Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Математически анализ Решения на КС 2012 Протокол №11 / 05.12.2012 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №11 / 05.12.2012 г.

ПРОТОКОЛ №11/05.12.2012 г.

   Днес 05.12.2012 г. /сряда/ от 13,00 ч. се проведе катедрен съвет на катедра “Математически анализ“ към Факултета по математика и информатика при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски".

   Присъстват следните членове на катедрата: доц. д-р Андрей Захариев, проф. д-р Петко Пройнов, проф. д.м.н Степан Костадинов, доц. д-р Галина Векова, доц. д-р Иванка Касандрова, доц. д-р Боян Златанов,  доц. д-р Георги Костадинов,  доц. д-р Неделчо Милев, доц. д-р Недялка Казакова, доц. д-р Теменужка Пенева, доц. д-р Атанаска Георгиева, ас. Слав Чолаков, ас. Иванка Николова
 Отсъстват: няма
Дневен ред:

  1. Избор на комисии за провеждане на изпит на докторанти.
  2. Разни.

По точка 1
Доц. А. Захариев: Във връзка с провеждането на конкурсен изпит по специалността на кандидатите за участие в конкурс (обявен в ДВ бр.75/02.10.2012) за редовен докторант към катедра „Математически анализ” по докторска програма „Математически анализ”, професионално направление 4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика и съгласно чл. 13 (1)-(2) от ПРАСПУ,
Предлагам следната комисия за конкурсния изпит по специалността:

  • Проф. д-р Антон Илиев
  • Проф. д-р Петко Димитров Пройнов
  • Проф. д.м.н.  Степан Иванов Костадинов

Изпитът да се проведе на 09.01.2012 г. /сряда/ от 10 ч. в каб. 243 в Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски”.
Направеното предложение бе подложено на гласуване:
Гласували за - 13, против – 0, въздържали се- 0.
Направеното предложение бе прието единодушно.
    
По точка 2
Доц. А. Захариев: Във връзка с конкурсните изпити по английски език за докторанти по Математически анализ към катедра „Математически анализ”, предлагам да бъде одобрена за полагане на конкурсния изпит по английски език следната книга:
Water Rudin, Principles of Mathematical Analysis, Third Edition, McGraw – Hill, New York, 1976.
Направеното предложение бе подложено на гласуване:
Гласували за - 13, против – 0, въздържали се- 0.
Направеното предложение бе прието единодушно.

Доц. А. Захариев: Предлагам катедреният съвет да гласува следното решение:

Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет на ФМИ на основание чл.6 (1) от ПРАСПУ, да бъдат заявени за нуждите на катедра „Математически анализ“ следните места за обучение на докторанти за 2014 г.:

  1. По област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление: 4.5 Математика, докторска програма „Диференциални уравнения”, форма на обучение редовна - 1 място;
  2. По област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление: 4.5 Математика, докторска програма „Математически анализ ”, форма на обучение редовна - 1 място.

 05.12.2012 г.

Рък. катедра „Математически анализ”:
/доц. д-р А. Захариев/

Протоколчик:
/доц.  д-р А. Георгиева/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ