Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Математически анализ Решения на КС 2012 Протокол №10 / 08.10.2012 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №10 / 08.10.2012 г.

ПРОТОКОЛ №10/08.10.2012 г.

        Днес 08.10.2012 г. /понеделник/ от 15,00 ч. се проведе катедрен съвет на катедра “Математически анализ“ към Факултета по математика и информатика при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски".

        Присъстват следните членове на катедрата: доц. д-р Андрей Захариев, проф. д-р Петко Пройнов, проф. д-р Степан Костадинов, доц. д-р Галина Векова, доц. д-р Иванка Касандрова, доц. д-р Боян Златанов,  доц. д-р Георги Костадинов,  доц. д-р Неделчо Милев, доц. д-р Недялка Казакова, доц. д-р Теменужка Пенева, гл. ас. д-р Атанаска Георгиева, ас. Слав Чолаков, ас. Иванка Николова 

Отсъстват: няма

Дневен ред:

  1. Организация на учебния процес през 2012/2013 г.
  2. Доклад на комисията избрана на катедрен съвет с протокол №9/12.07.2012 г. и назначена със заповед на Ректора №Р33-2687/23.07.2012 г. 
  3. Разни. 

По точка 1 
        Бе констатирано, че са настъпили изменения в първоначално одобреното разпределение на часовете в резултат промени в административното разделяне на курсовете на групи. Направени бяха съответните корекции в разпределението на часовете с оглед изпълнението на индивидуалните планове на преподавателите.

По точка 2 
        
1. Председателят на комисията проф. д-р Петко Пройнов избрана съгласно изискванията на чл. 52, ал. 2 от Правилника за развитие на академичния състав на Пловдивски университет „П. Хилендарски” и назначена със заповед на Ректора №Р33-2687/23.07.2012 г. прочете на катедрения съвет становището на комисията. 
        Доц. А. Захариев предложи на основание становището на комисията да бъде гласувано следното решение: 
        1. Постигнатите резултати и приноси в защитения дисертационен труд от Степан Костадинов, през 1993 година в Техническия университет Дрезден на тема „Импулсни диференциални уравнения в банахови пространства”, съответстват на Специфичните изисквания на ФМИ по ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”. 
        2. Предлага на уважаемия Факултетен съвет на ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски” да признае придобитата научна степен “doctor rerum naturalium habilitatus”  от проф. д-р Степан Иванов Костадинов през 1993 година в Германия като: „доктор на науките” по: област на висше образование:  4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.5 Математика; научна специалност: Диференциални уравнения. 
        Направеното предложение бе подложено на гласуване: 
        Гласували за - 13, против – 0, въздържали се- 0. 
        Направеното предложение бе прието единодушно.

По точка 3 
        Доц. А Захариев
предложи конспект по област на висше образование:  4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.5 Математика; докторска програма: Диференциални уравнения за изпит – докторски минимум за научно-образователната степен „ДОКТОР” от индивидуалния план на Стоян Георгиев Златев, докторант на самостоятелна форма на подготовка. 
        Направеното предложение бе подложено на гласуване: 
        Гласували за - 13, против – 0, въздържали се- 0. 
        Направеното предложение бе прието единодушно.

        Проф. П. Пройнов - научен ръководител на редовния докторант към катедрата Стоил Иванов Иванов предложи следната промяна на темата на дисертационния му труд от „Изследване на някои итерационни функции в банахови пространства” на „Сходимост на итерационния метод на Халей за индивидуална и едновременна апроксимация на нули на полиноми”. 
        Доц. А. Захариев подложи на гласуване направеното предложение. 
        Гласували за - 13, против – 0, въздържали се- 0. 
        Направеното предложение бе прието единодушно.

        Проф. П. Пройнов - научен ръководител на редовния докторант към катедрата Милена Димова Пеева предложи следната промяна на темата на дисертационния й труд от „Теореми за съществуване на нули на полиноми и сходимост на итерационни методи” на „Локална и полулокална сходимост на едноточковия и двуточковия метод на Вайерщрас за апроксимация на нули на полиноми”. 
        Доц. А. Захариев подложи на гласуване направеното предложение. 
        Гласували за - 13, против – 0, въздържали се- 0. 
        Направеното предложение бе прието единодушно.

        Доц. А. Захариев предложи поради навършване на 67 години на 24.12.2012 г. на доц. д-р Галина Христова Сарафова-Векова да бъде продължен трудовият договор до 30.06.2013 г. на основание §11 от ПЗР от ЗВО и чл. 20, ал. 4 от КТД на ПУ.   
        Направеното предложение бе подложено на гласуване: 
        Гласували за - 13, против – 0, въздържали се- 0. 
        Направеното предложение бе прието единодушно.

        Доц. А. Захариев предложи поради навършване на 67 години на 08.12.2012 г.  на доц. д-р Иванка Михайлова Касандрова да бъде продължен трудовият й договор до 30.06.2013 г. на основание §11 от ПЗР от ЗВО и чл. 20, ал. 4 от КТД на ПУ. 
        Направеното предложение бе подложено на гласуване: 
        Гласували за - 13, против – 0, въздържали се- 0. 
        Направеното предложение бе прието единодушно.


 08.10.2012 г.

Рък. катедра „Математически анализ”: 
                                                                                                                                                           /доц. д-р А. Захариев/

Протоколчик: 
                                                                                                                                                           /гл. ас. д-р А. Георгиева/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ