Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2011 година Протокол № 35 / 13.04.2011    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 35 / 13.04.2011

Днес, 13 април 2011 г. (сряда) от 13:00 ч. се проведе ФС на ФМИ.

Присъствуват: проф.д-р Асен Рахнев, доц.д-р Владимир Шкуртов, доц.д-р Христо Крушков, доц. д-р Снежана Гочева, проф. д-р Димитър Мекеров, доц. д-р Манчо Манев, проф. дмн Нако Начев, проф. дмн Тодор Желязков, проф. д-р Стоил Миховски, проф.д-р Георги Златанов, доц.д-р Бистра Царева, доц. д-р Боян Златанов, проф. д-р Петко Пройнов, доц. д-р Иванка Касандрова, доц. д-р Неделчо Милев, доц. д-р Недялка Казакова, доц. д-р Галина Векова, проф. дмн Христо Семерджиев, проф.дмн Снежана Христова доц. д-р Люба Попова, доц. д-р Антон Илиев, доц. д-р Веска Нончева, доц. д-р Станимир Стоянов, проф.дмн Васил Милушев, доц. д-р Румяна Маврова, доц. д-р Коста Гъров, доц. д-р Теменужка Пенева, гл. ас. Ангел Голев, гл.ас. Иван Димитров, проф. дмн Георги Тотков,  докторант Никола Вълчанов, Тодор Чаушев (рък. звено УКЗ) и студентите Михаела Бобилова, Мария Добрева.

Отсъствуват: студентите: Александър Кузмов и Станислав Даков.

 

Проф. Рахнев откри поредното заседание на ФС на ФМИ

    Проф. Рахнев: добър ден на всички. Откривам поредното заседание на ФС. Дневният ред беше обявен предварително и той е:

        ДНЕВЕН РЕД:

 1. Докторанти.
 2. Избор на хонорувани преподаватели.
 3. Решения във връзка с препоръките на НАОА за следакреди­­тационния контрол по    професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…
 4. Разни.
  а) удължаване на трудов договор;
   б) предложение за избор на научно жури за  провеждането на избор на професор по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност 01.01.04 Математически анализ (Математически анализ1);
  в) предложение за избор на научно жури за  провеждането на избор на професор по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност 01.01.12 Информатика;
  г) предложение за избор на научно жури за  провеждането на избор на доцент  по:

  област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по….; научна специалност 05.07.03 Методика на обучението по информатика и информационни технологии;

  д)
  предложение за състав на научно жури запровеждане на  защита на дисертационния труд на докторантката Марияна Цветанова Соколова-Райкова;
  е)
  предложение за състав на научно жури за провеждане на защита на дисертационния труд на докторантката Павлина Христова Атанасова;
  ж) предложение за избор на резервен член на състава на научното жури за провеждане на  защита на дисертационния труд на докторантката Тодорка Атанасова Глушкова;
  з) обсъждане на някои правила за провеждане на анкетите във ФМИ;
  и) съобщение за отчитане на индивидуалните резултати по наука и на допълнително издадените учебници и учебни помагала през последното шестмесечие;
  к) промяна на приемното време;
  л) предложение – всички документи и решения, които ще се разглеждат  на ФС, да се изпращат на е-mail;
  м) решение във връзка със съхраняването на документите за всякакви конкурси;
  н) предложение за изменение броя на финансираните научни проекти по фонд НПД. 

РЕШЕНИЯ:

1. ФС прие отчета за втората година от подготовката на Никола Велизариев Вълчанов (редовен докторант към катедра „Компютърни технологии”).
 
2. ФС прие да бъде атестиран с оценка отличен (6.00) Никола Велизариев Вълчанов (редовен докторант към катедра „Компютърни технологии”) за работата му през втората година от подготовката.
 
3. ФС прие отчета за първата година от подготовката на Десислава Стоянова Войникова (редовен докторант към катедра „Приложна математика и моделиране”).
 
4. ФС прие да бъде атестирана с оценка отличен (6.00) Десислава Стоянова Войникова (редовен докторант към катедра „Приложна математика и моделиране”) за работата ù през първата първата година от подготовката.
 
5. ФС прие следната тема за дисертационната работа на Нели Тодорова Керанова-Иванова (задочна докторантка по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информати­ка; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност 01.01.02 Алгебра и теория на числата): „Циклични кодове над групови пръстени ”.
 
6. ФС прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовката на Нели Тодорова Керанова-Иванова (задочна докторантка по научната  специалност 01.01.02 Алгебра и теория на числата, към катедра „Алгебра”).
 
7. ФС прие следната тема за дисертационната работа на Мирослава Тенева Иванова (редовна докторантка по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информати­ка; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност 01.01.06 Геометрия и топология): „Геометрия на линейни свързаности върху почти контактни многообразия с B-метрика”.
 
8. ФС прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовката на Мирослава Тенева Иванова (редовна докторантка по научната  специалност 01.01.06 Геометрия и топология, към катедра „Геометрия”).
 
9. ФС прие следната тема за дисертационната работа на Радослав Радев Радев (редовен докторант по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информати­ка; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност 01.01.12 Информатика): „Средства за генериране на програмен код за многослойни архитектури по модел”.
 
10. ФС прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовката на Радослав Радев Радев (редовен докторант по научната  специалност 01.01.12 Информатика, към катедра „Приложна математика и моделиране”).
 
11. ФС прие следната тема за дисертационната работа на Атанас Вълев Иванов (редовен докторант по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информати­ка; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност 01.01.13 Математическо моделиране и приложение на математиката): „Моделиране със структурно уравнение”.
 
12. ФС прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовката на Атанас Вълев Иванов (редовен докторант по научната  специалност 01.01.13 Математическо моделиране и приложение на математиката, към катедра „Приложна математика и моделиране”).
 
13. ФС прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовката на гл.ас. Николай Маринов Касъклиев (докторант на самостоятелна подготовка по научната  специалност 01.01.12 Информатика, към катедра „Компютърна информатика”).
 
14. ФС прие следната тема за дисертационната работа на Надежда Иванова Ангелова (редовна докторантка по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информати­ка; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност 01.01.12 Информатика): „Софтуерни средства за педагогическа поддръжка на е-обучението”.
 
15. ФС прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовката на Надежда Иванова Ангелова (редовна докторантка по научната  специалност 01.01.12 Информатика, към катедра „Компютърна информатика”).
 
16. ФС прие следната тема за дисертационната работа на Габриела Георгиева Кирякова (редовна докторантка по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информати­ка; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност 01.01.12 Информатика): „Софтуерни средства за информационна поддръжка на е-обучението”.
 
17. ФС прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовката на Габриела Георгиева Кирякова (редовна докторантка по научната  специалност 01.01.12 Информатика, към катедра „Компютърна информатика”).
 
18. ФС прие следната тема за дисертационната работа на Ваня Емилова Лазарова (редовна докторантка по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информати­ка; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност 01.01.12 Информатика): „Интегрирана Уеб-базирана информационна система за средното образование”.
 
19. ФС прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовката на Ваня Емилова Лазарова (редовна докторантка по научната  специалност 01.01.12 Информатика, към катедра „Компютърна информатика”).
 
20. ФС прие следната тема за дисертационната работа на Боряна Любомирова Игнатова (редовна докторантка по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информати­ка; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност 01.01.12 Информатика): „Многоточкови итерационни схеми, породени от оптимални в смисъл на Kung-Traub алгоритми”.
 
21. ФС прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовката на Боряна Любомирова Игнатова (редовна докторантка по научната  специалност 01.01.12 Информатика, към катедра „Компютърни технологии”).
 
22. ФС прие следната тема за дисертационната работа на Диляна Иванова Тоцева (редовна докторантка по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информати­ка; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност 01.01.12 Информатика): „Алгоритми за частична факторизация”.
 
23. ФС прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовката на Диляна Иванова Тоцева (редовна докторантка по научната  специалност 01.01.12 Информатика, към катедра „Компютърни технологии”).
 
24. ФС прие следната тема за дисертационната работа на Даниела Ваклушева Димитрова (редовна докторантка по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по….; научна специалност 05.07.03 Методика на обучението по информатика и информационни технологии): ”Формиране и развитие на познавателната активност на учениците с разработка на проекти по информационни технологии”.
 
25. ФС прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовката на Даниела Ваклушева Димитрова (редовна докторантка по научната специалност 05.07.03 Методика на обучението по информатика и информационни технологии към катедра „Компютърни технологии”).
 
26. ФС прие следната тема за дисертационната работа на Мариана Огнянова Баракова (редовна докторантка по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по….; научна специалност 05.07.03 Методика на обучението по информатика и информационни технологии): ”Синергетиката в обучението по информационни технологии”.
 
27. ФС прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовката на Мариана Огнянова Баракова (редовна докторантка по научната специалност 05.07.03 Методика на обучението по информатика и информационни технологии към катедра „Компютърни технологии”).
 
28. ФС избра следните хонорувани преподаватели за Пролетния триместър на уч. 2010/2011 г.:
1) Гл.ас. Иван Стефанов Стоянов – с хорариум 120 часа  за водене на часове по учебната дисциплина „Психология” с ІІ курс, спец. „Математика и информатика” (редовно обучение).
2) Никола Велизариев Вълчанов (магистър) – с хорариум 300 часа за водене на  упражнения и участие в изпити по учебните дисциплини – избираема „Въведение в ASP.NET MVC2”– Информатика редовно и задочно, „Информационни технологии в Интернет“, II курс БИТ задочно и редовно и участие в изпити.
3) Мая Георгиева Стоева (магистър) – с хорариум 80 часа за водене на упражнения избираема дисциплина „Въведение в Adobe Flash Professional CS5. Първи стъпки с Adobe AIR“ за спец. „Информатика” (редовно).
4) Асен Калинов Сотиров (студент, ІV к. Информатика, фак. № 0701261046) – с хорариум 100 часа за водене на упражнения по учебната дисциплина „Бази от данни” с ІІ курс, спец. „Бизнес информационни технологии” (редовно обучение).
 
29. ФС прие следните документи във връзка с препоръките на НАОА за следакредитационния период по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…:
 • професионално-педагогически компетентности към квалификационната характеристика на специалност „Математика и информатика”; (Приложение 1).
 • описание на извънаудиторната заетост на студентите по специалност „Математика и информатика” и критерии за оценяване на постигнатите резултати. (Приложение 2).
 
30. ФС прие предложението на катедра „Компютърни технологии” да бъде удължен трудовият  договор на доц.д-р Николай Веселинов Кюркчиев с 1 (една) година, считано от 19.01.2011 г. до 19.01.2012 г., поради навършване на пенсионна възраст.
 
31. ФС прие предложението да бъде избран следния състав на научното жури за провежда­нето на конкурс за „професор” по обявения в ДВ, бр. 10 от 01.02.2011 г. по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност 01.01.04 Математически анализ (Математически анализ1): 
    1)  Проф. д-р Петко Димитров Пройнов, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Факултет по математика и информатика, ръководител на катедра „Реален анализ”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика; специалност 01.01.04 Математически анализ;
    2) Проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христова, Пловдивски университет „Паисий Хилен­дарски”, Факултет по математика и информатика, катедра „Приложна математикаи моделиране”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика; специалност 01.01.05 Диференциални уравнения;
    3) Проф. д.м.н. Недю Иванов Попиванов,  Софийски университет „Климент Охридски”, Факултет по математика и информатика, катедра „Диференциални уравнения”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика; специалност 01.01.05 Диференциални уравнения.
    4)  Проф. д-р Михаил Михайлов Константинов, Университет по архитектура строителство и геодезия, Факултет по транспортно строителство, катедра „Математика”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика; специалност 01.01.00 Математика.
    5) Проф. д.м.н. Степан Агоп Терзиян, Русенски университет „Ангел Кънчев”, Педагоги­чески факултет, кат. “Математичен Анализ”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика; специалност 01.01.05 Диференциални уравнения.
    6) Доц. д-р Георги Димитров Костадинов, Пловдивски университет „Паисий Хилен­дарски”, Факултет по математика и информатика, ръководител на катедра „Реален анализ” – по:  област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика; специалност 01.01.06 Геометрия и топология.
    7) Доц. д-р Ангел Борисов Дишлиев, Химикотехнологичен и металургичен университет -София,  Департамент по физико-математически и технически науки, катедра „Математика” – по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика; специалност 01.01.05 Диференциални уравнения.
    8) (резервен член - външен) Доц. д-р Васил Ангелов Петров, Технически университет -София, филиал Пловдив, Факултет по машиностроене и уредостроене, катедра „Математика, физика, химия” – по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика; специалност 01.01.05 Диференциални уравнения.
    9) (резервен член – вътрешен) Доц. Д-р Андрей Иванов Захариев, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, катедра „Комплексен анализ и диференциални уравнения” – по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика; специалност 01.01.04 Математически анализ.
 
32. ФС прие предложението да бъде избран следния състав на научното жури за провежда­нето на конкурс за „професор” по обявения в ДВ, бр. 10 от 01.02.2011 г. По: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност 01.01.12 Информатика (Изкуствен интелект):
    1)  Акад. Д.т.н. Иван Петков Попчев, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”; – по област на област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност 01.01.12 Информатика;
    2) Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Факултет по математика и информатика, катедра „Компютърни технологии”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност 01.01.12 Информатика;
    3) Проф. д.т.н. Тодор Атанасов Стоилов, ИИКТ на БАН, София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност 01.01.12 Информатика;
    4)  Проф. д.т.н. Людмил Георгиев Даковски, Технически университет, София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност 01.01.12 Информатика;
    5) Проф. д.м.н. Стоян Недков Капралов, Технически университет, Габрово; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност 01.01.12 Информатика;
    6)  Проф. д.м.н. д.т.н. Красимир Тодоров Атанасов, ИБФБМИ на БАН, София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност 01.01.12 Информатика;
    7)  Доц. д-р Аврам Моис Ескенази, ИМИ на БАН, София; област на висше образование   4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информа­тика и компютърни науки; научна специалност 01.01.12 Информатика;
    8)  (резервен член – външен) Доц. д-р Боян Паскалев Бончев, Софийски университет „Св. Св. Климент Охридски”, Факултет по математика и информатика; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност 01.01.12 Информатика;
    9)  (резервен член – вътрешен) Доц. д-р Владимир Славчев Шкуртов, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Факултет по математика и информатика, катедра „Компютърна информатика”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност 01.01.12 Информатика;
 
33. ФС прие предложението да бъде избран следния състав на научното жури за провежда­нето на конкурс за „доцент” по обявения в ДВ, бр. 10 от 01.02.2011 г. по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по….; научна специалност 05.07.03 Методика на обучението по информатика и информационни технологии:
    1) Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Факултет по математика и информатика, декан на Факултета по математика и информатика, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Пе­дагогика на обучението по ..., научна специалност 05.07.03 Методика на обучението по информатика и информационни технологии, и област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки.
    2) Проф. д.п.н. Васил Борисов Милушев, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Факултет по математика и информатика, ръководител на катедра „Методика на обучението по математика и информатика”, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., научна специалност 05.07.03 Методика на обучението по математика.
    3) Проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев, ИМИ на БАН, София, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., научна специалност 05.07.03 Методика на обучението по математика, и област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5 Математика. 
    4) Проф. д-р Илия Димитров Гюдженов, ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград, Природо-математически факултет, катедра Математика, област на висше образование 1. Педагоги­чески науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., научна специалност 05.07.03 Методика на обучението по математика, и област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5 Математика.
    5) Доц. д-р Коста Андреев Гъров, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Факултет по математика и информатика, катедра „Компютърни технологии”, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., научна специалност 05.07.03 Методика на обучението по информатика и информационни технологии.
    6) Доц. д-р Петя Иванова Асенова, Нов български университет, ръководител департамент „Информатика”, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., научна специалност 05.07.03 Методика на обучението по информатика.
    7) Доц. д-р Даниела Иванова Тупарова, ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград, Природо-математически факултет, катедра Информатика, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., научна специалност 05.07.03 Методика на обучението по информатика.
    8) (резервен член - външен) Доц. д-р Ангел Илиев Ангелов, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Факултет по математика и информатика, катедра Обучение по математика и информатика, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., научна специалност 05.07.03 Методика на обучението по математика и информатика.
    9)  (резервен член - вътрешен) Доц. д-р Румяна Петкова Маврова, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Факултет по математика и информатика, катедра „Методика на обучението по математика и информатика”, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., научна специалност 05.07.03 Методика на обучението по математика.
 
34. ФС прие представената от Марияна Цветанова Соколова - Райкова (докторантка на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърна информатика”) дисертация, на тема "Моделиране и създаване на тектови системи" да бъде официално предложена като годна за защита пред научно жури за присъждане на научната степен „доктор” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; специалност 01.01.12 Информатика.
 
35. ФС прие предложението за следния състав на научното жури за защита на дисертационния труд на Марияна Цветанова Соколова - Райкова (докторантка на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърна информатика”): 
    1) Проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Факултет по математика и информатика; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност 01.01.12 Информатика;
    2) Доц. д-р Росица Желязкова Донева, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Факултет по математика и информатика; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност 01.01.12 Информатика;
    3) Проф. д.т.н. Елена Дикова Шойкова, Технически университет (София), Факултет по електронна техника и технологии, катедра „Електронна техника”; област на висше образование 5. Технически науки; професионално направление 5.2. Електротехника, Електроника и Автоматика; научна специалност 02.21.09 Автоматизация на области от нематериалната сфера;
    4) Доц. д-р Аврам Моис Ескенази, ИМИ на БАН (София); област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност 01.01.12 Информатика;
    5) Проф. д.т.н.  Юлиана Пенева Пашкова, Нов български университет (София); област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност 01.01.12 Информатика;
    6) (резервен член – вътрешен) Доц. д-р Христо Димитров Крушков, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Факултет по математика и информатика; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност 01.01.12 Информатика;  
    7) (резервен член – външен) Доц. д-р Румен Кирилов Радев,  ИМИ на БАН (София); област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност 01.01.12 Информатика.
 
36. ФС прие представената от Павлина Христова Атанасова (редовен докторант към катедра „Приложна математика и моделиране”) дисертация, на тема "Числени методи и алгоритми за изследване на нелинейни параметрични задачи във физиката" да бъде официално предложена като годна за защита пред научно жури за присъждане на научната степен „доктор” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; специалност 01.01.13 Математическо моделиране и приложение на математиката (моделиране във физиката).
 
37. ФС прие предложението за следния състав на научното жури за защита на дисертационния труд на Павлина Христова Атанасова (редовен докторант към катедра „Приложна математика и моделиране”): 
    1) Доц. д-р Снежана Георгиева Гочева–Илиева, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, ФМИ; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. математика; научна специалност 01.01.09 Изчислителна математика;
    2) Проф. дмн Стефка Николаева Димова, Софийски университет „Св.Климент Охридски” – Факултет по математика и информатика; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност 01.01.13 Математическо моделиране и приложение на математиката;
    3) Проф. дмн Евгени Христов Христов - Софийски университет „Св.Климент Охридски”, Факултет по математика и информатика; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. математика; научна специалност 01.01.09 Изчислителна математика;
    4) Проф. дмн  Николай Колев Витанов, ИМБМ при БАН; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност 01.02.05 Механика на флуидите;
    5) Проф. дмн  Снежана Георгиева Христева–Краева, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, ФМИ; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност 01.01.05 Диференциални уравнения, 01.01.13 Математическо моделиране и приложение на математиката;
    6) (резервен член – вътрешен) Доц. д-р Георги Димитров Костадинов, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, ФМИ; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност 01.01.06 Геометрия и топология;  
    7) (резервен член – външен) Доц. д-р Димитър Ангелов Колев, Химикотехнологичен и металургичен университет – София, Департамент по физико-математични и технически науки; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност 01.01.05 Диференциални уравнения, 01.01.13 Математическо моделиране и приложение на математиката.
 
38. ФС прие следното предложение: защитата на дисертационния труд на Павлина Христова Атанасова (редовен докторант към катедра „Приложна математика и моделиране”) пред научното жури да е на 28.06.2011 г.
 
39. ФС прие да бъде избрана доц. д-р Олга Добрева Рахнева (от УХТ-Пловдив, научна специалност 01.01.12 Информатика) за външен резервен член на състава на научното жури за защита на дисертационния труд на докторантката Тодорка Атанасова Глушкова.
 
40. ФС прие следното предложение: защитата на дисертационния труд на Тодорка Атанасова Глушкова (докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютъррни системи”) пред научното жури да е на 06.06.2011 г.
 
41. ФС прие следните правила за провеждането на анкети:
 • Анкети могат да се правят от отделни преподаватели за техни лични нужди, без резултатите и тълкуването им да се огласяват по какъвто и да е публичен начин от името на ФМИ. 
 • Забранява се провеждането на всякакви анкети със студенти по време на изпити, тъй като това ще се тълкува като манипулация на студентското мнение.
 
42. ФС прие: в срок до 6 юни, 2011 г. (понеделник) ръководителите на катедри да предадат отчетите на индивидуалните резултати по наука и на допълнително издадените учебници и учебни помагала през последното шестмесечие в електронен вид. Срок за обработка на данните от ресорния зам.декан –15 юни 2011 г. 
 
43. ФС прие: в срок до 15 април, 2011 г. ръководителите на катедри да предадат информация за промяна на приемното време на преподавателите от поверената им катедра в Деканата на ФМИ.
 
44. ФС прие предложението: всички документи (доклади, преписи и др. решения от катедрени съвети) да се изпращат  и по електронна поща в Деканата.  
 
45. ФС прие предложението: документите за всякакъв вид конкурси да се съхраняват в Деканата на ФМИ.
 
46. ФС прие следното предложение за изменение броя на финансираните научни проекти по фонд НПД: поради спецификата на научните изследвания в различните научни направления на ФМИ, факултетният съвет предлага в рамките на определения лимит на факултета за кон­курс­ната сесия 2011 г. да се финансират 7 (седем) проекти за ФМИ, класирани по правилата на фонда.
      
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ