Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2013 година протокол № 28 / 16.01.2013    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 28 / 16.01.2013

ПРОТОКОЛ № 28 / 16.01.2013

От деканския съвет на факултета по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 16.01.2013 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на Факултета по математика и информатика.
Присъстваха проф. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Христо Крушков, доц. д-р Манчо Манев, доц. д-р Коста Гъров, проф. д-р Антон Илиев и Тодор Чаушев, рък. звено УКЗ.

ДНЕВЕН РЕД:

  1.  Обсъждане на дневния ред на ФС.
  2.  Разни.

РЕШЕНИЕ 1: ДС прие следните подточки към точка 4) от дневния ред на ФС на ФМИ на 16.01.2013 г.:
4) Разни.

  •  предложение за назначаване на длъжност „асистент”;
  •   хонорувани преподаватели;
  •   съобщение за промени в Правилника на ПУ – в срок до 10.02.2013 г. ръководителите на катедри да подготвят и изпратят промените;
  •   съобщение за промяна в Редколегията на ПУ;
  •   писмо от проф. Тотков за ДТВ;
  •   Сомова-Хоптериев (относно изпитвоне);
  •  приемно време за Зимния триместър – в срок до 18.01.2013 г.;
  •  прецизиране на решение на ДС от 14.12.2011 г.        

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие: да се прецизира решението на ДС от 14.12.2011 г. относно изчисляването на средния успех на студентите за получаване на стипендии и награди (Протокол № 3, решение № 4) по следния начин: средният успех на студент се изчислява въз основа на крайните оценки от всички положени изпити по задължителни, избираеми и факултативни дисциплини съгласно съответния учебен план.

РЕШЕНИЕ 3: ДС прие следващото заседание на ФС да бъде на 13.02.2013 г.

ПРОФ. Д-Р АСЕН РАХНЕВ
Декан на ФМИ

НАДЯ МИЛЕВА
Протоколчик                       

16.01.2013 г.
гр. Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ