Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2011 година Протокол № 35 / 13.04.2011 Приложение 1    English
Факултет по математика и информатика - Приложение 1

Приложение 1

 
Професионално-педагогическите компетентности към квалификационната характеристика
на специалност „Математика и информатика”

Дипломираните студенти по специалност „Математика и информа­тика”, в резул­тат от обучението си по дисциплините от педагого-психологи­чес­кия и методическия цикъл, трябва да придобият следните умения и компе­тентности, свързани с организа­ци­я­та и провеждането на обучението по математика, информа­тика и инфор­ма­ционни тех­но­логии в средното учили­ще (от 5 до 12 клас):

 • да определят целите на изучаване на дадена тема и конкретен урок;

 • да извършват логически и дидактически анализ на математически или инфор­ма­тич­ни понятия, да разкриват връзките между понятията и да избират подходяща методика за из учаване на конкретните понятия;

 • да извършват логически и дидактически анализ на математически твърдения, да разкриват връзките между тях и да съставят подходяща методика за изучаване на конкретните теореми;

 • да разкриват евентуални трудности при изучаване на дадена тема и средства за преодоляването им;

 • да правят подходящ подбор на задачи или да съставят задачи за постигане целите на дадена тема или урок;

 • да разработват конкретна методика на решаване на дадена задача;

 • да правят дидактическа обработка на учебното съдържание съоб­разно целите на конкретния урок;

 • да определят мястото и формите за осъществяване на проверка на знанията и уменията на учениците;

 • да съставят теми за класни или контролни работи;

 • да подбират подходящи методи на обучение;

 • да разработват дидактически материали и да определят мястото на използването им в учебния процес;

 • да разработват план-конспект на урок и да го реализират на прак­тика в училище;

 • да откриват решение на дадена задача или доказател­ство на теоре­ма и да оформят записите на класната дъска;

 • правилно да използват терминологията и символиката, приети в училищните курсове по математика, информатика и инфор­ма­ционни тех­но­логии;

 • да използват графики, таблици, изчислителна техника, чертожни инструменти и други помощни средства;

 • да организират и провеждат различни видове беседи съобразно це­лите на урока;

 • да създават условия за възникване на подходящи проблемни ситу­ации, които да оползотворяват успешно в учебния процес;

 • да използват мултимедия;

 • да охарактеризират познавателната дейност на учениците и да раз­криват индивидуалните им способности и особености;

 • да провеждат индивидуална работа с изявени и с изоставащи уче­ници;

 • да работят в екип;

 • да наблюдават, анализират и самоанализират реализацията на урок;

 • да провеждат изследвания на учебния процес и да ги фиксират в различни форми.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ