Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2011 година Протокол № 34 / 16.03.2011    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 34 / 16.03.2011

Днес, 16 март 2011 г. (сряда) от 13:00 ч. се проведе ФС на ФМИ.

Присъствуват: проф.д-р Асен Рахнев, доц.д-р Владимир Шкуртов, доц.д-р Христо Крушков, доц. д-р Снежана Гочева, проф. д-р Димитър Мекеров, доц. д-р Манчо Манев, проф. дмн Нако Начев, проф. дмн Тодор Желязков, проф. д-р Стоил Миховски, проф.д-р Георги Златанов, доц.д-р Бистра Царева, доц. д-р Боян Златанов, проф. д-р Петко Пройнов, доц. д-р Иванка Касандрова, доц. д-р Неделчо Милев, доц. д-р Недялка Казакова, доц. д-р Галина Векова, проф. дмн Христо Семерджиев, проф.дмн Снежана Христова доц. д-р Люба Попова, доц. д-р Антон Илиев, доц. д-р Веска Нончева, доц. д-р Станимир Стоянов, проф.дмн Васил Милушев, доц. д-р Румяна Маврова, доц. д-р Коста Гъров, доц. д-р Теменужка Пенева, гл. ас. Ангел Голев, гл.ас. Иван Димитров, проф. дмн Георги Тотков,  докторант Никола Вълчанов, Тодор Чаушев (рък. звено УКЗ) и Станислав Даков (студент – 3к, И)

Отсъствуват: студентите: Александър Кузмов, Михаела Бобилова и Мария Добрева.

 

ДНЕВЕН РЕД:

1)      Докторанти.

         а) предложение за добавка в правилника на ПУ за ЗРАС;

         б) зачисляване в докторантура – на самостоятелна подготовка, редовна и задочна и приемане на индивидуални планове за работа;

         в) приемане на отчети на докторанти и отчисляване от докторантура.

2) Утвърждаване на избираеми (за редовно и задочно обучение) и факултативни дисциплини за Пролетния триместър на учебната 2010/2011 година.

3)  Избор на хонорувани преподаватели.

4)  Разни.

         а) препоръка до Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски” относно законосъобразността кои преподаватели могат да бъдат избирани на ръководни       длъжности;

         б)   писма от г-н Румен Киров във връзка с:

 • оптимизиране на разходите за изходяща кореспонденция;
 • във връзка с изготвянето на нов справочник на ПУ-информация за нови телефони и кабинети;

         в)  комисии за КСК ;

         г) информация за дати за държавните изпити за учебната 2010/2011;

         д)  предложение за включване на резервен член към научното жури за  провеждането на избор на професор по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност 01.01.13 Математическо моделиране и приложение на математиката (моделиране във физиката;

         е) предложение за избор на резервен член на състава на научното жури за защита на дисертационния труд на докторанта гл.ас. Ангел Атанасов Голев.

         ж)  информация – 9 бр. компютри;

         з)  информация за 40. Юбилейна конференция на СМБ- Боровец;

         и)  ЗРАС и Правилник на ПУ;

         к)  кандидат-ректорска кампания, Общо събрание и др.

 

РЕШЕНИЯ:

1.  ФС прие  следното предложение за добавка в правилника на ПУ за ЗРАС: при зачисляване в редовна и задочна докторантура  да залегне следното изискване за минимален успех, а именно: минималната оценка по чужд език да бъде – (добър) и минималната оценка по специален предмет да бъде – (много добър).

2.  ФС прие предложението на проф. дмн Георги Тотков, ръководител на катедра „Компютърна информатика” за зачисляване в докторантура на самостоятелна подготовка на гл.ас. Николай Маринов Касъклиев по: област на висшето образование  4. Природни науки, математика и информатика; професионално направле­ние  4.6Информатика и компютърни науки; научна специалност 01.01.12Информатика  към катедра „Компютърна информатика”.

3.  ФС избра проф. дмн. Георги Атанасов Тотков и доц. д-р Росица Желязкова Донева за научни ръководители/консултанти на Николай Маринов Касъклиев, докторант на самостоятелна подготовка по: област на висшето образование  4. Природни науки, математика и информатика; професионално направле­ние  4.6.Информатика и компютърни науки; научна специалност 01.01.12 Информатика  към катедра „Компютърна информатика”.

4.  ФС прие следната тема за дисертационната работа  на докторанта гл.ас. Николай Маринов Касъклиев:„Интегрирана информационна система за управление на учебния процес”.

5.  ФС прие предложението да бъде зачислен гл.ас. Генчо Димитров Стоицов  в докторантура на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни технологии” в: област 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3 „Педагогика на обучението по ...”; научна специалност 05.07.03 Методика на обучението по информатика и информационни технологии.

6.  ФС избра доц. д-р Коста Андреев Гъров за научен ръководител на гл.ас. Генчо Димитров Стоицов, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни технологии”.

7.   ФС прие следната тема за дисертационната работа  на гл.ас. Генчо Димитров Стоицов: Разработване на методически инструментариум за преподаване на „Компютърни мрежи и комуникации” в обучението по Информатика и Информационни технологии”.

8.ФС прие индивидуалния план за работа на гл.ас. Генчо Димитров Стоицов (докторант на самостоятелна подготовка  към катедра „Компютърни технологии” за работата през трите години от подготовката по докторантурата.

9.  ФС избра Нели Тодорова Керанова-Иванова за задочен докторант в: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност 01.01.02 Алгебра и теория на числата, към катедра „Алгебра”.

10. ФС избра проф. дмн Нако Ангелов Начев за научен ръководител на Нели Тодорова Керанова-Иванова, задочен докторант към катедра „Алгебра”.

11. ФС избра Мирослава Тенева Иванова за редовен докторант в: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност 01.01.06 Геометрия и топология, към катедра „Геометрия”.

12. ФС избра доц. д-р Манчо Христов Манев за научен ръководител на Мирослава Тенева Иванова, редовен докторант към катедра „Геометрия”.

13. ФС избра Боряна Любомирова Игнатова за редовен докторант в: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност 01.01.12 Информатика, към катедра „Компютърни технологии”.

14. ФС избра доц. д-р Николай Веселинов Кюркчиев и доц. д-р Антон Илиев Илиев за научни ръководители на Боряна Любомирова Игнатова (редовен докторант към катедра „Компютърни технологии”).

15. ФС избра Диляна Иванова Тоцева за редовен докторант в: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност 01.01.12 Информатика, към катедра „Компютърни технологии”.

16. ФС избра доц. д-р Антон Илиев Илиев и доц. д-р Николай Веселинов Кюркчиев и за научни ръководители на Диляна Иванова Тоцева (редовен докторант към катедра „Компютърни технологии”).

17.  ФС избра Радослав Радев Радев за редовен докторант в: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност 01.01.12 Информатика, към катедра „Приложна мате­ма­ти­ка и моделиране”.

18. ФС избра доц. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева за научен ръководител на Радослав Радев Радев, редовен докторант към катедра „Приложна математика и моделиране”.

19.ФС избра Ваня Емилова Лазарова за редовен докторант в: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност 01.01.12 Информатика, към катедра „Компютърна информатика”.

20. ФС избра проф.дмн Георги Атанасов Тотков и доц. д-р Росица Желязкова Доневаза научни ръководители на Ваня Емилова Лазарова, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика”.

21. ФС избра Габриела Георгиева Кирякова за редовен докторант в: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност 01.01.12 Информатика, към катедра „Компютърна информатика”.

21. ФС избра проф.дмн Георги Атанасов Тотков и доц.д-р Росица Желязкова Доневаза научни ръководители на Габриела Георгиева Кирякова (редовен докторант към катедра „Компютърна информатика”).

22. ФС избра Надежда Иванова Ангелова за редовен докторант в: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност 01.01.12 Информатика, към катедра „Компютърна информатика”.

23. ФС избра проф.дмн Георги Атанасов Тотков и доц. д-р Росица Желязкова Донева за научни ръководители на Надежда Иванова Ангелова (редовен докторант към катедра „Компютърна информатика”).

24. ФС избра Атанас Вълев Иванов за редовен докторант в: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност 01.01.13 Математическо моделиране и приложение на математиката, към катедра „Приложна математика и моделиране”.

25. ФС избра доц.д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева и доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев за научни ръководители на Атанас Вълев Иванов (редовен докторант към катедра „Приложна математика и моделиране”).

26. ФС избра Даниела Ваклушева Димитрова за редовен докторант в: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по.....; научна специалност 05.07.03 Методика на обучението по информатика и инфорчационни технологии, към катедра „Компютърни технологии”.

27. ФС избра доц. д-р Коста Андреев Гъров за научен ръководител на Даниела Ваклушева Димитрова (редовен докторант към катедра „Компютърни технологии”).

28. ФС избра Мариана Огнянова Баракова за редовен докторант в: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по.....; научна специалност 05.07.03 Методика на обучението по информатика и инфорчационни технологии, към катедра „Компютърни технологии”.

29. ФС избра доц. д-р Коста Андреев Гъров за научен ръководител на Мариана Огнянова Баракова (редовен докторант към катедра „Компютърни технологии”).

30. ФС прие отчета за първата година от подготовката на Нина Иванова Иванова, редовна докторантка към катедра „Методика наобучението по математика и информатика”.
31. ФС прие предложената оценка отличен (6.00) за работата по докторантурата на Нина Иванова Иванова (редовна докторантка към катедра „Методика наобучението по математика и информатика”) през първата година от подготовката.

32. ФС прие предложението да се включи в индивидуалния план за работа на редовната докторантка Нина Иванова Иванова изпит по Руски език.

33. ФС прие отчета за първата година от подготовката на Лозанка Спиридонова Тренкова (редовна докторантка към катедра „Приложна математика и математическо моделиране”).

34. ФС прие предложената (много добра) оценка за работата по докторантурата на Лозанка Спиридонова Тренкова (редовна докторантка към катедра „Приложна математика и математическо моделиране”) през първата година от подготовката.

35. ФС прие отчета за първата година от подготовката на Милена Димова Петкова, редовна докторантка към катедра „Реален анализ”.

36. ФС прие предложената оценка отличен (6.00) за работата по докторантурата на Милена Димова Петкова (редовна докторантка към катедра „Реален анализ”) през първата година от подготовката.


37. ФС прие отчета за първата година от подготовката на Стоил Иванов Иванов, редовен докторант към катедра „Реален анализ”.

38. ФС прие предложената оценка отличен (6.00) за работата по докторантурата на Стоил Иванов Иванов(редовен докторант към катедра „Реален анализ”) през първата година от подготовката.

39. ФС прие отчета за първата година от подготовката на Христо Тошков Христов, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика”.

40. ФС прие предложената оценка отличен (6.00) за работата по докторантурата на Христо Тошков Христов (редовен докторант към катедра „Компютърна информатика”) през първата година от подготовката.

41. ФС прие отчета за първата година от подготовката на Христо Марчов Инджов, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика”.

42. ФС прие предложената оценка отличен (6.00) за работата по докторантурата на Христо Марчов Инджов (редовен докторант към катедра „Компютърна информатика”) през първата година от подготовката.

43.ФС прие отчета за първата година от подготовката на Христо Бонев Христов, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика”.

44. ФС прие предложената удовлетворителна оценка за работата по докторантурата на Христо Бонев Христов (редовен докторант към катедра „Компютърна информатика”) през първата година от подготовката.

45. ФС прие определения от катедрата изпитателен срок от 6 месеца на Христо Бонев Христов (редовен докторант към катедра „Компютърна информатика”) за компенсиране на изоставането, след изтичането на който да бъде направен междинен отчет със съответни заключения на КС – за продължаване или приключване на изследването (респективно докторантурата).

46. ФС прие отчета за първата година от подготовката на Петър Георгиев Петров, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика”.

47. ФС прие предложената удовлетворителна оценка за работата по докторантурата на Петър Георгиев Петров (редовен докторант към катедра „Компютърна информатика”) през първата година от подготовката.

48. ФС прие определения от катедрата изпитателен срок от 6 месеца на Петър Георгиев Петров (редовен докторант към катедра „Компютърна информатика”) за компенсиране на изоставането, след изтичането на който да бъде направен междинен отчет със съответни заключения на КС – за продължаване или приключване на изследването (респективно докторантурата).

49. ФС прие мнението за работата на докторанта гл.ас.Стефка Йорданова Анева през първата година от подготовката, предоставено от научните ръководители доц. д-р Антон Илиев Илиев и доц. д-р Тони Кондева Чехларова.

50. ФС прие отчета за първата година от подготовката на гл.ас.Стефка Йорданова Анева (докторантка на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни технологии”).

51. ФС прие да бъде атестирана Стефка Йорданова Анева (докторантка на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни технологии”) с оценка отличен (6.00) за работата ù през първата година от подготовката.

52. ФС прие мнението за работата на докторантката Елена Христова Тодорова през първата година от подготовката, предоставено от научния ú ръководител доц. д-р Коста Андреев Гъров.

53. ФС прие отчета за първата година от подготовката на Елена Христова Тодорова (редовна докторантка към катедра „Компютърни технологии”).

54. ФС прие докторантката Елена Христова Тодорова да бъде атестирана с оценка отличен (6.00) за работата ù през първата година от подготовката.

55. ФС прие мнението за работата на докторанта Вилислав Иванов Радев през първата година от подготовката, предоставено от научния му ръководител доц.д-р Коста Андреев Гъров.

56. ФС прие отчета за първата година от подготовката на Вилислав Иванов Радев (редовен  докторант към катедра „Компютърни технологии”).

57. ФС прие да бъде атестиран Вилислав Иванов Радев (редовен докторант към катедра „Компютърни технологии”) с оценка отличен (6.00) за работата му през първата година от подготовката.

58. ФС прие мнението за работата на докторантката Мая Василева Стоева през първата година от подготовката, предоставено от научния ú ръководител проф.д-р Асен Кънчев Рахнев.

59. ФС прие отчета за първата година от подготовката на Мая Василева Стоева (редовна докторантка към катедра „Компютърни технологии”).

60. ФС прие да бъде атестирана Мая Василева Стоева (редовна докторантка към катедра „Компютърни технологии”) с оценка отличен (6.00) за работата ù през първата година от подготовката.

61. ФС прие мнението за работата на докторантката Десислава Андреева Захариева през първата година от подготовката, предоставено от научния ú ръководител доц. д-р Николай Веселинов Кюркчиев.

62. ФС прие отчета за първата година от подготовката на Десислава Андреева Захариева (редовна докторантка към катедра „Компютърни технологии”).

63. ФС прие да бъде атестирана Десислава Андреева Захариева (редовна докторантка към катедра „Компютърни технологии”) да бъде атестирана с оценка отличен (6.00) за работата ù през първата година от подготовката.

64. ФС прие мнението за работата на докторанта Христо Илиянов Лесев през първата година от подготовката, предоставено от научния му ръководител доц.д-р Антон Илиев Илиев.

65. ФС прие отчета за първата година от подготовката на Христо Илиянов Лесев (редовен докторант към катедра „Компютърни технологии”).

66. ФС прие да бъде атестиран Христо Илиянов Лесев (редовен докторант към катедра „Компютърни технологии”) с оценка отличен (6.00) за работата му през първата година от подготовката.

67. ФС прие отчета за първата година от подготовката на Радослав Радев Радев (редовен докторант към катедра „Компютърни технологии”).

68. ФС прие да бъде атестиран Радослав Радев Радев (редовен докторант към катедра „Компютърни технологии”) с оценка отличен (6.00) за работата му през първата година от подготовката.

69. ФС прие да отчисли от докторантура без право на защита докторанта Радослав Радев Радев (редовен докторант по научна специалност 05.07.03 Методика на обучението по информатика и информационни технологии” към катедра „Компютърни технологии”).

70. ФС утвърди следните избираеми и факултативни дисциплини за Пролетния триместър:
А) РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ
1. Алгебрична теория на числата – проф. Нако Начев, гл.ас. Йордан Епитропов
2. Теория на множествата и математическата  логика – доц. Стояна Желева
3. Итерационни функции – проф. Петко Пройнов, докт. Милена Петкова, докт. Стоил Иванов
4. Математика върху шахматната дъска – доц. Милка Найденова
5. Приложение на информатиката в дескриптивната геометрия – доц. Бистра Царева
6. Различни подходи в геометрията – доц. Пенка Рангелова
7. Инвестиции във финансови активи – доц.д-р Андрей Захариев
8. Магията на простите числа – доц. Теменужка Пенева
9. Изчислителна статистика – доц. Снежана Гочева, гл.ас. Христина Кулина
10.Математически модели във финансови активи – доц. Дончо Дончев
11.Оптимизационни задачи в процеса на розпознаване на образи – гл.ас.д-р Петър Копанов
12. Аналогии и обобщения в математиката – проф.Христо Семерджиев, ас. Павлина Атанасова
13. Изграждане на динамични Web-сайтове с HTML, PHP и MySQL – доц. Минчо Сандалски
14.  Графични стандарти (OpenGL) – доц. Димчо Димов, гл.ас. Александър Пенев
15.  Приложна финансова математика – доц. Николай Кюркчиев 
16. Въведение в Adobe Flash Professional CS5. Първи стъпки с Adobe AIR – проф. Асен Рахнев,   докторант Мая Стоева.
17.  Въведение в ASP.NET MVC2 – доц. Антон Илиев, докторант Никола Вълчанов.
18. Специализирани математически текстообработващи програми – проф. Асен Рахнев, ас. Павлина Атанасова, гл.ас. Ангел Голев
19.  Методи за съставяне на алгоритми – проф. Георги Тотков, ас.Димитър Благоев.
20.  Програмиране в Microsoft Office – доц. Елена Сомова, гл. ас. Юри Хоптериев.
21.  Въведение в обектно-ориентираното програмиране с JAVA – доц. Христо Крушков, докторант Христо Тошков.
22. Разработване на интерактивни приложения (Практикум) – Иван Донев (Поствижън ООД).
23. Иконометрия – проф. Атанас Гешев.
Б) ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

 1. Инвестиции и инвестиционни техники – доц. д-р Андрей  Захариев
 2. Въведение в ASP.NET MVC2 – доц.д-р Антон Илиев и докторант Никола Вълчанов
 3. Въведение в биоинформатиката – доц. д-р Антон Илиев
 4. Езици за уеб дизайн и програмиране- HTML и JavaScript – проф.дмн Георги Тотков, гл. ас.  Юри Хоптериев.
 5. Обектно-ориентирано програмиране със С# – доц. д-р Елена Сомова
 6. Иконометрия – проф. Атанас Гешев.

В) ФАКУЛТАТИВНИ

 1. Елементарен практически руски език – част 2 (Практикум) – гл.ас. Петранка Савова
 2. PHP за напреднали – 3 част (Практикум) – Атанас Василев (старши програмист).


71.
ФС избра следните хонорувани преподаватели за Пролетния триместър на уч. 2010/2011 г.:

 1. Проф. д-р Атанас Ангелов Гешев – хорариум 200 часа за водене на избираема дисциплина „Иконометрия” ( редовно и задочно обучение);
 2. Иван Атанасов Гешев (директор на UniCreditBulbank) –  с хорариум  300 часа за водене на часове по дисциплината „Банково дело и банкови информационни системи”, спец. „Бизнес информационни технологии” (редовно и задочно обучение”;
 3. Гл. ас. Петранка Драганова Савова – допълнително хорариум 100 часа за водене на факултативна дисциплина „Елементарен практически руски език – 2 част”  (редовно);
 4. Димитър Йорданов Ников (старши програмист във фирма “Вискомп” ЕООД) –  хорариум 200 часа за водене на факултативни дисциплини „ PHP за напреднали – 2 част” през Зимния триместър и „PHP за напреднали – 3 част” през Пролетния триместър;
 5. Иван Стефанов Донев (Поствижън ЕООД) –  хорариум 100 часа за водене на избираема дисциплина „Разработване на интерактивни приложения” (Практикум) през Пролетния триместър (редовно обучение);
 6. Христо Тошков Христов (магистър) – хорариум 250 часа в упр. за водене на избираема дисциплина „Въведение в обектно-ориентираното програмиране с JAVA” (редовно обучение) и упр. по ООП с І курс МИ през Пролетния триместър;
 7. Доц. д-р Дончо Стефанов Дончев (от СУ-София) – хорариум 100 часа за водене на избираема дисциплина „Математически модели във финансови активи”  през Пролетния триместър (редовно обучение);
 8. Доц. д-р Стояна Димитрова Желева  – с хорариум 100 часа за водене на избираема дисциплина „Теория на множествата и математическата логика”  през Пролетния триместър (редовно обучение);
 9. Доц. д-р Милка Славова Найденова – хорариум 150 часа за водене на: избираема дисциплина „Математика върху шахматната дъска” и семестриални изпити по МА1 на сп. ФМ, ИФК, и ХФ;
 10. Гл.ас. Петър Кръстев Янков – с хорариум 200 часа за водене на лекции и упражнения по МА 2 на сп. Химия (задочно); упр. по УКА на сп. МИ; семестриални изпити по МА1 на сп. ФМ, ИФК и ХФ;
 11. Гл.ас. Величка Аргирова Андреева – с хорариум 250 часа за водене на лекции и упражнения по ВМ и А2 на сп. БИ и БФ; упражнения по МА2 на сп. ФМ, ИФК и ХФ;
 12. Стоил Иванов Иванов (магистър) – хорариум 60 часа за водене на: избираема дисциплина „Итерационни функции”;
 13. Милена Димова Петкова (магистър) – хорариум 60 часа за водене на: избираема дисциплина „Итерационни функции”;
 14. Полина Веселинова Желязкова (студентка от сп. БИТ, ІІ к., фак. № 0901561026) – с хорариум 200 часа за водене на упр. по дисциплината „Обектно-ориентирано програмиране”;
 15. Йордан Божидаров Енев (студент от сп. Инф., ІV к., фак. № 0701261123) – с хорариум 200 часа за водене на упр. по дисциплината „Езици за програмиране”.

72. ФС на ФМИ прие следното предложение до Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски”: да се препоръча на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски” да се запознае с решението на Европейския съд от 18.11.2010 год. (относно законосъобразността кои преподаватели могат да бъдат избирани на ръководни длъжности) и да се съобрази с тези решения.

73. ФС прие всички писма и колети да бъдат одобрени от декана (секретар) на съответния факултет. След получаване на писмено разрешение писмата ще се изпращат от отдел „Деловодство”.

74. ФС прие: в срок до 31.03.2011 г. ръководителите на катедри да подадат в каб. 330 информация за промяна на телефони и кабинети на членовете от поверената им катедра.

75. ФС прие: в срок до 31.03.2011 г. ръководителите на катедри да подадат в Деканата списък на преподавателите от поверената им катедра, желаещи да участват в проверка на писменните работи  на предварителните кандидатстудентски дати и датите за провеждане на конкурсните състезателни изпити през месец Юли.

76. ФС прие предложените за държавни изпити дати за учебната 2010/2011 година:
05.07.2011 г., вторник (студенти завършващи обучение за придобиване на степен „бакалавър“)
06.07.2011 г., сряда (студенти завършващи обучение за придобиване на степен „магистър“)
и
08.10.2011 г., събота (студенти завършващи обучение за придобиване на степен „бакалавър“)
09.10.2011 г., неделя (студенти завършващи обучение за придобиване на степен „магистър“)
22.07.2011 г. и 21.09.2011 г. за сп. „Физика и математика”

77. ФС прие следното предложение: да се включи още един резервен член (поради допълнения в правилника за прилагане на ЗРАСРБ в ДВ, бр.19 от 8.03.2011) към журито за конкурса за професор на доц. д-р Снежана Георгиева Гочева, а именно доц. д-р Екатерина Симеонова Писанова (от катедра „Теоретична физика” при ПУ).

78.
ФС прие да бъде избран за резервен член на състава на научното жури за защита на дисертационния труд на докторанта гл. ас. Ангел Атанасов Голев: доц. д-р Христо Димитров Крушков – от ФМИ на ПУ, н.сп. 01.01.12 Информатика.

79. ФС прие предложението: за дата на защита на  дисертационния труд на гл.ас. Ангел Атанасов Голев пред научното жури  да бъде 07.06.2011 г.

80. ФС прие: в срок до 23.03.2011 г. (сряда) ръководителите на катедри да представят в Деканата заявка за инсталирането на компютърна конфигурация (по 1 компютър на катедра – кабинета, в който ще бъде инсталиран).

81. ФС прие: ръководителите на катедри да направят обсъждане на Правилника за развитие на академичния състав на пловдивския университет „Паисий Хилендарски” и  в срок до 31.03.2011 г. да подадат в деканата (каб. 330)  предложения за допълнения и изменения (проект на правилника е качен в сайта на ФМИ).

82. Проф. Рахнев отговори на въпроси и анонимни клевети и нападки, появили се в публичното пространство по време на кандидат-ректорската кампания. Той изказа съжаление, че не му е дадена възможност да направи това по време на ОС на ПУ.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ