Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Математически анализ Решения на КС 2012 Протокол №7 / 04.07.2012 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №7 / 04.07.2012 г.

Протокол № 7- 2011/2012

Днес, 04.07.2012 г. се проведе разширен катедрен съвет на катедра „Математически анализ “. Катедреният съвет е разширен съгласно заповед  Р33-2065 от 26.06.2012 г. с еднократното включване на следните външни лица, заемащи академичните длъжности „професор“ и „доцент“:

 1. Проф. д.т.н. Васил Георгиев Ангелов – от МГУ, София;
 2. Проф. д.м.н. Христо Илиев Семерджиев – от ФМИ на ПУ;
 3. Проф. д.м.н. Светослав Маринов Марков – от ИМИ на БАН;
 4. Проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христова – от ФМИ на ПУ;
 5. Проф. д-р Михаил Михайлов Константинов – от УАСГ, София;
 6. Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – от ФМИ на ПУ;
 7. Проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев – от ФМИ на ПУ;
 8. Доц. д-р Антон Илиев Илиев – от ФМИ на ПУ;
 9. Доц. д-р Евгения Делчева Ангелова – от ФМИ на ПУ;
 10. Доц. д-р Ангел Борисов Дишлиев, от ХТМУ,  София;
 11. Доц. д-р Светослав Иванов Ненов, от ХТМУ,  София;

Присъстваха и членовете на катедрата: доц. д-р Андрей Захариев, проф. д-р Петко Пройнов, проф. д-р Степан Костадинов, доц. д-р Галина Векова, доц. д-р Боян Златанов,  доц. д-р Георги Костадинов,  доц. д-р Иванка Касандрова, доц. д-р Неделчо Милев, доц. д-р Недялка Казакова, доц. д-р Теменужка Пенева, гл. ас. д-р Атанаска Георгиева, ас. Иванка Николова, ас. Слав Чолаков.
Отсъстващи: проф. д.м.н. Светослав Маринов Марков,  ас. Иванка Николова

            Приет бе следният дневен ред:

 1. Предварително обсъждане на дисертационния труд на гл. ас. Христо Стефанов Кискинов − докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Математически анализ” при ФМИ, на тема Обикновени диференциални уравнения с дихотомично-подобна линейна част в банахови пространства" .

По точка 1:
Доц. Захариев даде думата на докторант гл. ас. Христо Стефанов Кискинов да представи своя дисертационен труд.          
След обсъждане на представения дисертационен труд, катедреният съвет гласува следните РЕШЕНИЯ:

 1. Катедреният съвет приема мнението за работата на докторант гл. ас. Христо Стефанов Кискинов през първата година от подготовката (29.06.2011 г. – 04.07.2012 г.), предоставено от научния ръководител проф. д-р Степан Костадинов.
 2. Катедреният съвет приема отчета за първата година от подготовката на докторант гл. ас. Христо Стефанов Кискинов, съгласно мнението на научния ръководител.
 3. Катедреният съвет предлага докторант гл. ас. Христо Стефанов Кискинов да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през първата година от подготовката.
 4. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет докторант гл. ас. Христо Стефанов Кискинов да бъде отчислен от докторантура с придобито право на защита, считано от 18.07.2012 г.
 5. Катедреният съвет прие, че представеният от докторанта гл. ас. Христо Стефанов Кискинов дисертационен труд на тема „Обикновени диференциални уравнения с дихотомично-подобна линейна част в банахови пространства" е готов за защита пред НЖ след отразяване на направените забележки, за присъждане на образователната и научна степен „доктор" по Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление 4.5. Математика; докторска програма  (научна специалност)Диференциални уравнения.
 6. Катедреният съвет предлага за потенциални членове на състава на научното жури за защита на дисертационния труд на докторант гл. ас. Христо Стефанов Кискинов:
 • Проф. д.т.н. Васил Георгиев Ангелов – от Минно-геоложки университет Св. Иван Рилски, София, области на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика; специалност Математически анализ; 5. Технически науки; професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника; специалност Математически модели в електродинамиката;
 • Проф. д-р Михаил Михайлов Константинов – от Университет по архитектура строителство и геодезия, Факултет по транспортно строителство, катедра „Математика”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика; специалност  01.01.00 Математика.
 • Проф. д.м.н. Степан Агоп Терзиян – от Русенски университет “Ангел Кънчев”,катедра “Математически анализ”, Факултет Природни науки и образование,област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика; специалност  01.01.05 Диференциални уравнения,
 • (резервен член) Проф. д.м.н. Светослав Маринов Марков – от ИМИ на БАН, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика; специалност Математическо моделиране и приложение на математиката;
 • Проф. д-р Степан Иванов Костадинов – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика; специалност  01.01.00 Математика,
 • Доц. д-р Андрей Иванов Захариев – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика; специалност  01.01.05 Диференциални уравнения,
 • (резервен член) Доц. д-р Неделчо Велев Милев – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика; специалност  01.01.05 Диференциални уравнения.
 •  

  Ръководител катедра: 
  /доц. д-р А. Захариев/
  Протоколчик: 
  /гл. ас. д-р А. Георгиева/

  Актуално
  Още новини
  Архив на новините
  © 2009 ФМИ