Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни системи Протоколи от КС 2012 Протокол № 3    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 3

П Р О Т О К О Л № 3

Днес 09.02.2012 (четвъртък) от 11.00 ч. се проведе катедрен съвет на катедра “Компютърни системи”.

Присъстваха: проф. д-р Станимир Стоянов, доц. д-р Димчо Димов, гл. ас. д-р Ася Стоянова-Дойчева, гл.ас. Иван Димитров, гл.ас. Генчо Стоицов, гл.ас. Георги Чолаков, гл. ас Александър Пенев, ас. Владимир Вълканов, ас. Емил Дойчев

Отсъстваха: доц. д-р Иван Ганчев – в неплатен отпуск, гл.ас. Станка Хаджиколева – в майчинство

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Докторанти.

  2. Хонорувани.
  3. Разни.

РЕШЕНИЯ:

По точка 1 от дневния ред катедреният съвет взе следните решения:

  1. Прие работен план за трите години редовна докторантура на докторант Васил Василев.

По т.2 от дневния ред, катедреният съвет предлага на факултетния съвет да бъде избрана за хонорувани асистенти по 220 часа Магдалена Асенова Веселинова – студентака IV курс Информатика редовно в ФМИ на ПУ.

По т.3 от дневния ред катедреният съвет взе следните решения:

  1. Да се проведе разширен катедрен съвет на 22.02.2012 от 14.30, за зачисляване в свобдна докторантура към катедрата на гл. ас. Иван Димитров.

  2. Беше обсъден индивидуалния план на доц.д-р Д.Димов, поради недостига на часове за изпълнение на норматива от 360 часа. Бяха му предложени 90 часа в дисциплината OpenGL за изпълнение на норматива. Доц.д-р Д.Димов се съгласи да води лекционния курс и часовете бяха включени в норматива му.

09.02.2012г.

Протоколчик:                                                                                                                                        Рък. катедра:

/гл. ас. д-р А. Стоянова-Дойчева/                                                                                                     /проф. д-р С. Стоянов/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ