Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърна информатика Протоколи от КС 2013 Протокол № 14    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 14

ПРОТОКОЛ 14 / 14.01.2013 г.

Днес, 14.01.2013 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика“ към Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

    Присъстващи: 

Членове на катедрения съвет: проф. Тотков, доц. Сомова, доц. Крушков, гл. ас. Енков, гл. ас. Хаджиколев, гл. ас. Хоптериев, гл. ас. Крушкова, гл. ас. Терзиева, гл. ас. Иванова, гл. ас. Касъклиев

    Отсъстващи: 

доц. Шкуртов, гл. ас. Георгиев, гл. ас. Иванов

    Дневен ред:

  1. Отчитане и оценяване на работата на докторанта на самостоятелна подготовка Станка Иванова Хаджиколева, извършена през втората година от доктурантурата
  2. Избиране на комисия и дата за изпит по специалността на докторанта Христо Марчов Инджов
  3. Избиране на теми и научни ръководители на докторанти
  4. Разни

 

    Решения:

1.   По т. 1 КС прие годишния отчет за втората година от подготовката на докторанта на самостоятелна подготовка към катедрата Станка Иванова Хаджиколева.

Гласували 10, За:10, Против:0, Въздържали се:0

 

2.   По т. 1 КС реши докторантът Станка Иванова Хаджиколева да бъде атестирана с оценка Отличен (6.00) за работата си през втората година от подготовката, поради това, че докторантът е извършил достатъчна по обем научноизследователска и учебна дейност, изпълнява задълженията си по чл. 22. ал. 1. на Правилника на ПУ за РАС и годишният индивидуален план не изисква съществени корекции.

Гласували 10, За:10, Против:0, Въздържали се:0

 

3.   По т. 2 КС избра комисия и дата (9:00 ч. на 04.02.2013 г.) за провеждане на изпит по специалността на докторанта Христо Марчов Инджов в състав:

Доц. д-р Христо Димитров Крушков – председател;

Проф. дмн Георги Атанасов Тотков;

Доц. д-р Владимир Славчев Шкуртов.

Гласували 10, За:10, Против:0, Въздържали се:0

 

4.   По т. 3 КС избра за докторанта Йордан Божидаров Енев тема на дисертационния труд „Система за интерактивно обучение по програмиране” и научен ръководител доц. Е. Сомова.

Гласували 10, За:10, Против:0, Въздържали се:0

 

5.   По т. 3 КС избра за докторанта Евгения Максимова Александрова тема на дисертационния труд „Моделиране на потребителски е-панели за управление на информационни системи” и научен ръководител проф. Г. Тотков.

Гласували 10, За:10, Против:0, Въздържали се:0

 

6.   По т. 3 КС избра за докторанта Александър Насков Трайков тема на дисертационния труд „Стандартизиране и интегриране на разнотипни информационни ресурси” и научен ръководител проф. Г. Тотков.

Гласували 10, За:10, Против:0, Въздържали се:0

 

14.01.2013 г.                                                  

Ръководител на катедра:

                                                                                                   (доц. д-р Е. Сомова)

 

                                                                           Протоколирал:

                                                                                                   (гл. ас. Н. Касъклиев)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ