Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Дисциплини в учебните планове на специалностите Математика и информатика (бакалавър) Учебен план Хоспитиране    English
Факултет по математика и информатика - Хоспитиране
Специалност
Форма на оценяване
Дисциплината
се води
Математика и информатика
(бакалавър) редовно обучение
изпит
 
Анотация
Чрез хоспитирането по математика се цели да се формират у студентите умения за: практическото приложение на знанията, придобити в лекциите и семинарните упражнения по методика на обучението по математика; критично отношение на студентите към наблюдаваните уроци; правилни, теоретично обосновани критерии за качествата на уроците по математика.
Целта е още студентите да се научат да откриват достойнствата и недостатъците на наблюдаваните уроци (от позициите на изучените теоретични постановки), да предлагат други варианти за провеждането им, да вникнат в майсторството на учителите; да анализират наблюдавания урок.
 
Съдържание
I. Определяне образователните и възпитателни цели на урока

II. Съдържанието на урока:

 1. Съответства ли то на целите на урока?
 2. Издържано ли е в научно отношение? Има ли пропуски?
 3. Има ли връзка с живота и как се осъществява?

III. Дейността на учителя по реализиране на целите на урока:

 1. Как се осъществява:
  • актуализацията на стари знания и умения
  • мотивацията на новите знания
 2. Спазена ли е методиката за усвояването на ново понятие, нова теорема.
 3. Спазени ли са изискванията към подбора, задачите и методиката за решаването им.
 4. Какви методи:
  • за решаване на задачи
  • на обучение са използвани в урока и уместно ли са приложени
 5. Спазени ли са дидактическите принципи?
 6. Отделя ли се същественото в урова и затвърдява ли се?
 7. Правилно ли е разпределено времето за отделните дидактически задачи?
 8. Умее ли учителят да:
  • задава подходящи въпроси и да ги варира при нужда?
  • изслушва отговорите и как реагира за допуснати грешки от
   учениците?
  • проявява настойчивост за постигане на правилен отговор?
 9. Как се организира проверката и оценката на знанията и уменията на учениците?
 10. Организиране и провезкдане на самостоятелна работа на учениците.
 11. Каква е речта на учителя (култура, образованост, емоционалност, темп)?
 12. Как се подреждат записките на класната дъска?

IV. Дейност на учениците:

 1. Какво е участието им при:
  • актуализиране на знания и умения
  • мотивиране на нови знания
  • формиране и затвърдяване на новите знания
 2. Каква е степента на активност и критичност към отговорите на съучениците си?
 3. Как учениците реагират при допускане на грешки ?
 4. Дисциплина.

V. Резултати от проведения урок:

 1. Изпълнен ли е плана?
 2. Равнище на постигане на целите.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ