Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2013 година Протокол № 16 / 16.01.2013    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 16 / 16.01.2013

ПРОТОКОЛ № 16/16.01.2013 г.
От Факултетен съвет на Факултета по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Присъстват: проф. дмн Снежана Георгиева Христова, проф. дмн Степан Иванов Костадинов, проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Димитър Георгиев Мекеров, проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев, проф. д-р Петко Димитров Пройнов, проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева, проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, доц. д-р Ангел Атанасов Голев, доц. д-р Андрей Иванов Захариев, доц. д-р Боян Георгиев Златанов, доц. д-р Веска Пенчева Нончева, доц. д-р Владимир Славчев Шкуртов, доц. д-р Георги Димитров Костадинов, доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев, доц. д-р Евгения Делчева Ангелова, доц. д-р Елена Петрова Сомова, доц. д-р Кирил Христов Коликов, доц. д-р Коста Андреев Гъров, доц. д-р Люба Иванова Попова, доц. д-р Манчо Христов Манев, доц. д-р Неделчо Велев Милев, доц. д-р Недялка Георгиева Казакова, доц. д-р Пенка Петрова Рангелова, доц. д-р Теменужка Пенева Пенева, доц. д-р Христо Димитров Крушков, гл. ас. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, гл. ас. д-р Марта Костадинова Теофилова, гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов, ас. Елена Христова Тодорова, док-т Десислава Стоянова Войникова, док-т Даниела Ваклушева Димитрова, Тодор Георгиев Чаушев – ръководител звено УКЗ. 

Отсъстват: студентите Цветомир Иванов Андреев и Орлин Атанасов Янакиев

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Атестация.
 2. Учебни.
 3. Докторанти.
 4. Разни.

РЕШЕНИЯ:

1. ФС прие предложеното становище на Факултетната комисия по атестация с направените положителни оценки и писмени препоръки за атестираните през 2012 година 25 (двадесет и пет) преподаватели от Факултета по математика и информатика.

2. ФС прие  предложенията за състав на комисиите за държавни изпити за учебната 2012/2013 година и датите за тяхното провеждане: 2,3 юли и 12, 13 октомври 2013 година.

3. ФС прие програма за писмен държавен изпит за специалност „Бизнес информационни технологии” за ОКС бакалавър.

4. ФС прие  следното предложение до ФФИТ: във връзка с Ваше писмо от 14.01.2013 г относно воденето на отделни дис­цип­лини от преподаватели на ФМИ на студенти по специалност „Физика с информационни технологии“ към ФФИТ, напомняме, че установеният  ред в Пловдивския университет е подаване на заявка от деканата на ФФИТ до деканата на ФМИ, след което Деканският съвет и ръководителите на ка­тед­ри на ФМИ определят съответните преподаватели. Настояваме този ред да се спазва за всички специалности към ФФИТ.

5. ФС утвърди следния състав на научното жури за провеждане на избор за заемане на академичната длъжност „главен асистент” по обявения в ДВ, бр. 91 от 20.11.2012 г. по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика:

 • Проф. д.м.н. Светослав Маринов Марков – от Институт по математика и информатика, БАН; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 • Доц. д-р Олга Добрева Рахнева – от Университет по хранителни технологии, Пловдив; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 • Проф. д-р Минчо Пенков Сандалски – от ФИСН на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; профе­сионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 • Доц. д-р Ангел Атанасов Голев – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; профе­сионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 • Доц. д-р Евгения Делчева Ангелова – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии;
 • (резервен член) Проф. д-р Боян Паскалев Бончев – от ФМИ при СУ „Св. Св. Климент Охридски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 • (резервен член) Доц. д-р Владимир Славчев Шкуртов – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика.

6. ФС утвърди следния състав на научно жури за провеждане на избор за заемане на академичната длъжност „главен асистент” по обявения в ДВ, бр. 91 от 20.11.2012 г. по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика:

 • Проф. д.м.н. Светослав Маринов Марков – от Институт по математика и информатика, БАН; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 • Доц. д-р Олга Добрева Рахнева – от Университет по хранителни технологии, Пловдив; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 • Проф. д-р Антон Илиев Илиев – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 • Доц. д-р Анна Атанасова Малинова – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; профе­сионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 • Доц. д-р Евгения Делчева Ангелова – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии;
 • (резервен член) Проф. д-р Боян Паскалев Бончев – от ФМИ при СУ „Св. Св. Климент Охридски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 • (резервен член) Доц. д-р Христо Димитров Крушков – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика.

7. ФС прие предложението от катедра „Математически анализ”: да бъде прехвърлена от катедра „Приложна математика и моделиране” в катедра „Математически анализ” редовния докторант Лозанка Спиридонова Тренкова.

8. ФС прие следното предложение: на мястото на проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христова да се избере доц. д-р Атанаска Тенчева Георгиева за научен ръководител на редовния докторант Лозанка Спиридонова Тренкова.

9. ФС прие следното предложение от катедра „Математически анализ”: на основание чл. 26,
ал. 1 от ПРАСПУ да бъде прекъсната докторантурата на редовния докторант Лозанка Спиридонова Тренкова  за срок от една година, поради лични причини, считано от 01.02.2013 г.
10. ФС прие отчета за втората година от подготовката на Станка Иванова Хаджиколева, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърна информатика”, съгласно чл. 22, ал. 1 на ПРАСПУ и мнението на научния ръководител.

11. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна инфор­ма­тика”: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Станка Иванова Хаджиколева, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърна информатика”за работата си през втората година от подготовката.

12. ФС избра  Мария Тонкова Василева  за редовен докторант по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма  Математически анализ, към катедра „Математически анализ”.

13. ФС избра проф. д-р Петко Димитров Пройнов за научен ръководител на Мария Тонкова Василева, редовен докторант към катедра „Математически анализ”.

14. ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Мария Тонкова Василева: „Сходимост на итерационни методи за едновременна апроксимация на нули на полиноми”.

15. ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Мария Тонкова Василева.

16. ФС избра за редовен докторант Александър Петров Петров по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърни системи”.
17. ФС избра проф. д-р Станимир Недялков Стоянов за научен ръководител на Александър Петров Петров, редовен докторант към катедра „Компютърни системи”.
18. ФС утвърди  следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Александър Петров Петров: „Изследвания за създаване на среда за игрово-ориентирано обучение”.

19. ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Александър Петров Петров.

20. ФС избра за задочен докторант Чавдар Петров Кулин по: област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление
4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърни технологии”.

21. ФС избра проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева за научен ръководител на Чавдар Петров Кулин, задочен докторант към катедра „Компютърни технологии”.

22. ФС утвърди  следната тема на дисертационния труд на задочния докторант Чавдар Петров Кулин: „ Бизнес интелиджънс при оценяване на образователния продукт от бизнеса”.

23. ФС определи 4-годишен срок на обучение на задочния докторант Чавдар Петров Кулин.

24. ФС избра за задочен докторант Веселин Николаев Кюркчиев по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърни технологии”.

25. ФС избра проф. д-р Асен Кънчев Рахнев за научен ръководител на Веселин Николаев Кюркчиев, задочен докторант към катедра „Компютърни технологии”.

26. ФС определи 4-годишен срок на обучение на задочния докторант Веселин Николаев Кюркчиев.

27. ФС избра за редовен докторант Йордан Божидаров Енев по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърна информатика”.

28.  ФС избра доц. д-р Елена Петрова Сомова за научен ръководител на Йордан Божидаров Енев, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика”.

29. ФС утвърди  следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Йордан Божидаров Енев: „Система за интерактивно обучение по програмиране ”.

30.  ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Йордан Божидаров Енев.

31. ФС избра за редовен докторант Александър Насков Трайков по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърна информатика”.

32.  ФС избра проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков за научен ръководител на Александър Насков Трайков, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика”.

33. ФС утвърди  следната тема на дисертационния труд на редовния докторант  Александър Насков Трайков:„Стандартизиране и интегриране на разнотипни информационни ресурси”.

34. ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Александър Насков Трайков.

35. ФС избра за редовен докторант Евгения Максимова Алендарова по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърна информатика”.

36. ФС избра проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков за научен ръководител на Евгения Максимова Алендарова, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика”.

37. ФС утвърди  следната тема на дисертационния труд на редовния докторант  Евгения Максимова Алендарова:„Моделиране на потребителски е-панели за управление на информационни системи ”.

38. ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Евгения Максимова Алендарова.

39. ФС избра за задочен докторант Валя Спасова Арнаудова по: област на висше образование
1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...; докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии, към катедра „Компютърни технологии”.

40. ФС избра проф. д-р Асен Кънчев Рахнев за научен ръководител на Валя Спасова Арнаудова, задочен докторант към катедра „Компютърни технологии”.

41. ФС определи 4-годишен срок на обучение на задочния докторант Валя Спасова Арнаудова.

42. ФС избра за задочен докторант Анатоли Веселинов Карабов по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...; докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии, към катедра „Компютърни технологии”.

43. ФС избра проф. д-р Асен Кънчев Рахнев за научен ръководител на Анатоли Веселинов Карабов, задочен докторант към катедра „Компютърни технологии”.

44. ФС определи 4-годишен срок на обучение на задочния докторант Анатоли Веселинов Карабов.

45. ФС избра за задочен докторант Ваня Валентинова Бизова-Лалева по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...; докторска програма Методика на обучението по математика и информационни технологии, към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии”.

46. ФС избра доц. д-р Коста Андреев Гъров за научен ръководител на Ваня Валентинова Бизова-Лалева, задочен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии”.

47. ФС утвърди  следната тема на дисертационния труд на задочния докторант Ваня Валентинова Бизова-Лалева: „Приложение на информационни технологии за повишаване на ефективността на обучението по математика”.

48. ФС определи 4-годишен срок на обучение на задочния докторант Ваня Валентинова Бизова-Лалева.

49. ФС избра за задочен докторант Цветана Костадинова Димитрова по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...; докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии, към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии”.

50. ФС избра доц. д-р Коста Андреев Гъров за научен ръководител на Цветана Костадинова Димитрова, задочен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии”.

51. ФС утвърди  следната тема на дисертационния труд на задочния докторант Цветана Костадинова Димитрова: „Основни учебни дейности при подготовката на ученици до 5. клас за участие в олимпиади и състезания по информатика и информационни технологии”.

52. ФС определи 4-годишен срок на обучение на задочния докторант Цветана Костадинова Димитрова.

53. ФС избра за задочен докторант Станислава Тодорова Колева по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...; докторска програма Методика на обучението по математика, към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии”.

54. ФС избра проф. д.п.н. Васил Борисов Милушев за научен ръководител на Станислава
Тодо­ро­ва Колева, задочен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информа­цион­ни технологии”.

55. ФС утвърди  следната тема на дисертационния труд на задочния докторант Станислава Тодорова Колева: „Създаване на интерес към обучението по математика у ученици  с различен етнос”.

56. ФС определи 4-годишен срок на обучение на задочния докторант Станислава Тодорова Колева.

57. ФС прие  следното прецизиране на решение 4. на ДС от 14.12.2011 година (Протокол №3): средният успех на студент се изчислява въз основа на крайните оценки от всички положени изпити по задължителни, избираеми и факултативни дисциплини съгласно съответния учебен план.

58. ФС предлага на Ректора на Пловдивски университет  „Паисий Хилен­дарски” да назначи, съгласно чл. 17 от ЗРАСРБ, чл. 44, ал. 2 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ, чл. 55. (2) от ПРАСПУ, магистър Милена Димова Петкова на академичната длъжност “асистент” за срок от 4 (четири) години в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5 Математика; научна специалност Математически анализ в катедра “Математически анализ” на ФМИ, считано от 01.02.2013 г.

59. ФС избра следните хонорувани преподаватели за учебната 2012/2013 година, Зимен триместър:

 • Гл. ас. Татяна Недялкова Дичева – 240 часа упражнения за водене на дисциплините „Електронни таблици” с ІІ к, БИТ; „Информационно моделиране” на спец. Информатика и Приложна математика и „Информатика – І част” на спец. Физика и математика (с двоен хонорар – 8 лв. на час);
 • Даниела Ваклушева Димитрова (магистър) 50 часа упражнения (40 часа упражнения за водене на дисциплината „Електронни таблици” за студенти от специалност Бизнес информационни технологии, 2‑ри курс, редовно обучение; 10 часа за изпитване на студенти по изброените дисциплини);
 • Вилислав Иванов Радев (магистър) – 100 часа упражнения (80 часа упражнения за водене на дисциплината „Електронни таблици” за студенти от специалност Бизнес информационни технологии, 2‑ри курс, редовно обучение; 20 часа за изпитване на студенти по изброените дисциплини);
 • Боряна Любомирова Игнатова (магистър) 140 часа упражнения (110 часа упражнения за водене на дисциплината „Информационни технологии в математиката” за студенти от специалност Бизнес информационни технологии, 1‑ви курс, редовно и задочно обучение; 30 часа за изпитване на студенти по изброените дисциплини);
 • Десислава Андреева Захариева (магистър) 90 часа упражнения (70 часа за водене на дисциплината: „Застрахователна математика” за студенти от специалност Бизнес информационни технологии, 2‑ри курс, редовно и задочно обучение; 20 часа за изпитване на студенти по изброените дисциплини);
 • Диляна Иванова Тоцева (магистър)80 часа упражнения (60 часа упражнения за водене на дисциплината „Информационно моделиране”, Информатика, 4-ти курс, редовно и задочно обучение; 20 часа за изпитване на студенти по изброените дисциплини);
 • Доц. д-р Иванка Михайлова Касандрова-Терзиева – 220 часа упражнения за водене на ИД „Операционно смятане” и дисциплината „Обикновени диференциални уравнения” на 2 курс, спец. Математика (с двоен хонорар – 11 лв. на час);
 • Атанас Вълев Иванов (магистър) – 180 часа упражнения за водене на часове през Зимния триместър към катедра „Приложна математика и моделиране”.

60. ФС прие предложението: в срок до 18.01.2013 г. (петък) да се представят в Деканата промените на приемното време за Зимния триместър на учебната 2012/2013 година, като се има предвид следното:

 •  хабилитираните преподаватели трябва да имат приемно време един астрономически час, а нехабилитираните преподаватели 2 астрономически часа.
 •  Приемното време на всички щатни преподаватели от ФМИ е в сградата на факултета по математика и информатика – Нова сграда на ПУ, бул. „България” 236.

61. ФС прие следното предложение относно изпитването по избираемите дисциплини : протоколите се подписват само от хабилитирания преподавател, изпитната оценка за избираемите и факултативни дисциплини е текуща оценка.

62. ФС прие следните предложения: да не се публикуват в сайта на ФМИ критериите за ДТВ; да се изпратят на електронната поща на всички ръководители на катедри критериите за ДТВ, обсъдени и приети на заседание на ФС на 31.10.2012 г. (Протокол № 13).

63. ФС прие: в срок до 10 февруари 2013 г. ръководителите на катедри да подготвят и изпратят в Деканата на ФМИ предложения за промени в Правилника на ПУ „Паисий Хилендарски”. За целта те трябва да бъдат обсъдени и приети на катедрени съвети, а на 13.02.2013 г. те ще се обобщят от ФС.

64. ФС прие: в срок до 10 февруари 2013 г. ръководителите на катедри да подготвят и изпратят в Деканата на ФМИ мнения и предложения за промени в Редколегията на ПУ.

65. ФС прие: следващото заседание на ФС на ФМИ ще бъде на 13.02.2013 г. (сряда) от 13:00 ч.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ