Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2012 година протокол № 24 / 24.10.2012    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 24 / 24.10.2012

ПРОТОКОЛ № 24 / 24.10.2012

От деканския съвет на факултета по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 24.10.2012 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на Факултета по математика и информатика.
Присъстваха проф. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Христо Крушков, доц. д-р Манчо Манев, доц. д-р Коста Гъров, проф. д-р Антон Илиев и Тодор Чаушев, рък. звено УКЗ.

ДНЕВЕН РЕД:

  1.  Обсъждане на дневния ред на ФС.
  2.  Разни.

              РЕШЕНИЕ 1: ДС прие следния дневен ред за ФС на ФМИ на 31.10.2012 г.:
1) Акредитация.
2) Докторанти.
3) Разни.
4) Избор на доцент.

       РЕШЕНИЕ 2: ДС прие следното предложение до ФС: при възстановяване на правата за обучение в допълнителните квалификации към ФМИ да важи следното правило:

  • при невзети над 50% от семестриалните изпити – две действащи семестриални такси;
  • при невзети под 50% от семестриалните изпити – една действаща семестриална такса;
  • ако няма невзети семестриални изпити – половин действаща семестриална такса.

РЕШЕНИЕ 3: ДС прие следното предложение до ФС: АС на ПУ да утвърди следната комисия към Факултета по математика и информатика за признаване на висше образование, придобито в чуждестранни висши училища за учебната 2012/2013 година, на основание чл. 7, ал. 1 от Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобитото висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища:  Председател : проф. д-р Асен Кънчев Рахнев.
Членове :  доц. д-р Христо Димитров Крушков;
проф. д-р Антон Илиев Илиев;
проф. д-р Станимир Недялков Стоянов;
гл. ас. д-р Иван Илиев Шотлeков.

РЕШЕНИЕ 4: ДС приеследното предложение: в срок до 12.11.2012 г. (понеделник) ръководителите на катедри да представят в Деканата попълнените и подписаните от тях индивидуални планове за работа на преподавателите от поверената им катедра (2 екз.).

РЕШЕНИЕ 5: ДС приеследното предложение: във връзка с изготвянето на графика на изпитната сесия за Есенния триместър (бакалаври, редовно обучение) на учебната 2012/2013 година е необходимо в срок до 20.11.2012 г. (вторник) да се попълнят в Деканата аргументирани предложения.

РЕШЕНИЕ 6: ДС прие следното предложение: във връзка с посещението на Експертната група на НАОА от 5 ноември до 9 ноември 2012 г. ръководителите на катедри да са целодневно на разположение и да са осведомени за местонахождението на всеки преподавател от поверената им катедра

ПРОФ. Д-Р АСЕН РАХНЕВ
Декан на ФМИ

НАДЯ МИЛЕВА
Протоколчик                       

24.10.2012 г.
гр. Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ