Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2012 година Протокол № 8 / 18.04.2012    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 8 / 18.04.2012

Днес, 18 април 2012 г. (сряда) от 14:00 ч. се проведе ФС на ФМИ.

Присъстват: проф. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Христо Крушков, доц. д-р Манчо Манев, доц. д-р Коста Гъров, доц. д-р Антон Илиев, проф. д-р Станимир Стоянов, доц. д-р Андрей Захариев, доц. д-р Дойчин Бояджиев, доц. д-р Евгения Ангелова, доц. д-р Росица Донева, проф. д.м.н. Снежана Христова, проф. д-р Димитър Мекеров,  проф. д-р Петко Пройнов, проф. д-р Степан Костадинов, проф. д-р Снежана Гочева, проф. д-р Николай Кюркчиев, доц. д-р Кирил Коликов, доц. д-р Пенка Рангелова, доц. д-р Неделчо Милев, доц. д-р Георги Костадинов, доц. д-р Недялка Казакова, доц. д-р Боян Златанов, доц. д-р Теменужка Пенева, доц. д-р Люба Попова, доц. д-р Веска Нончева, доц. д-р Елена Сомова, гл.ас.д-р Петър Копанов, гл.ас.д-р Ангел Голев, гл.ас.д-р Ася Стоянова, гл.ас.д-р Марта Теофилова; докторантите – Десислава Войникова и Елена Тодорова; Орлин Янакиев - студент.

Отсъстват: доц. д-р Владимир Шкуртов и Станислав Даков - студент.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Акредитация.
 2. Отчети на факултетни комисии.
 3. Докторанти.    
 4. Избор на хонорувани преподаватели.
 5. Разни.

 РЕШЕНИЯ:

1. ФС отхвърля идеята за разделяне в учебните планове на учебните дисциплини от ниво А и ниво Б, тъй-като то е нецелесъобразно за спецификата на специалностите във Факултета по математика и информатика.

2. ФС прие актуализиран модел за изготвяне на учебна програма за всички дисциплини на бакалавърските специалности.

3. ФС прие следното предложение: в срок до 18.05.2012 г. катедрите да актуализират учебните програми на всички дисциплини (за които отговаря катедрата) на бакалавърските специалности и да ги представят на комисията по акредитация.

4. ФС прие отчета на факултетната комисия по качество за периода декември 2011 – .март 2012 година.

5. ФС прие отчета на факултетната комисия по атестация за периода декември 2011 – март 2012 година.

6. ФС прие отчета на факултетната комисия по наука за периода декември 2011 – март 2012 година.

7. ФС прие предложението за следния състав на научно жури за публичната защита на дисертационния труд на ас. Димитър Благоев Благоев (редовен докторант към катедра „Ком­пю­­търни технологии”) на тема „Системи за семантичен анализ и информационно търсене“:

 1. Проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков – ФМИ на ПУ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 2. Доц. д-р Елена Петрова Сомова – ФМИ на ПУ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 3. Проф. д-р Руслан Вътов Митков – Университет на Улвърхямптън (Англия), област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 4. Проф. д-р Аврам Моис Ескенази – ИМИ на БАН (София), област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 5.    5) Доц. д-р Красимир Костадинов Марков – ИМИ на БАН (София), област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 6. (резервен член) Доц. д-р Росица Желязкова Донева – ФМИ на ПУ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 7. (резервен член) Доц. д-р Румен Кирилов Радев – ИМИ на БАН, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика.

8. ФС прие следното предложение от КС на катедра „Компютърна информатика”: публичната защита на дисертационния труд на ас. Димитър Благоев Благоев (редовен докторант към катедра „Компютърна информатика”) пред научното жури да бъде на 29.05.2012 г.

9. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“: да бъде удължено прекъсването на докторантурата по семейни причини на редовната докторантка Нина Иванова Иванова за срок от шест месеца, считано от 01.05.2012 г. до 31.10.2012 г., във връзка с постъпилата от нея молба и съгласно чл. 26, ал. 1 от ПРАСПУ.

10. ФС прие предложението от катедрения съвет на катедра „Алгебра и геометрия“ за промяна на темата на дисертационния труд на задочния докторант платено обучение Муса Ибрахим Айети от „Спрегнати композиции в четиримерни пространства с афинна свързаност без торзия” на „Тройки композиции в четиримерни пространства с афинна свързаност без торзия”.

11. ФС прие отчета за първата година от подготовката на Боряна Любомирова Игнатова, редовен докторант към катедра „Компютърни технологии” съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев и доц. д-р Антон Илиев Илиев.

12. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии”: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Боряна Любомирова Игнатова, редовен докторант към катедра „Компютърни технологии” за работата си през първата година от подготовката.

 13. ФС прие отчета за първата година от подготовката на Диляна Иванова Тоцева, редовен докторант към катедра „Компютърни технологии” съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев и доц. д-р Антон Илиев Илиев.

14. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии”: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Диляна Иванова Тоцева, редовен докторант към катедра „Компютърни технологии” за работата си през първата година от подготовката.

15. ФС прие отчета за първата година от подготовката на Даниела Ваклушева Димитрова, редовен докторант към катедра „Компютърни технологии” съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Коста Андреев Гъров.

16. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии”: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Даниела Ваклушева Димитрова, редовен докторант към катедра „Компютърни технологии” за работата си през първата година от подготовката.

17. ФС прие отчета за първата година от подготовката на Марияна Огнянова Баракова, редовен докторант към катедра „Компютърни технологии” съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Коста Андреев Гъров.

18. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии”: да се атестира с оценка Мн. добър (5.00) Марияна Огнянова Баракова, редовен докторант към катедра „Компютърни технологии” за работата си през първата година от подготовката.

19. ФС прие отчета за първата година от подготовката на гл.ас. Генчо Димитров Стоицов, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни технологии” съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Коста Андреев Гъров.

20. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии”: да се атестира с оценка Отличен (6.00) гл.ас. Генчо Димитров Стоицов, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни технологии” за работата си през първата година от подготовката.

21. ФС прие отчета за първата година от подготовката на Габриела Георгиева Кирякова, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика” съгласно мнението на научните ръководители проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков и доц. д-р Росица Желязкова Донева.

22. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии”: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Габриела Георгиева Кирякова, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика” за работата си през първата година от подготовката.

23. ФС прие отчета за първата година от подготовката на Надежда Иванова Ангелова, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика” съгласно мнението на научните ръководители проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков и доц. д-р Росица Желязкова Донева.

24. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии”: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Надежда Иванова Ангелова, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика” за работата си през първата година от подготовката.

25. ФС прие отчета за първата година от подготовката на Ваня Емилова Лазарова, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика” съгласно мнението на научните ръководители проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков и доц. д-р Росица Желязкова Донева.

26. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии”: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Ваня Емилова Лазарова, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика” за работата си през първата година от подготовката.

27. ФС прие отчета за първата година от подготовката на Атанас Вълев Иванов, редовен докторант към катедра „Приложна математика и моделиране” съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева и доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев.

28. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Приложна математика и моделиране”: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Атанас Вълев Иванов, редовен докторант към катедра „Приложна математика и моделиране” за работата си през първата година от подготовката.

29. ФС прие отчета за първата година от подготовката на Радослав Радев Радев, редовен докторант към катедра „Компютърни системи” съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева.

30. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни системи”: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Радослав Радев Радев, редовен докторант към катедра „Компютърни системи” за работата си през първата година от подготовката.

31. ФС прие отчета за първата година от подготовката на Мирослава Тенева Иванова, редовен докторант към катедра „Алгебра и геометрия” съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Манчо Христов Манев.

32. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Алгебра и геометрия”: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Мирослава Тенева Иванова, редовен докторант към катедра „Алгебра и геометрия” за работата си през първата година от подготовката.

33. ФС прие предложението от катедрения съвет на катедра „Алгебра и геометрия” за конкретизация на индивидуалния учебен план за ІІ академична година на Мирослава Тенева Иванова, редовен докторант към катедра „Алгебра и геометрия”.

34. ФС прие отчета за първата година от подготовката на Нели Тодорова Керанова-Иванова, задочен докторант към катедра „Алгебра и геометрия” съгласно мнението на научния ръководител проф. д.м.н. Нако Ангелов Начев.

35. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии”: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Нели Тодорова Керанова-Иванова, задочен докторант към катедра „Алгебра и геометрия” за работата си през първата година от подготовката.

36. ФС избра следните хонорувани преподаватели за учебната 2011/2012 г.:

 1. Десислава Андреева Захариева (магистър) – 150 часа упражнения за водене на дисциплината: „Информационни технологии в Интернет” за студенти от специалност Бизнес информационни технологии, 2‑ри курс, редовно обучение; „Застрахователна математика” за студенти от специалност Бизнес информационни технологии, 2‑ри курс, редовно и задочно обучение;
 2. Вилислав Иванов Радев (магистър) – 90 часа упражнения за водене на дисциплината: „Операционни системи” за студенти от специалност „Информатика”, 2‑ри курс, редовно обучение; „Курсов проект 1” за  студенти от специалност „Информатика”, 1‑ви курс, задочно обучение GSM;
 3. Емилия Недялкова Тотева ( студентка, сп. Инф., 3-ти курс, редовно, фак. № 0901261090) – 30 часа упражнения за водене на дисциплината: „Операционни системи” за студенти от специалност „Информатика”, 2‑ри курс, редовно обучение;
 4. Теодора Петрова Гарджева (студент, сп. БИТ, 2-ри курс задочно, фак № 1001562005) – 35 часа упражнения за водене на дисциплината: „Информационни технологии в Интернет” за студенти от специалност Бизнес информационни технологии, 2‑ри курс, редовно обучение;
 5. Йордан Божидаров Енев (магистър) – 70 часа упражнения за водене на дисциплината: „Операционни системи” за студенти от специалност „Информатика”, 2‑ри курс, редовно обучение;
 6. Диляна Иванова Тоцева (магистър) – 90 часа упражнения за водене на дисциплината „Курсов проект 3” за студенти от специалност „Информатика”, 3‑ти курс, редовно и задочно обучение;
 7. Боряна Любомирова Игнатова (магистър) – 90 часа упражнения за водене на дисциплината „Курсов проект 3” за студенти от специалност „Информатика”, 3‑ти курс, редовно и задочно обучение;
 8. Иван Атанасов Гешев – 150 часа упражнения за водене на дисциплината „Банково дело и банкови информационни системи” за студенти от специалност Бизнес информационни технологии, 1‑ви курс, редовно и задочно обучение;
 9. Димитър Йорданов Ников (програмист във ВИСКОМП) – 300 часа за водене на Факултативни дисциплини „PHP-1 част”, „PHP – 2 част” и „РНР – 3 част” през Есенния, Зимния и Пролетния триместри (редовно обучение);
 10. Христо Тошков Христов (магистър) – 180 часа за водене на избираеми дисциплини през Зимния и Пролетния триместри (редовно обучение);
 11. Гл.ас. Иван Стефанов Стоянов – 160 часа за водене на часове по уч. Дисциплина „Психология” с ІІ к. сп. „Математика и информатика” (редовно обучение);
 12. Магдалена Асенова Веселинова (студентка, сп. Инф., ІV курс) – допълнително 100 часа за водене на упражнения по дисциплината „Бази от данни” в катедра „Компютърни системи”.

37. ФС прие следното предложение: в срок до 25.04.2012 г. ръководителите на катедри да представят в Деканата списък за промяна на приемното време на преподавателите, като се актуализира приемното време на нехабилитирания състав (2 пъти седмично по 1 час).

38. ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” обявяването на 1 (един) конкурс за академичната длъжност “главен асистент” по: област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика към катедра „Компютърни технологии” със срок 2 (два) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник.

39. ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” на следното предложение за частична промяна в Учебния план за ІІІ курс на спец. „Бизнес информационни технологии”:

 1. Дисциплината „Програмиране на Java” да се чете през есенния триместър на мястото на дисциплината „Компютърни мрежи и комуникации”.
 2. Дисциплината „Компютърни мрежи и комуникации” да се чете през зимния  триместър на мястото на дисциплината  „Програмиране на Java”.

40. ФС прие следните предложения от проф. Станимир Стоянов, ръководител на магистърската програма „Софтуерни технологии” (едногодишен и двугодишен курс) във връзка с новата форма на провеждането ù от началото на учебната 2011/2012 г.:

 1. Студентите от магистърската програма „Софтуерни технологии” в едногодишния и двугодишния курс се явяват с общ конспект на държавните изпити.
 2. Държавният изпит се провежда под формата на „Решаване на практически казус”.
 3. Продължителността на изпита е 4 астрономически часа.
 4. Факултетният съвет да приеме актуализиран конспект за държавен изпит за магистърската програма „Софтуерни технологии” за едногодишния и двугодишния курс.

41. ФС прие да се внесе за разглеждане на Академичен съвет на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” предложението за присъждане на почетното звание “Доктор хонорис кауза” на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” на проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев.

42. ФС прие да се внесе за разглеждане на Академичен съвет на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” предложението за номиниране на проф. д. п. н. Сава Иванов Гроздев за академик на БАН по обществени науки в конкурса за избор на академици и член-кореспонденти на БАН, обявен и публикуван във в-к „Труд” от 17.04.2012 г.

43. ФС прие предложението, да се внесе за разглеждане на АС на ПУ на следното писмо:

      Факултетният съвет на Факултета по математика и информатика с тревога констатира, че в последно време ръководствата на някои при­род­ни­ факултети на Пловдивския университет изменят учебните планове на спе­ци­алностите като лишават бъдещите специалисти с висше образование от преподаване на дисциплини от компетентността на други факултети на ПУ и по-конкретно на ФМИ. Последният и най-ярък пример е Биологическия факултет. Възпитаниците на ПУ в областта на природните науки се нуждаят от преподаване на дисциплини в областта на математиката, информатиката и информационните технологии, не само според световните стандарти за учебни планове по тези специалности, но и според изградената традиция в нашия университет, оценен най-високо от НАОА и наши колеги,  научни и образователни институции от развитите страни не само от Европейския съюз. Криворазбраните икономии с тази политика ще доведат до драстично спадане на качеството на обучение по споменатите специалности и съответния срив на обществения престиж и институционалния рейтинг на Пловдивския университет. Искаме да напомним, че признатите и високо квалифицирани учени и универ­си­тет­ски преподаватели в областта на математиката, информатиката и инфор­ма­ци­онните технологии на Пловдивския университет работят във Факултета по мате­матика и информатика, признат научен и образователен център на само у нас, но и в чужбина. Продължаването процеса на нарушаване принципите на университетското образование за специализирани факултети и катедри, започнат с конюнктурни цели преди години, ще доведе до обезличаване на факултетите и оттам и на нашия университет, завоювал си през първите си 50 години авторитета на втория по значимост класически университет в България, оспорвайки лидерството на Софийския университет в много отделни области. ФС на ФМИ остро възразява срещу подобна политика от страна на някои факултети на ПУ и призовава за принципност, далновидност, колегиалност и спазване на основите на университетското образование в Пловдивския университет!

44. ФС прие следния график за заседанията на ФС на ФМИ: на 23 май, 20 юни, 18 юли 2012 г.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ