Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Дисциплини в учебните планове на специалностите Информатика (бакалавър) Учебен план ОКИ    English
Факултет по математика и информатика - ОКИ
Специалност
Форма на оценяване
Дисциплината
се води
Информатика (бакалавър) редовно обучение
изпит
 
Анотация
Познание, информация и моделиране. Модели и моделиране . Информационни модели. Управлението като информационен процес. Предмет на компютърната информатика. Съвременни направления на КИ. Алгоритми. Бройни системи. Логически функции. Предаване и кодиране на съобщения. История на изчислителната техника. Апаратна част на компютърна система. Математическо осигуряване на компютърните системи. Операционни системи. Записване на алгоритъм. Езици за програмиране. Величини и изрази. Оператори. Прости оператори. Оператори за разклонение. Оператори за циклично повторение. Програмни части.
 
Съдържание
 1. Познание, информация и моделиране. Отражение – съзнание информация. Съзнание и информация. Свойства на информацията.
 2. Модели и моделиране. Що е моделиране. Подобие и видове модели. Концептуално и физическо моделиране. Моделиране и познание. Знаково моделиране. Знакови системи и модели.
 3. Информационни модели. Информация и информационни дейности. Информационни модели (ИМ). Абстрактни информационни модели. Съобщението като ИМ. Физически носители. Среди за съхраняване и разпространение.
 4. Управлението като информационен процес. Човек-информация-данни. Човек-информация-компютър.
 5. Предмет на компютърната информатика. Съвременни направления на КИ. Развитие на информатиката в България. Научни направления в ПУ. Учебният план по специалност Информатика в ПУ.
 6. Алгоритми. Предистория. Понятията „алгоритъм“ и „подалгоритъм“. Алгоритмите в компютърната информатика. Отношението човек – процес – алгоритъм – програма. Параметри и свойства на компютърните алгоритми.
 7. Бройни системи. Определение. Предистория. Класификация. Недостатъци на непозиционните бройни системи. Общи принципи на позиционните бройни системи. Основна теорема на позиционните бройни системи. Алгоритми за преобразуване на записа от позиционна бройна система с една основа в позиционна бройна система с друга основа. Частни случаи на алгоритмите за преобразуване. Сравняване на позиционни бройни системи.
 8. Логически функции. Логически съждения. Двоични функции: определение, брой, функции на 1 и 2 променливи. Пълни системи от логически функции. Приложение на логическите функции.
 9. Предаване и кодиране на съобщения. Модел на К. Шенон. Азбука и език на съобщенията. Измерване на информацията. Що е кодиране. Подходи при кодиране на съобщения: кодиране на азбуката и кодиране в зависимост от съдържанието. Кодиране на числа, текст, образ и звук. Защита и контрол на съобщенията. Компресиране на съобщенията.
 10. История на изчислителната техника. Предмеханичен етап. Механичен етап. Идеи на Ч. Бебидж. Електромеханичен етап. Релейни машини. Електронен етап. Видове и поколения компютри. Развитие на изчислителната техника в България.
 11. Апаратна част на компютърна система. Класическа фон Нойманова схема на компютър. Основна (първична) памет. Структура и функции на централния процесор. Периферни устройства.
 12. Математическо осигуряване на компютърните системи. Необходимост, същност и определение. Класификация. Основни компоненти на базовото математическо осигуряване. Варианти за създаване на приложно осигуряване. Глави области на приложение в момента.
 13. Операционни системи. Определение и предназначение. Исторически сведения. Основни функции и компоненти. Класификация. Файлова система. Команден интерпретатор. Пример за текстов потребителски интерфейс (UNIX и MD DOS). Пример за графичен потребителски интерфейс – Windows 9x.
 14. Записване на алгоритъм. Използване на естествен език – видове команди. Блок схеми. Алгоритмични езици. Класификация на алгоритмичните езици. Понятие за езиков процесор. Варианти за създаване на езикови процесори.
 15. Езици за програмиране (ЕП). Видове ЕП. Сравняване на структурата на естествените езици и структурата на процедурните езици за програмиране. Синтаксис и семантикана ЕП. Основни елементи на процедурен ЕП. Транслатори и видове транслатори.
 16. Абстракции в ЕП. Абстракция на данните – данни, модели на данните. Тип на данните в ЕП. Система от типове в ЕП. Силно и слабо типизиране. Абстракция на обработката на данните – базови абстракции, модели
 17. Прости типове данни – видове и характеристики. Величини и изрази. Съвместимост и проверка на типовете в ЕП. Преобразуване на типовете в ЕП.
 18. Механизми за създаване на потребителски типове от данни. Операции и изрази.Дискретни типове, дефинирани от програмиста. Изброен тип – знаков и физически модел. Примери.
 19. Оператори. Понятие за оператор. Естествен ред на изпълнение на програмата. Прости и структурирани оператори. Видове алгоритми – последователни, разклоняеми и циклични. Основни групи от оператори в алгоритмичните езици.
 20. Прости оператори. Оператор за присвояване. Оператори за вход и изход. Етикет на оператор и оператори за безусловен преход. Структурирани абстракции за контрол в ЕП – определение, видове, предназначение. Съставен оператор.
 21. Оператори за разклонение. Видове разклонения. Условен оператор. Оператор за избор. Условна и избираща операция.
 22. Оператори за циклично повторение. Понятие за цикъл, тяло на цикъл, итерация, управление на повторенията. Цикли от тип „аритметична прогресия“ с предварително известен брой на повторенията. Циклично повторение по условие. Безкрайни цикли.
 23. Програмни части. Понятие за програмна част. Разделно компилиране. Обща структура на програмата.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ