Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2012 година протокол № 25 / 07.11.2012    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 25 / 07.11.2012

ПРОТОКОЛ № 25 / 07.11.2012

От деканския съвет на факултета по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 07.11.2012 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на Факултета по математика и информатика.
Присъстваха: проф. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Христо Крушков, доц. д-р Манчо Манев, доц. д-р Коста Гъров, проф. д-р Антон Илиев и Тодор Чаушев, рък. звено УКЗ.

ДНЕВЕН РЕД:

  1.  Обсъждане на дневния ред на ФС.
  2.  Разни.

     
РЕШЕНИЕ 1: ДС прие следващото заседание на ФС да бъде на 14.11.2012 г.

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие следния дневен ред за ФС на ФМИ на 14.11.2012 г.:
1) Акредитация.
2) Докторанти.
3) Утвърждаване на избираеми дисциплини.
4) Разни.
5) Избор на доценти.

РЕШЕНИЕ 3: ДС прие следното предложение до ФС: в срок до 16.11.2012 г. (петък) ръководителите на катедри да проверят и подпишат при г-жа Константина Иванова (каб.341) актуализираните учебни програми на всички дисциплини за бакалавърските и магистърските специалности.

РЕШЕНИЕ 4: ДС прие следното предложение до ФС: в срок до 30.11.2012 г. да се актуализират учебните програми по приетия шаблон на избираемите дисциплини и практикумите, които се провеждат през Есенния триместър на учебната 2012/2013 година.

РЕШЕНИЕ 5: ДС прие: в срок до 30.11.2012 г. (петък) ръководителите на катедри да представят в Деканата предложенията за прием на докторанти през учебната 2013/2014 година, като се има предвид правилото от ПРАСПУ, че трябва да има поне един специалист в катедрата по даденото направление, за да може да се обучава съответния докторант. Утвърждаването на заявените докторантури ще е на следващия ФС на 12.12.2012 г.

РЕШЕНИЕ 6: ДС прие: в срок до 21.11.2012 г. (сряда) ръководителите на катедри да представят в Деканата предложенията за комисии за допускане на новите докторанти, чийто срок за подаване на документи е 02.12.2012 г.

РЕШЕНИЕ 7: ДС прие: в срок до 05.12.2012 г. (сряда) ръководителите на катедри да представят в Деканата предложения за състав на комисии за провеждане на изпит по специалността на кандидат-докторантите за учебната 2012/2013 гадина. Тези комисии трябва да се гласуват на катедрени съвети.

РЕШЕНИЕ 8: ДС прие следните уточнения във връзка със заявените за 2012/2013 година докторантури, за да бъде спазен чл. 8. (5) от ПРАС на ПУ: обявената задочна докторантура по Информатика към катедра „Приложна математика и моделиране” да бъде към катедра „Компютърни технологии”, а не към катедра „Приложна математика и моделиране”; обявените три редовни докторантури към катедра „Компютърна информатика” по направление 1.3. Педагогика на обучението по... ще бъдат към катедри „Компютърни технологии” и „ОМИИТ”.

РЕШЕНИЕ 9: проф. Рахнев информира Деканското ръководство за полученото благодарствено писмо от РИО-Пловдив до ФМИ за предоставената материална база за провеждане на обучение на над 200 учители по математика, информатика и информационни технологии от Пловдивска област. Специална благодарност се изказва на преподавателите от ФМИ доц. д-р Пенка Рангелова и доц. д-р Коста Гъров, които безвъзмездно са споделили част от своя богат и ценен опит в обучението по математика, информатика и информационни технологии. 

ПРОФ. Д-Р АСЕН РАХНЕВ
Декан на ФМИ 

НАДЯ МИЛЕВА
Протоколчик                       

07.11.2012 г.
гр. Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ