Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни технологии Протоколи от КС 2012 Протокол №12 от 18.04.2012 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №12 от 18.04.2012 г.

Протокол № 12 – 2011/2012

от катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии",

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски", 18.04.2012 г.

 

Днес, 18.04.2012 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии" към Факултета по математика и информатика при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски".

Присъстваха следните членове на катедрата: доц. д-р Евгения Ангелова, проф. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Антон Илиев, проф. д-р Николай Кюркчиев, гл. ас. д-р Анна Малинова, гл. ас. д-р Ангел Голев, гл.ас. д-р Николай Павлов, гл. ас. Татяна Дичева, гл. ас. Христо Кискинов, ас. Никола Вълчанов, ас. Кремена Стефанова.

Отсъстващи: няма.

Приет бе следният дневен ред:

  1. Учебната дейност през Б и В семестри.
  2. Разни.

РЕШЕНИЯ:

  1. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да обяви конкурс за „главен асистент", съгласно чл. 58. (1) от ПРАСПУ, в област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма (научна специалност): Информатика към катедра „Компютърни технологии" със срок 2 (два) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник.
  2. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да внесе за разглеждане на Академичен съвет на предложението за присъждане на почетното звание „Доктор хонорис кауза" на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски" на проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев.

 

18.04.2012 г.                                                                                                          Протоколчик:

гр. Пловдив                                                                                                                                     /Ас. К. Стефанова/

                                                                                                                                  Ръководител катедра:

                                                                                                                                                         /Доц. д-р Е. Ангелова/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ