Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни технологии Протоколи от КС 2012 Протокол №10 от 29.02.2012 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №10 от 29.02.2012 г.

Протокол № 10 – 2011/2012

от катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии",

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски", 29.02.2012 г.

 

Днес, 29.02.2012 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии" към Факултета по математика и информатика при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски".

Присъстваха следните членове на катедрата: доц. д-р Евгения Ангелова, проф. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Антон Илиев, проф. д-р Николай Кюркчиев, гл. ас. д-р Анна Малинова, гл. ас. д-р Ангел Голев, гл. ас. Татяна Дичева, гл. ас. Христо Кискинов, ас. Кремена Стефанова.

Отсъстващи: ас. Никола Вълчанов.

 

Приет бе следният дневен ред:

 1. Докторанти.
 2. Разни.

 

РЕШЕНИЯ:

 1. Катедреният съвет приема мнението за работата на докторанта Мая Василева Стоева през втората година от подготовката, предоставено от научния ръководител проф. д-р Асен Кънчев Рахнев.
 2. Катедреният съвет приема отчета за втората година от подготовката на докторанта Мая Василева Стоева съгласно мнението на научния ръководител.
 3. Катедреният съвет предлага докторантът Мая Василева Стоева да бъде атестиранa с оценка Отличен (6.00) за работата си през втората година от подготовката.
 4. Катедреният съвет приема мнението за работата на докторанта Десислава Андреева Захариева през втората година от подготовката, предоставено от научния ръководител проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев.
 5. Катедреният съвет приема отчета за втората година от подготовката на докторанта Десислава Андреева Захариева съгласно мнението на научния ръководител.
 6. Катедреният съвет предлага докторантът Десислава Андреева Захариева да бъде атестиранa с оценка Отличен (6.00) за работата си през втората година от подготовката.
 7. Катедреният съвет приема мнението за работата на докторанта гл. ас. Стефка Йорданова Анева през втората година от подготовката, предоставено от научните ръководители доц. д-р Антон Илиев Илиев и доц. д-р Коста Андреев Гъров.
 8. Катедреният съвет приема отчета за втората година от подготовката на докторанта гл. ас. Стефка Йорданова Анева съгласно мнението на научните ръководители.
 9. Катедреният съвет предлага докторантът гл. ас. Стефка Йорданова Анева да бъде атестирана с оценка Отличен (6.00) за работата си през втората година от подготовката.
 10. Катедреният съвет приема мнението за работата на докторанта Елена Христова Тодорова през втората година от подготовката, предоставено от научния ръководител доц. д-р Коста Андреев Гъров.
 11. Катедреният съвет приема отчета за втората година от подготовката на докторанта Елена Христова Тодорова съгласно мнението на научния ръководител.
 12. Катедреният съвет предлага докторантът Елена Христова Тодорова да бъде атестирана с оценка Отличен (6.00) за работата си през втората година от подготовката.
 13. Катедреният съвет приема мнението за работата на докторанта Вилислав Иванов Радев през втората година от подготовката, предоставено от научния ръководител доц. д-р Коста Андреев Гъров.
 14. Катедреният съвет приема отчета за втората година от подготовката на докторанта Вилислав Иванов Радев съгласно мнението на научния ръководител.
 15. Катедреният съвет предлага докторантът Вилислав Иванов Радев да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през втората година от подготовката.
 16. Да бъде обявен конкурс за заемане на академичната длъжност „професор", съгласно чл. 75 от ПРАСПУ, по област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление: 4.5. Математика; научна специалност Изчислителна математика (Числени методи и среди за приложение) към катедра „Компютърни технологии" – 1 (едно) място със срок 2 (два) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник.
 17. Да бъде обявен конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент", съгласно чл. 66, ал. 1 от ПРАСПУ, по област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност: Информатика (Информационни технологии в математиката и обучение) към катедра „Компютърни технологии" – 1 (едно) място със срок 2 (два) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник.

 

29.02.2012 г.                                                                                                            Протоколчик:

гр. Пловдив                                                                                                                                        /Ас. К. Стефанова/

                                                                                                                                    Ръководител катедра:

                                                                                                                                                             /Доц. д-р Е. Ангелова/ 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ