Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Математически анализ Решения на КС 2012 Протокол №8 / 04.07.2012 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №8 / 04.07.2012 г.

Протокол № 8 / 04.07.2012

Днес, 04.07.2012 г. се проведе разширен катедрен съвет на катедра „Математически анализ “ към Факултета по математика и информатика при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.
Присъстваха следните членове на катедрата: доц. д-р Андрей Захариев, проф. д-р Петко Пройнов, проф. д-р Степан Костадинов, доц. д-р Галина Векова, доц. д-р Боян Златанов,  доц. д-р Георги Костадинов,  доц. д-р Иванка Касандрова, доц. д-р Неделчо Милев, доц. д-р Недялка Казакова, доц. д-р Теменужка Пенева, гл. ас. д-р Атанаска Георгиева, ас. Иванка Николова, ас. Слав Чолаков.
Катедреният съвет е разширен съгласно:

 • Заповед Р33-2064 от 26.06.2012 г., според която във връзка с предварително обсъждане на дисертационния труд на тема „Качествени методи за някои специални видове диференциални уравнения“ на докторант ас. Кремена Василева Стефанова – докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Математически анализ“ при ФМИ, за разкриване на процедура за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, към състава на катедра „Математически анализ“ се включват еднократно и с право на глас следните външни лица, заемащи академичните длъжности „професор“ и „доцент“:
  1. Проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христова – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 4. Природнии науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Диференциални уравнения;
  2. Проф. д.м.н. Христо Илиев Семерджиев – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Изчислителна математика;
  3. Проф. д.м.н. Светослав Маринов Марков – от ИМИ на БАН, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математическо моделиране и приложение на математиката;
  4. Проф. д-р Михаил Михайлов Константинов – от УАСГ, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математиката;
  5. Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 4. Природнии науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
  6. Проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Изчислителна математика;
  7. Доц. д-р Антон Илиев Илиев – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Изчислителна математика;
  8. Доц. д-р Евгения Делчева Ангелова – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологи;
  9. Доц. д-р Ангел Борисов Дишлиев, от Химикотехнологичен и металургичен университет,  София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Диференциални уравнения;
  10. Доц. д-р Светослав Иванов Ненов, от Химикотехнологичен и металургичен университет,  София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Диференциални уравнения;
  11. Доц. д-р Валентина Спасова Пройчева – от ТУ – филиал Пловдив, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика; научна специалност  Диференциални уравнения.

Отсъстващи: проф. д.м.н. Светослав Маринов Марков, проф. д.м.н. Христо Илиев Семерджиев, ас. Иванка Николова

Приет бе следният дневен ред:

 1. Предварително обсъждане на дисертационния труд на ас. Кремена Василева Стефанова − докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Математически анализ” при ФМИ, на тема „Качествени методи за някои специални видове диференциални уравнения”.

РЕШЕНИЯ:

 1. Катедреният съвет приема мнението за работата на докторант ас. Кремена Василева Стефанова през първата година от подготовката (16.11.2011 г. – 04.07.2012 г.), предоставено от научния ръководител проф. д.м.н. Снежана Христова.
 2. Катедреният съвет приема отчета за първата година от подготовката на докторант ас. Кремена Василева Стефанова, съгласно мнението на научния ръководител.
 3. Катедреният съвет предлага докторант ас. Кремена Василева Стефанова да бъде атестирана с оценка Отличен (6.00) за работата си през първата година от подготовката.
 4. Катедреният съвет предлага докторант ас. Кремена Василева Стефанова да бъде атестирана с оценка Отличен (6.00) за работата си през целия период от подготовката.
 5. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет докторант ас. Кремена Василева Стефанова да бъде отчислена от докторантура с придобито право на защита, считано от 18.07.2012 г.
 6. Катедреният съвет прие, че представеният от докторант ас. Кремена Василева Стефанова дисертационен труд на тема „Качествени методи за някои специални видове диференциални уравнения” е готов за защита пред НЖ за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по: област на висше образование  4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма Диференциални уравнения.
 7. Катедреният съвет предлага за потенциални членове на състава на научното жури за защита на дисертационния труд на докторант ас. Кремена Василева Стефанова:
  • Проф. д.м.н. Светослав Маринов Марков – от ИМИ на БАН, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математическо моделиране и приложение на математиката;
  • Проф. д.м.н. Степан Агоп Терзиян – от РУ „Ангел Кънчев”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Диференциални уравнения;
  • Проф. д-р Михаил Михайлов Константинов – от УАСГ, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математика.
  • Проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христова – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 4. Природнии науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Диференциални уравнения;
  • Доц. д-р Ангел Борисов Дишлиев – от ХТМУ,  София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Диференциални уравнения;
  • (резервен член) Доц. д-р Валентина Спасова Пройчева – от ТУ – филиал Пловдив, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика; научна специалност  Диференциални уравнения.
  • (резервен член)  Доц. д-р Андрей Иванов Захариев от ФМИ на ПУ, област на висше образование 4. Природнии науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Диференциални уравнения;
  • Катедреният съвет прие защитата пред научното жури на Кремена Василева Стефанова − докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Математически анализ” на ФМИ, да се проведе на 20.09.2012 г. в Заседателната зала на Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски”.

Ръководител катедра: 
                                     /доц. д-р А. Захариев/
Протоколчик: 
                         /гл. ас. д-р А. Георгиева/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ