Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Дисциплини в учебните планове на специалностите Математика и информатика (бакалавър) Учебен план Методика на обучението по информатика    English
Факултет по математика и информатика - Методика на обучението по информатика
Специалност
Форма на оценяване
Дисциплината
се води
Математика и информатика
(бакалавър) редовно обучение
изпит
 
Анотация
Методиката на обучението по математика (МОМ) изучава специфичните процеси и закономерности при обучението по математика в училище. Дисциплината МОМ има ледните цели: запознаване студентите с логическите, педагогическите, психологическите и дидактическите проблеми на обучението по математика (ОМ), с основните теми от УКМ, с различните варианти на изучаването им; усвояване от студентите на основните методи, форми и средства на ОМ, на обобщен синтезиран педагогически опит; формиране на умения за творческо приложение на теорията по МОМ в бъдещата професионална дейност.
 
Съдържание
  1. Основни компоненти на дидактическата система на МОМ. Предмет и задачи на МОМ. Цели, задачи и съдържание на ОМ. Познавателен процес. Дидактически принципи при ОМ.
  2. Математически понятия, твърдения и задачи в УКМ. Същност. Логически операции с понятия. Методика на изучаване. Съждения. Умозаключения. Видове математически твърдения. Методика на изучаване на теоремите. Структура на математическите задачи. Класификация. Методика на решаване. Основни методи за решаване на математически задачи.
  3. Организация на обучението по математика в средното училище. Урокът по математика. Особености, изосквания, видове уроци по математика. Упражненията в ОМ. Преговорът при ОМ. Проверка и оценка на занятията на учениците. Методи на обучение по математика. Самостоятелната работа в обучението по математика. Подготовка на учителя за провеждане на обучението по математика.
  4. Специална методика на обучението но алгебра и анализ. Изучаване на числовите множества, на изразите в УКМ, на уравненията, неравенствата и системи от тях. Понятието функция в УКАА. Изучаване на различните видове функции (с елементарни средства и с производни).
  5. Специална методика на обучението по геометрия. Съдържание на УКГ. Подготвителен и системен курс. Изучаване на векторите, на геометричните преобразувания. Взаимни положения на точки, прави и равнини в пространството.
  6. Дидактически задачи за изпита по МОМ. Методическа разработка на дадена математическа задача. Методическа разработка на конкретно математическо понятие. Методическа разработка на конкретна теорема.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ