Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни системи Протоколи от КС 2012 Протокол № 2    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 2

П Р О Т О К О Л № 2

Днес 14 декември 2011г. (сряда) от 11.00 ч. се проведе катедрен съвет на катедра “Компютърни системи”.

Присъстваха: проф. д-р Станимир Стоянов, доц. д-р Димчо Димов, гл. ас. д-р Ася Стоянова-Дойчева, гл.ас. Иван Димитров, гл.ас. Генчо Стоицов, гл.ас. Георги Чолаков, гл. ас Александър Пенев, ас. Емил Дойчев

Отсъстваха: ас. Владимир Вълканов - командировка, доц. д-р Иван Ганчев – в неплатен отпуск, гл.ас. Станка Хаджиколева – в майчинство.

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Докторанти.
  2. Избор на хонорувани асистенти.
  3. Разни.

РЕШЕНИЯ:

По т.1 от дневния ред, катедреният съвет предлага на факултетния съвет следните две решения:

  1. Смяна темата на дисертацията на докторант гл. ас. Георги Николов Чолаков „Хибридна архитектура за изграждане на Разпределен център за електронно обучение (DeLC)“.
  2. Да бъде избрана за втори научен ръководител на докторант гл. ас. Георги Николов Чолаков, доц. дтн Красимира Петрова Стоилова от ИИКТ на БАН.
  3. Катедреният съвет прие, съгласно чл. 8 (5) от Правилника за развитие на академичния състав в ПУ „П. Хилендарски”, Христо Бонев Христов и Радослав Радев Радев, редовни докторанти към катедра „Приложна математика и моделиране” на ФМИ, да бъдат преместени като редовни докторанти в катедра „Компютърни системи” на ФМИ.

По т.2 от дневния ред, катедреният съвет предлага на факултетния съвет да бъдат избрани за хонорувани асистенти с по 200 часа:

  1. Вася Красимирова Атанасова
  2. Васил Георгиев Василев

По т.3 от дневния ред, катедреният съвет предлага на факултетния съвет да бъде обявена факултативна дисциплина „Анализ и оптимизация на софтуерни приложения“, за всички курсове от специалност „Информатика“ редовно с лектори гл.ас. Александър Пламенов Пенев и хон. ас. Васил Георгиев Василев.

 

14.12.2011г

Протоколчик:                                                            

/гл.ас. д-р А. Стоянова-Дойчева/

Пловдив

Рък. катедра:                                      

/проф. С. Стоянов/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ