Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2011 година Протокол № 33 / 19.01.2011    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 33 / 19.01.2011

Днес, 19 януари 2011 г. (сряда) от 13:00 ч. се проведе ФС на ФМИ.

Присъствуват: проф.д-р Асен Рахнев, доц.д-р Владимир Шкуртов, доц.д-р Христо Крушков, доц. д-р Снежана Гочева, проф. д-р Димитър Мекеров, доц. д-р Манчо Манев, проф. дмн Нако Начев, проф. дмн Тодор Желязков, проф. д-р Стоил Миховски, проф.д-р Георги Златанов, доц.д-р Бистра Царева, доц. д-р Боян Златанов, проф. д-р Петко Пройнов, доц. д-р Иванка Касандрова, доц. д-р Неделчо Милев, доц. д-р Недялка Казакова, доц. д-р Галина Векова, проф. дмн Христо Семерджиев, проф.дмн Снежана Христова доц. д-р Люба Попова, доц. д-р Антон Илиев, доц. д-р Веска Нончева, доц. д-р Станимир Стоянов, проф.дмн Васил Милушев, доц. д-р Румяна Маврова, доц. д-р Коста Гъров, доц. д-р Теменужка Пенева, гл. ас. Ангел Голев, гл.ас. Иван Димитров, проф. дмн Георги Тотков,  докторант Никола Вълчанов, Тодор Чаушев (рък. звено УКЗ) и Станислав Даков (студент – 3к, И)

Отсъствуват: доц. д-р Мария Аролска – в болнични и студентите: Александър Кузмов, Михаела Бобилова и Мария Добрева.

Проф. Рахнев откри първия за тази година факултетен съвет и прочете предварително обявения дневен ред, който бе единодушно приет, а именно:

 

 

ДНЕВЕН РЕД:

1) Докторанти.

2) Избор на хонорувани преподаватели за учебната 2010/2011 г.

3) Разни

           а)   предложение за научно жури за  провеждането на избор на професор по:

 •  област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика;
 •  професионално направление: 4.5. Математика;
 • специалност: 01.01.13 Математическо моделиране и приложение на математиката (моделиране във физиката);

           б)   информация за провеждане на конкурсните изпити за редовни и задочни  докторанти (от 16.02.2011 до 22.02.2011 г.);

           в)   промяна на приемното време на преподавателите за Зимния триместър;

           г)   предложения за награда „Питагор”;

           д) предложение за назначаване на длъжност „асистент” по: област на висше  образование 4. Природни науки, математи­ка и информатика; професионално направление 4.5. Математика; специалност 01.01.02 Алгебра и теория на числата.

       е)  информация за спечелен търг за нови компютри. 

 

РЕШЕНИЯ:

1. ФС прие предложението да бъде избрана доц. д-р Румяна Петкова Маврова (от ФМИ на ПУ) за втори научен ръководител на Жанета Германова Германова (докторантка на самостоятелна подготовка към катедра „Методика на обучението по математика и информатика”).

2. ФС прие отчет за първата година от подготовката на гл.ас. Тодорка Живкова Терзиева, докторантка на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни технологии”.

3.  ФС прие предложената оценка отличен (6.00) за работата по докторантурата на гл.ас. Тодорка Живкова Терзиева (докторантка на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни технологии”) през първата година от подготовката.

4. ФС прие предложението да бъде избран доц. д-р Иван Ганчев Иванов (от ФМИ на ПУ) за втори научен ръководител на ас. Иван Костадинов Ангелов (редовен докторант към катедра „Компютърни технологии”).     

5. ФС прие предложението да бъде избрана доц. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева (от ФМИ на ПУ) за втори научен ръководител на Радослав Радев Радев (редовен докторант към катедра „Компютърни технологии”).

6. ФС прие предложението да бъде избрана доц. д-р Румяна Петкова Маврова (от ФМИ на ПУ) за втори научен ръководител на гл. ас.Татяна Недялкова Дичева (докторантка на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни технологии”).

7. ФС избра доц. д-р Красимир Неделчев Манев (от ФМИ на СУ, н.сп. 01.01.12 Информатика) за резервен член на състава на научното жури за защита на дисертационния труд на гл.ас.Ангел Атанасов Голев (докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни технологии”).

8. ФС прие индивидуалния план за работа на ст. ас. Станка Иванова Хаджиколева (докторантка на самостоятелна подготовка по: област на висшето образование  4. Природни науки, математика и информатика; професионално направле­ние  4.6. Информатика и компютър­ни науки; специалност 01.01.12 Информатика  към катедра „Компютърна информатика”.

9. ФС прие индивидуалния план за работа на гл. ас. Емил Николов Хаджиколев (докторант на самостоятелна подготовка по: област на висшето образование  4. Природни науки, математика и информатика; професионално направле­ние  4.6. Информатика и компютър­ни науки; специалност 01.01.12 Информатика  към катедра „Компютърна информатика”.

10.  ФС избра следните хонорувани преподаватели за учебната 2010/2011  година:

 • Никола Велизариев Вълчанов (магистър)допълнително хорариум 310 часа за водене на упражнения и участие в изпити по учебните дисциплини: „Информационни технологии в математиката“ I курс БИТ, С# и ADO.NET – избираема дисциплина за всички, „Информационно моделиране“, IV Приложна математика;  водене на упражнения и участие в изпити по учебните дисциплини: С# и ADO.NET – избираема дисциплина за всички.
 • Андрей Стоянов Марчев (магистър) – хорариум 90 часа в упражнения за водене на факултативна дисциплина „Въведение в WPF” през Есенния триместър.
 • Доц. д-р Найден Василев  (от ТУ-София)  – хорариум 90 часа за водене на избираема дисциплина „Паралелни алгоритми” през Зимния триместър.
 • Тодор Илиев Арнаудов (магистър)хорариум 90 часа за водене на избираема дисциплина „Математическа теория на разума” (Практикум) през Зимния триместър.
 • Гл. ас. Петранка Драганова Савова-Стефанова – с хорариум 90 часа за водене на избираема дисциплина “Елементарен практически изпит-1 част” през Зимния триместър.
 • Атанас Василев Василев (старши програмист във фирма “Вискомп” ЕООД) –  хорариум 200 часа за водене на факултативни дисциплини „ PHP за напреднали – 2 част” през Зимния триместър и „PHP за напреднали – 3 част” през Пролетния триместър.

11. ФС предлага за провеждане на избор на професор по обявения конкурс в ДВ, брой 35 от 11 май 2010 г. по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  профе­сионал­но направление 4.5. Математика; специалност 01.01.13 Математическо модели­ране и приложение на математиката (моделиране във физиката), научно жури в състав:

        1) Проф. дмн Христо Илиев Семерджиев, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Факултет по математика и информатика, ръководител на катедра „Приложна математика и моделиране”

         2) Проф. дмн Георги Атанасов Тотков, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Факултет по математика и информатика, ръководител на катедра „Компютърна информатика”.

         3) Проф. дтн Иван Томов Димов, Институт по информационни и комуникационни технологии, БАН, София.

         4) Проф. дмн Андрей Борисов Андреев, Технически университет – Габрово, ръководител на катедра „Приложна математика”.

         5) Проф. дфн Николай Кирилов Вучков, Институт по физика на твърдото тяло, БАН, София.

         6) Доц. д-р Николай Веселинов Кюркчиев,  Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Факултет по математика и информатика.

         7) Доц. д-р Велизар Тодоров Павлов, Русенски университет „Ангел Кънчев”, р-л катедра „Числени методи и статистика”.

         8) (резервен член) доц. д-р  Наталия Тодорова Кольковска, р-л секция „Изчислителна математика”, Институт по математика и информатика, БАН, София.

12. ФС прие: в срок до 24.01.2011 г. (понеделник) ръководителите на катедри да представят в писмен вид промените (ако има такива) за приемното време за Зимния триместър на преподавателите от съответната катедра.

13. ФС прие: в срок до 28.01.2011 г. ръководителите на катедри е необходимо да представят в Деканата предложения за комисии, дата, час и зала за провеждането на конкурсните изпити.

14. ФС прие да бъдат номинирани следните преподаватели от факултета по математика и информатика за награда „Питагор”:

 • за цялостно научно творчество през последните 3 години – проф. дмн Георги Атанасов Тотков;
 • за ръководител на успешно защитили докторанти през последните 3 години – доц. д-р Снежана Георгиева Гочева - Илиева.

15. ФС прие предложението за назначаване на длъжност „асистент” на Калоян Стефанов Славов по: област на висше образование 4. Природни науки, математи­ка и информатика; професионално направление 4.5 Математика; специалност 01.01.02 Алгебра и теория на числата  към катедра „Алгебра” към ФМИ.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ