Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Математически анализ Решения на КС 2013 Протокол №4 / 15.05.2013 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №4 / 15.05.2013 г.

ПРОТОКОЛ №4/15.05.2013 г.


  Днес 15.05.2013 г. /сряда/ от 11 ч. се проведе катедрен съвет на катедра “Математически анализ“ към Факултета по математика и информатика при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски".

  Присъстват следните членове на катедрата: доц. д-р Андрей Захариев, проф. д.м.н Степан Костадинов, проф. д-р Петко Пройнов, доц. д-р Боян Златанов,  доц. д-р Георги Костадинов,  доц. д-р Неделчо Милев, доц. д-р Недялка Казакова, доц. д-р Теменужка Пенева, доц. д-р Атанаска Георгиева, ас. Слав Чолаков, ас. Иванка Николова, ас. Милена Петкова

 Отсъстват: няма

Дневен ред:

  1. Обсъждане на предложения за промени в учебните планове.
  2. Докторанти.
  3. Разни.

 Доц. А. Захариев предложи следната промяна на дневния ред:

  1. Обсъждане на предложения за промени в учебните планове.
  2. Атестиране на преподаватели от катедрата.
  3. Докторанти.
  4. Разни.

Направеното предложение бе подложено на гласуване.
Гласували за - 12, против – 0, въздържали се- 0.
Направеното предложение бе прието единодушно.

 По точка 1. Доц. А. Захариев предложи катедрата да одобри новите учебни планове, както и направените предложения за нови дисциплини – „Модели на реални процеси“ и Приложна математика 1.  
Направеното предложение бе подложено на гласуване.

Гласували за - 12, против – 0, въздържали се- 0.
Направеното предложение бе прието единодушно.

По точка 2. Доц. А. Захариев предложи на доц. д-р Боян Златанов следните атестационни оценки:

  • учебна дейност – положителна
  • научна дейност – положителна
  • административна дейност – положителна.

Обща атестационна оценка – положителна.
Направеното предложение бе подложено на гласуване

Гласували за - 12, против – 0, въздържали се- 0.
Направеното предложение бе прието единодушно.

По точка 3

Доц. А. Захариев предложи откриване на процедура съгласно чл. 33(1) от ПРАСПУ, за предварително обсъждане на дисертационния труд на гл. ас. Стоян Георгиев Златев – докторант на самостоятелна подготовка към катедра Математически анализ.

След проведено обсъждане направеното предложение бе подложено на гласуване.

Гласували за - 12, против – 0, въздържали се- 0.
Направеното предложение бе прието единодушно. 

По точка 4

 Доц. А. Захариев: Предлагам да удължим с 1 година трудовия договор на проф. д-р Степан Костадинов.
Направеното предложение бе подложено на гласуване

Гласували за - 12, против – 0, въздържали се- 0.
Направеното предложение бе прието единодушно.

Доц. А. Захариев: Предлагам да удължим с 1 година трудовия договор на доц. д-р Георги Костадинов.
Направеното предложение бе подложено на гласуване
Гласували за - 12, против – 0, въздържали се- 0.
Направеното предложение бе прието единодушно.


 15.05.2013 г.

Рък. катедра „Математически анализ”:

/доц. д-р А. Захариев/

 
Протоколчик:

/доц.  д-р  А. Георгиева/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ