Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Методи за решаване на математически задачи    English
Факултет по математика и информатика - Методи за решаване на математически задачи
 Лектори  проф. дпн Васил Милушев, гл. ас. д-р Добринка Бойкина
Анотация
  Дисциплината „Методи за решаване на математически задачи” (МРМЗ) има за цел: запознаване на студентите със същността, предимствата и недостатъците на общологическите и някои конкретни частни методи за решаване на математически задачи от училищния курс по математика (УКМ); формиране на умения за прилагане на включените в учебната програма методи при решаване на конкретни задачи от УКМ, както и умения за оформяне на решенията и записите на класната дъска. За практическо прилагане на усвоените знания е необходимо студентите да продължат с изучаването на методи и методика за съставяне на задачи. Придобитите знания и формираните умения се прилагат при провеждане на педагогическата практика по математика. Курсът е изключително полезен за бъдещите учители по математика, както и за студентите от останалите специалности на ФМИ.
Съдържание
 1. Методика на решаване на математически задачи. Оформяне на решенията на записите върху класната дъска.
 2. Общологични методи.
  1. Метод на непосредствена проверка
  2. Синтетичен метод
  3. Несъвършен анализ
  4. Възходящ анализ
  5. Аналитико-синтетичен метод
  6. Метод на еквивалентност.
  7. Метод на отрицание
  8. Индуктивни методи (непълна и пълна индукция)
 3. Частни методи за решаване на задачи.
  1. Метод на математическата индукция
  2. Метод на параметризация
  3. Метод на субституции
  4. Графичен метод
  5. Функционален подход
  6. Математическо моделиране
  7. Метод на геометрични места на точки
  8. Метод на геометрични преобразувания
  9. Алгебричен метод
  10. Векторен метод
  11. Координатен метод
  12. Метод на проектиране (успоредно, ортогонално, централно)
  13. Метод на лицата
  14. Метод на удвояване на медиана
  15. Тригонометричен метод
  16. Метод на средните величини за доказване неравенства
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ