Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни технологии Протоколи от КС 2012 Протокол № 2 от 10.10.2012 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 2 от 10.10.2012 г.

Протокол № 2 – 2012/2013

от катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии",

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски", 10.10.2012 г.

 

Днес, 10.10.2012 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии" към Факултета по математика и информатика при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски".

Присъстваха следните членове на катедрата: доц. д-р Евгения Ангелова, проф. д-р Асен Рахнев, проф. д-р Николай Кюркчиев, доц. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, гл. ас. д-р Ангел Голев, гл. ас. д-р Николай Павлов, гл. ас. д-р Христо Кискинов, ас. д-р Никола Вълчанов, ас. д-р Кремена Стефанова.

Отсъстващи: гл. ас. Татяна Дичева – в платен отпуск.

Дневен ред:

  1. Учебна дейност.
  2. Разни.

 

РЕШЕНИЯ:

  1. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да одобри предложението да се назначи, съгласно чл. 55, ал. 2 от ПРАСПУ магистър Елена Христова Тодорова на длъжността „асистент" на трудов договор за срок от четири години по област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност: Информатика към катедра „Компютърни технологии".

 

 

10.10.2012 г.                                                                         Протоколчик:

гр. Пловдив                                                                                                      /Ас. д-р К. Стефанова/

                                                                                                  Ръководител катедра:

                                                                                                                             /Доц. д–р Е. Ангелова/ 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ