Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Дисциплини в учебните планове на специалностите Математика и информатика (бакалавър) Учебен план Информационни технологии в образованието    English
Факултет по математика и информатика - Информационни технологии в образованието
Специалност
Форма на оценяване
Дисциплината
се води
Математика и информатика (бакалавър) редовно обучение
изпит
 
Анотация
Целта на курса e надграждане на познанията в областта на основните ИТ на съвременното общество – подготовка на текстови документи, работа с таблично представени данни, организация на данни и автоматичната им обработка, създаване на графични изображения, комуникационни услуги. Акцентира се на ефективна компютърна обработка на данните, тяхното управление и използване в съвременния контекст на комуникационните услуги . Задълбочават се и развиват уменията и познанията върху основното съдържание на ИТ за съвременните средства и методи, чрез които се съхраняват, обработват, анализират , предават и обменят данни в стил WorkGroup с ътрудничество използвайки най-актуалните компютърни системи. Включени са ИТ за подготовка на текстови документи и таблично представени данни за публикуване и обмен по мрежа , както и техники за използване на езици за създавне на Web страници.
 
Съдържание
I. WorkGroup сътрудничество
 1. WorkGroup сътрудничество (Word): вмъкване и редактиране на коментари; създаване на версии на документ; сливане на документи редактирани от различни потребители; проследяване, приемане и отхвърляне на промените в документите; вмъкване и модифициране на hyperlinks към други документи, Web страници и сайтове; създаване и редактиране на Web документи във Word; превръщане на документ във Web страница; прехвърляне на Word документи в PowerPoint; контрол на промените - защити на документи; присъединяване на цифрови подписи към тях.
 2. Използване на Mail Merge възможности: създаване на писма, пликове и етикети ползвайки данни с произход от Word , Excel или Access ; ползване на Outlook данни като източник на данни за Mail Merge.
 3. Word WorkGroup сътрудничество (Еxcel): създаване на поделени класьори; вмъкване и редактиране на коментари; сливане и сравняване на класьори, редактирани от различни потребители; проследяване, приемане и отхвърляне на промените; контрол на промените в класьорите - защити и свойства на класьорите, присъединяване на цифрови подписи към класьори.
 4. Обмен на данни на Еxcel с други приложения: експортиране на данни от Еxcel; импортиране на данни в Еxcel; конвертиране на класьори и листове във Web страници и публикуването им във Web; използване на интерактивни таблици за Web с PivotTable; създаване на hyperlinks към други файлове и Web страници.

II. Елементи на програмиране в Интернет – изработване на Web страници

 1. Класификация на езиците за създавне на Web страници - HTML, PHP, PERL, ASP.
 2. Структура на документ – описателна и изпълнителна част.
 3. Елементи при форматиране на текст – форматиране на символи, на абзаци; вмъкване на хоризонтални линии.
 4. Изработване на списъци и таблици – изграждане на подредени и неподредени списъци; оформление на таблици в редове и колони.
 5. Изграждане на хипервръзки – към Интернет адрес, към точка от същия документ; към електронна поща.
 6. Включване на графика, звук, анимация – техники и детайли по реализацията.
 7. Създаване на формуляри – оформление и изработване на компоненти във формуляра, обработка и управление на информацията в него.
 8. Структуриране на документ на секции – разделяне на страницата на отделни части, техника на работа с отделните секции.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ