Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Алгебра и геометрия Решения на КС 2012 Протокол № 4    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 4

ПРОТОКОЛ № 4

На 28.3.2012 г. от 13:00 ч. в 234. с. з. се проведе заседание на Катедрения съвет на катедра „Алгебра и геометрия”.

Присъстваха членовете на КС: доц. д-р Манчо Манев (ръководител катедра), проф. дмн Нако Начев, проф. д-р Георги Златанов, проф. д-р Димитър Мекеров, доц. д-р Пенка Рангелова, доц. д-р Кирил Коликов, гл. ас. д-р Добринка Грибачева, гл. ас. д-р Ива Докузова, гл. ас. д-р Марта Теофилова, гл. ас. Йордан Епитропов, гл. ас. Иванка Градева.

Отсъстваха от членовете на КС: гл. ас. д-р Асен Христов.

Освен това присъстваха пенсионираните преподаватели в катедрата: проф. дмн Тодор Желязков, проф. д-р Стоил Миховски, както и докторантите: Мирослава Иванова, Нели Керанова, Стефан Божков.

Дневен ред.

  1. Учебна дейност през Б и В триместри.
  2. Докторанти.
  3. Други.

По точка 1.
Обсъдена бе учебната дейност на катедрата през Б и В триместри. Ръководителят на катедрата отбеляза липсата на проблеми, които да са изисквали неговата намеса. Членовете на катедрата се съгласиха със заключенията. Ръководителят на катедрата обърна внимание да се нанесат взетите часове в материалната книга.

По точка 2.

2.а). Катедреният съвет бе запознат с тримесения отчет на докторантката Мирослава Иванова, както и с годишните отчети за изпълнение на индивидуалните учебни планове на докторантите Мирослава Иванова и Нели Керанова и с писмените мнения на техните научни ръководители за работата на докторантите.

В тази връзка Катедреният съвет прие единодушно следните решения:
2.1. Катедреният съвет прие становището за изпълнението на индивидуалния учебен план, предложено от научния ръководител, и оценка Отличен 6 за дейността на докторанта Мирослава Тенева Иванова за първата година от обучението й.

2.2. Катедреният съвет прие предложение до Факултетния съвет за положителна атестация за първата година на докторантурата на Мирослава Тенева Иванова с оценка Отличен 6.

2.3. Катедреният съвет прие предложение за конкретизация на индивидуалния учебен план за следващата година на обучението на Мирослава Тенева Иванова.

2.4. Катедреният съвет прие становището за изпълнението на индивидуалния учебен план, предложено от научния ръководител, и оценка Отличен 6 за дейността на докторанта Нели Тодорова Керанова-Иванова за първата година от обучението й.

2.5. Катедреният съвет прие предложение до Факултетния съвет за положителна атестация за първата година на докторантурата на Нели Тодорова Керанова-Иванова с оценка Отличен 6.

2.б). По искане на проф. д-р Георги Златанов, научен ръководител на задочния докторант платено обучение Муса Ибрахим Айети, бе гласувано следното решение:

2.6. Катедреният съвет прие промяна на темата на докторантурата на Муса Ибрахим Айети от „Спрегнати композиции в четиримерни пространства с афинна свързаност без торзия” на „Тройки композиции в четномерни пространства с афинна свързаност без торзия”.

По точка 3.

3.а). Ръководителят на катедра напомни, че инвентаризацията на материалните активи на катедрата трябва да завърши с доклад от съответната комисия.

3.б). Ръководителят на катедра напомни, че материалната книга за взетите часове не се попълва редовно от всички преподаватели и изреди имената на непопълнилите до-сега.

3.в). Ръководителят на катедра напомни да се финализира преместването на преподавателите по кабинети, съгласно новото разпределение и да се актуализират табелките пред кабинетите и приемното време за В триместър.

3.г). Ръководителят на катедра съобщи, че във връзка с допълнителното материално стимулиране е бил помолен от деканското ръководство да даде точки от 1 до 5 за участието на членовете на катедрата в дейността й. Доц Манев съобщи критериите, които е спазвал: качество на учебната дейност, принос към резултатите за научната и свързаните с нея дейности, отчетени за институционалната акредитация през януари, административна дейност към катедрата и водене на документацията.

3.д). Ръководителят на катедра съобщи за ректорската заповед за провеждането на държавните изпити през 2012 г. и ангажираността на членовете на катедрата в съответните комисии.

3.е). Доц. К. Коликов информира, че ръководеният от него проект по договор ДТК 02/35 към МОМН е получил отлична оценка за работата през първия си етап и затова за втория етап му е отпусната пълната сума по финансирането от 250 000 лв. Той покани членовете на катедрата да посетят лабораторията на проекта, намираща се в сградата на университета на ул. „Костаки Пеев”.

 

Поради изчерпване на дневния ред Катедреният съвет бе закрит.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ