаголи

III. Pre-Intermediate

 1. Някои средства за описание
 2. Сегашно просто време
 3. Наречия за неопределена честота или продължителност
 4. Сегашно продължително време
 5. Минало просто време
 6. Наречия за време
 7. Изрази за количество
 8. Изразяване на бъдещи действия и събития
 9. Сравнителна и превъзходна степен на прилагателни и наречия

IV. Intermediate

 1. Спомагателни глаголи
 2. Сегашно просто време
 3. Сегашно просто продължително време
 4. Глаголи, изразяващи действия, и глаголи, изразяващи състояния
 5. Страдателен залог със сегашно просто време
 6. Минало продължително време
 7. Минало просто и сегашно перфектно време
 8. Страдателен залог с миналите времена
 9. Модалните глаголи - значение, употреба, заместители

V. Upper-Intermediate

 1. Особености на английския словоред
 2. Системата на глаголните времена - сегашно, минало и бъдеще просто и продължително време, перфектни и неперфектни, деятелен и страдателен залог.
 3. Сегашно перфектно просто и продължително време.
 4. Герундий - значения и употреба
 5. Предложни въпросителни фрази
 6. Въпроси "нали". Преразказни въпроси
 7. Минало перфектно просто и продължително време
 8. Изразни средства за количество
 9. Граматически средства за изразяване на бъдещи действия и състояния

VI. Advanced

 1. Части на изречението
 2. Произношение и интонация
 3. Особености в изречението в английския език
 4. Части на речта
 5. Членуване
 6. Спомагателни и модални глаголи
 7. Глаголи-връзка
 8. Прости времена
 9. Продължителни времена

Специализиран компонент "Математика и информатика"

 1. Компютрите в съвременния свят
 2. Входно-изходни устройства
 3. Запаметяващи устройства
 4. Текстообработка
 5. Електронни таблици
 6. Бази данни
 7. Компютърна графика
 8. Мултимедия
 9. Програмиране
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ