Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Обучение по математика, информатика и информационни технологии Протоколи от КС 2012 Протокол № 7 / 04.10.2012 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 7 / 04.10.2012 г.

Протокол №7-2012/2013

от катедрен съвет на катедра
„Обучение по математика, информатика и информационни технологии”,
 Пловдивски университет „П.Хилендарски”, 04.10.2012 г.

Днес,04.10.2012 г.,се проведе катедрен съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии” към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи: проф. дпн Васил Милушев, доц. д-р Коста Гъров, доц. д-р Георги Николов, гл. ас. д-р Добринка Милушева-Бойкина, гл. ас. Гинка Бизова, гл. ас. Ваня Иванова, гл. ас. Стефка Анева, доц. д-р Румяна Маврова, докторант Нина Иванова и докторант Христо Христов.

Отсъстващи: гл. ас. д-р Иван Шотлеков.

Дневен ред:

  1. Готовността за започване на учебния процес през 2012/2013 учебна година.
  2. Разни.

РЕШЕНИЯ: 

  1. Катедреният съвет обсъди и прие единодушно разпределението на учебните часове през 2012/2013 учебна година.
  2. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да одобри предложението да се назначи, съгласно чл. 55. (2) от ПРАСПУ магистър Кирина Димитрова Бойкова на длъжността „асистент” на трудов договор за срок от четири години по област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по ..., научна специалност: Английски език към катедра „Обучение по матетатика, информатика и информационни технологии“.

 

04.10.2012 г.                                                                                                Протоколчик:  ....................................................
гр. Пловдив                                                                                                                                       /гл. ас. С. Анева/

                                                                                                                        Ръководител катедра:  ....................................
                                                                                                                                                                     /доц. д-р К. Гъров /

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ