Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2013 година Протокол № 20 / 15.05.2013    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 20 / 15.05.2013

ПРОТОКОЛ № 20/15.05.2013 г.

От Факултетен съвет на Факултета по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 15 май 2013 г. /сряда/ от 13:00 ч. се проведе Факултетен съвет на Факултета по математика и информатика.
Присъстват: проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христова, проф. д.м.н. Степан Иванов Костадинов, проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Димитър Георгиев Мекеров, проф. д-р Манчо Христов Манев, проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев, проф. д-р Петко Димитров Пройнов, проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева, проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, доц.
д-р Андрей Иванов Захариев, доц. д-р Веска Пенчева Нончева, доц. д-р Владимир Славчев Шкуртов, доц. д‑р Георги Димитров Костадинов, доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев, доц. д-р Евгения Делчева Ангелова, доц. д-р Елена Петрова Сомова, доц. д-р Кирил Христов Коликов, доц. д-р Коста Андреев Гъров, доц. д-р Люба Иванова Попова, доц. д-р Неделчо Велев Милев, доц. д-р Недялка Георгиева Казакова, доц. д-р Пенка Петрова Рангелова, доц. д-р Теменужка Пенева Пенева, доц. д-р Христо Димитров Крушков, гл. ас. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, гл. ас. д-р Марта Костадинова Теофилова, гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов, ас. Елена Христова Тодорова, док-т Десислава Стоянова Войникова, док-т Даниела Ваклушева Димитрова, Орлин Атанасов Янакиев – студент, Тодор Георгиев Чаушев – ръководител звено УКЗ.

Отсъстват: доц. д-р Боян Георгиев Златанов, доц. д-р Ангел Атанасов Голев, Цветомир Иванов Андреев – студент.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Име на Факултета.
 2. Учебни.
 3. Докторанти.
 4. Разни.

 

РЕШЕНИЯ:

1. ФС прие и предлага на Академичния съвет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” да утвърди ново име на Факултета по математика и информатика, а именно: Факултет по математика, информатика и информационни технологии.

2. ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” на следните частични промени за специалност „Математика и информатика”:

а) в ІІІ курс, Б триместър – дисциплината „Теория на числата” се заменя с „Методи за решаване на математически задачи” (20/20/0);

б) във ІІ курс, Б триместър – дисциплината „Теория на вероятностите и математическа статистика” се изучава в общ хорариум (40/20/20).

3. ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” на следните частични промени за специалностите „Математика”, „Приложна математика” и „Бизнес математика”, влизащи в сила от учебната 2013/2014 година, а именно:

 • за спец. „Математика”:
  а) в ІV курс, Б триместър – дисциплината „Механика” се заменя с „Теория на игрите” (30/0/40);
 • за спец. „Приложна математика”:
  а) в ІV курс, Б триместър – дисциплината „Механика” се заменя с „Теория на игрите” (30/0/40);
  б) в ІV курс, Б триместър – дисциплината „Информационно моделиране" се заменя със „Статистически софтуер” (30/0/40);
 • за спец. „Бизнес математика”
  а) еднократно само за ІІ курс, А триместър на учебната 2013/2014 година дисциплината „Математически анализ 2” се заменя със „Софтуерни системи по математика”;

4. ФС прие и предлага на Академичния съвет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” да утвърди актуализираните учебни планове за ОКС „Бакалавър”, влизащи в сила от учебната 2013/2014 година на следните специалности към Факултета по математика и информатика;

 • „Информатика” (редовно и задочно обучение);
 • „Бизнес информационни технологии” (редовно и задочно обучение);
 • „Софтуерни технологии и дизайн” (редовно и задочно обучение);
 • „Бизнес математика” (редовно обучение).

    2) Актуализирани учебни планове за ОКС „Бакалавър” за спец. „Информатика” (редовно и задочно обучение) за започналите обучението в тази специалност през:

               а) учебната 2012/2013 година (от ІІ курс);
               б) 2011/2012 година (от ІІІ курс);
               в) 2010/2011 година (от ІV курс).

      3) Актуализирани учебни планове за ОКС „Бакалавър” за спец. „Бизнес информационни технологии” (редовно и задочно обучение) за започналите обучението в тази специалност през:

               а) учебната 2012/2013 година (от ІІ курс);
               б) 2011/2012 година (от ІІІ курс);
               в) 2010/2011 година (от ІV курс).

5. ФС прие и предлага на Академичния съвет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” да утвърди актуализираните основни характеристики на учебните планове за ОКС „Бакалавър”на следните специалности: „Математика”, „Приложна математика”, „Бизнес математика”, „Математика и информатика”, „Информатика”, „Бизнес информационни технологии” и „Софтуерни технологии и дизайн”.

6. ФС прие предложеното разпределение на дисциплините по катедри за приетите нови учебни планове по направления: 1.3. Педагогика на обучението по ...; 4.5. Математика и 4.6. Информатика и компютърни науки.

7. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии”: въз основа на подадена молба и съгласно чл. 26., ал. 1 от ПРАС на ПУ да се възстанови докторантурата на Мариана Огнянова Баракова, редовен докторант към катедра „Компютърни технологии” (прекъсната със Заповед на Ректора Р33-2752/25.07.2012 г.), считано от 01.09.2013 г.

7. ФС прие отчета за първата година от подготовката на Десислав Вълков Десев, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика” съгласно мнението на научния ръководител проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков. 

9. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика”: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Десислав Вълков Десев, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика” за работата си през първата година от подготовката.

10. ФС прие: в срок до 20.05.2013 г. (понеделник) ръководителите на катедри да изпратят на имейла на Надя Милева предложенията за избираеми (редовно и задочно обучение) и факултативни дисциплини за Есенния триместър на учебната 2013/2014 година.

11. ФС прие: в срок до 20.05.2013 г. (понеделник) да се подадат заявки в Деканата за предстоящата изпитна сесия за Пролетния триместър и ликвидационната сесия, за специалностите във ФМИ (редовно обучение).

12. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии”: съгласно
чл. 52, ал. 2 от ПРАС на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски да бъде утвърдена следната комисия във връзка с признаването на диплома за придобитата в чужбина образователна и научна степен „доктор” от Румен Валентинов Моралийски:

Председател:  Доц. д-р Евгения Ангелова Делчева

 Членове: 1. Проф. д-р Антон Илиев Илиев;
                    2. Доц. д-р Анна Атанасова Малинова.

13. ФС предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” обявяването на конкурс за „главен асистент”, съгласно чл. 58 (1) от ПРАСПУ по област на висше образование 4. Природни науки, матема­ти­ка и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика към катедра „Компютърни технологии” със срок 2 (два) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник – 2 места.

14. ФС прие: в срок до 03.06.2013 г. ръководителите на катедри да изпратят на имейла на проф. Антон Илиев, проверени от тях, актуализирани справки за „точки наука”, актуализиран файл за акредитация с придружаващия го екселски файл на всички щатни преподаватели и докторанти от поверената им катедра (критериите са изпратени на 07.05.2013 г.).

15. ФС прие следното предложение: във връзка с постъпило искане по имейл чрез Бояна Бонева и Весела Казашка за попълване на Индивидуални планове за научноизследователската дейност от преподавателите във ФМИ при ПУ да се поставят следните въпроси: гласувано ли е решение от Академичния съвет на ПУ за приемане и отчитане на Индивидуални планове за научноизследователската дейност от членовете на академичния състав на ПУ? Утвърдена ли е бланката, по която се иска в имейла да се попълни информацията?

16. ФС прие следното предложение от ДС: във връзка с преназначаването на Константина Иванова на мястото на пенсионираната Ненка Трайкова, да се проведе конкурс за административен секретар на освободеното място със същите изисквания, които бяха на предишния проведен конкурс.

17. ФС прие следните предложения: всички преподаватели да съдействат за анкетирането на студентите по специалности, което ще се проведе от 15 май 2013 г. до 30 май 2013 г.; ръководителите на катедри да съдействат за попълването на анкетни карти по проекта „Създаване на център на технологичен трансфер по програма – конкурентна способност”, с цел създаване на база от данни, от която да се ползват компетенциите на висококвалифицирани математици и информатици; да се съдейства на Живко Георгиев, студент-инвалид от І курс, специалност „Информатика”, като се изпращат необходимите материали и да се изпитва по интернет.

18. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Приложна математика и моделиране”: да се предложи на Ректора на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” да назначи, съгласно чл. 17 от ЗРАСРБ, чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ, чл. 55. (1) от ПРАСПУ, докторант Десислава Стоянова Войникова  на академичната длъжност “асистент” за срок от 2 (две) години в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математическо моделиране и приложение на математиката, към катедра “Приложна математика и моделиране” на Факултета по математика и информатика, считано от 16.05.2013 г.

19. ФС прие следното предложение: във връзка с публикувана статия във вестник „Марица” на 15.05.2013 г. за прием по три нови специалности „Физика и астрономия”, „Физика с английски” и „Физика и информатика”да се постави въпрос и разясни - съществува ли специалност „Физика и информатика”, тъй като никой от ръководството и членовете на ФС не е уведомен за създаването, приема и разпределението на часовете по тази специалност.

20. ФС прие: в срок до 4 юни 2013 г. (вторник) ръководителите на катедри да изготвят и изпратят в Деканата разпределението на часовете за учебната 2013/2014 година, като се използва миналогодишния файл; за следващия ФС ръководителите на катедри да изпратят учебните програми на дисциплините, за които отговаря катедрата, като освен знания и умения да има и компетентности. 

21. Проф. Рахнев направи съобщение за следните предстоящи защити на докторанти:

 • на 29.05.2013 г. – докторант Стефка Анева и докторант Генчо Стоицов;
 • на 17.06.2013 г. – докторант Станка Хаджиколева;
 • на 18.06.2013 г. – докторант Десислава Войникова.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ