Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен научен съвет Протоколи от заседания протокол № 8    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 8

П Р О Т О К О Л  № 8

 

         Днес, 17.06.2009 год. от 13.00 часа в Заседателната зала на ПУ "Паисий Хилендарски" се проведе Научен съвет на Факултета по математика и информатика. По решение на ПВАК от 05.12.2007 год. (Протокол № 34) НФС на ФМИ получи права за провеждане на избори за собствени нужди за научното звание "ДОЦЕНТ" на кандидатите с научна степен "доктор" по следните специалности:

            01.01.02 - Алгебра и теория на числата;

            01.01.04 - Математически анализ;

            01.01.05 - Диференциални уравнения;

            01.01.06 - Геометрия и топология;

            01.01.09 - Изчислителна математика;

            01.01.12 - Информатика;

            01.01.13 - Математическо моделиране и приложение на математиката;

            05.07.03 - Методика на обучението по математика и информатика.

            Правомощията, които се дават на ФС на ФМИ при ПУ "Паисий Хилендарски" са на основание на представения списъчен състав.

 

            СПИСЪЧНИЯТ СЪСТАВ НА НФС НА ФМИ - 27 ЧЛЕНА.

 

            Присъстваха: професорите: дмн Христо Семерджиев, дмн Тодор Желязков, д-р Георги Златанов, д-р Стоил Миховски, д-р Петко Пройнов, дмн Нако Начев и доцентите: д-р Асен Рахнев, д-р Владимир Шкуртов, д-р Христо Крушков, д-р Димитър Мекеров, д-р Неделчо Милев, д-р Бистра Царева, д-р Манчо Манев, д-р Галина Векова, д-р Георги Кулев, д-р Иванка Касандрова, д-р Иван Фесчиев, д-р Недялка Казакова, д-р Станимир Стоянов, д-р Антон Илиев, д-р Снежана Гочева, д-р Люба Попова, дмн Снежана Христова, д-р Васил Милушев, д-р Румяна Маврова.

            Отсъстваха: доц. д-р Мария Аролска, доц. д-р Веска Нончева.

            Присъстваха специалистите по научната специалност 05.07.03 - Методика на обучението по математика и информатика - доц. д-р Васил Милушев, доц. д-р Румяна Маврова, доц. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Христо Крушков.

Заседанието бе открито от председателя на НФС проф. дмн Христо Семерджиев. Той обяви, че от СПИСЪЧНИЯ СЪСТАВ от 27 души, присъствуващите са 25 души, което е необходимият КВОРУМ (2/3 от 27) и заседанието може да бъде проведено.

Проф. дмн Христо Семерджиев предложи следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.      Избор на "ДОЦЕНТ" по специалността 05.07.03 - Методика на обучението по информатика и информационни технологии с кандидат гл.ас. д-р Коста Андреев Гъров.

Други предложения за ДНЕВЕН РЕД не бяха направени и се пристъпи към разглеждане на ПЪРВА ТОЧКА от дневния ред.

                Председателят на НФС проф. дмн Христо Семерджиев даде думата на Научния секретар доц. д-р Снежана Гочева, която запозна членовете на НФС с приложените документи по конкурса. Кандидатът се е запознал с рецензиите.

            Проф. Христо Семерджиев припомни, че за РЕЦЕНЗЕНТИ по конкурса бяха избрани:

1.      Проф. дпн Иван Ганчев Донев.

2.      Доц. д-р Петя Иванова Асенова - департамент по информатика, Нов български университет.

Първи прочете своята рецензия проф. дпн Иван Ганчев Донев, а след това и доц. д-р Петя Иванова Асенова.

Проф. Христо Семерджиев. Прочете Отговор на рецензиите от гл.ас. д-р Коста Андреев Гъров.

 

 

Проф. Христо Семерджиев. Изслушахте прочетените рецензии. Имате думата за въпроси към рецензентите и изказвания.

           

ИЗКАЗВАНИЯ:

Доц. Васил Милушев. Разглеждайки научните трудове на гл. ас. д-р Коста Гъров, представени в настоящия конкурс за придобиване на научното звание „доцент по методика на обучението по информатика и информационни технологии", мога да направя следните изводи:

 

1.               Неоспорим факт е, че колегата К. Гъров в продължение на почти тридесет години активно е участвал в създаването на адекватни методики за преподаване на учебните дисциплини „Информатика" и „Информационни технологии" (ИТ) в българското училище. Първоначално това е осъществявано в профилираната подготовка на математическите гимназии, a след това и в задължителната подготовка в масовото училище.  За това свидетелстват участията му в авторските колективи, написали десетки учебници и учебни помагала за съответните видове подготовка; участието му в експертни групи към МОН за създаване на Държавни образователни изисквания за учебно съдържание по дисцип­лините „Информатика" и „Информационни технологии". Той е автор на множество публикации, част, от които са отпечатани в списание „Математика и информатика", на научни статии и доклади, представени на редица научни конференции, посветени на решаването на методически проблеми на обучението по информатика и ИТ. По този начин Коста Гъров дава своя принос за решаване на част от основните въпроси на методиката - защо?, какво? и как? да се изучава по тези учебни дисциплини. Отговорът на първия въпрос се дава главно при разработване на ДОИ, където кандидатът е взел активно участие. Най-съществен е неговият принос при решаването на втория въпрос - разработването на учебното съдържание по информатика и ИТ. Разбира се, има още много да се работи по третия въпрос (как?) - все пак методиката на обучението по информатика и ИТ е една от най-младите науки и тепърва ще се развива. Впечатлява ме и широкия възрастов диапазон от ученици, за които пише колегата К. Гъров. Освен за гимназията и прогимназията, напоследък той се включи и в авторски колектив, който пише учебници за  началното училище. Тези учебници по ИТ са одобрени от МОН и вече се използват в учебната практика за 1 и 2 клас. (Те не са включени в представените за рецензиране трудове за настоящия конкурс).

 

2.     Някои от трудовете на гл. ас. Коста Гъров имат монографичен характер. Те са посветени на научното обсъждане на конкретни проблеми от методиката на обучението по информатика и ИТ.  Такива са, например:

 

v  Коста Гъров, Обучението по информатика и информационни технологии в средното училище - състояние и перспективи, доклад по покана, Юбилейна научна сесия „30 години Факултет по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски", Пловдив, 3-4 ноември 2000 г., стр. 28-37.

v  Коста Гъров, За новото учебно съдържание по информационни технологии в прогимназиален етап на българското училище, Сборник научни трудове, Национална конференция "Образованието в информа­ци­онното общество", Пловдив, 2006 г., стр. 25-30.

v  Коста Гъров, Олимпиадите по информатика и информационни технологии в България - състояние и перспективи, доклад по покана на Националната конференция "Образованието в информационното общество" организирана от АРИО, 12-13 май 2009 г, Пловдив.

 

3.                 Прави добро впечатление приемствеността, изразяваща се в умелото използване и прилагане на методически похвати от методиката на обучението по математика, при разработване на съответни проблеми на обучението по информатика и ИТ. Колегата К. Гъров много активно използва и съвременни средства за решаване на методически проблеми на обучението - изготвяне на компактни дискове с учебни и методически материали, създаване на интернет-сайтове за подпомагане на преподаването по информатика и ИТ.

     Накрая ще посоча и активната обществена дейност на Коста Гъров - той е член на Управителния съвет на Съюза на математиците в България, член е на Асоциацията за развитие на информационното общество, бил е член и на делегациите на Република България на международните олимпиади по информатика и др.

Всичко това ми дава основание да подкрепя предложението на рецензентите да бъде присъдено на гл.ас. д-р Коста Гъров научното звание доцент по научната специалност 05.07.03 Методика на обучението по информатика и информационни технологии.

Доц. Асен Рахнев. Ще бъда кратък. Повече от 30 години работя с Коста Гъров. Познавам чудесно научната му работа, познавам го като човек и преподавател. Ще добавя само малко факти: наистина някои от научните му работи имат монографичен характер, след защитата на докторската му дисертация той има 5 публикации, 2 учебника и 3 публикации, някои, от които са в международни научни конференции. Подкрепям предложението на рецензентите да бъде присъдено на гл.ас. д-р Коста Гъров научното звание доцент по научната специалност 05.07.03 Методика на обучението по информатика и информационни технологии.

            Проф. Георги Златанов. Коста Гъров го познавам от първи курс студент. Тогава имаше една система на курсови ръководители и аз бях ръководител на техния курс, тогава така наречения блок А. Курсът беше голям, но всички бяха много силни, но Коста Гъров се отличаваше сред тях. Той беше много задълбочен и много етичен в отношенията си. Аз даже смятам, че Коста Гъров закъсня, както с докторската, така и с хабилитацията. Той е един уважаван преподавател от студентите, един уважаван колега от всички нас и аз с удоволствие ще гласувам за него.

Проф. Христо Семерджиев. Настоящата процедура е първата в нашия научен съвет по методика на обучението по информатика. Ясно е, че тука няма доказани теореми и получени научни резултати в областта на математиката. Става дума за важната област от ежедневната наша работа - обучението. Във всяко обучение има две страни ученик и учител: д-р Гъров винаги е бил активен учител и в Пловдивската математическа гимназия и в нашия факултет. На времето съм присъствал с част от присъстващите тук на ученически научни конференции, в които учениците на Гъров докладваха много добри реферати. Като преподавател във ФМИ за кратък срок от 10 години негови дипломанти защитиха отлични дипломни работи - над 110 - 60 за бакалаври и 50 магистри. От рецензиите проличава, а и моето лично мнение е, че гл. ас. Гъров е водещ специалист по методика на преподаването на информатика и информационни технологии в национален мащаб и заслужава да се хабилитира като доцент.

            Доц. Иван Фесчиев. От всичко казано дотук аз оставам с впечатлението, че дейността на Коста Гъров е много разнообразна и широко обхватна. Участвал е на много места, включително и в специализирани съвети и звена. Той е един от основателите на програмните продукти за обучение по информатика. И аз съм съгласен с рецензентите и ще гласувам с удоволствие за избирането му за доцент и приканвам също и колегите да гласуват за избирането му.   

Доц. Царева предложи да се гласува прекратяване на изказванията.

НФС гласува единодушно направеното предложение.

Пристъпи се към тайно гласуване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: доц. д-р Бистра Царева

ЧЛЕНОВЕ: 1. доц. д-р Люба Попова

                     2. доц. д-р Антон Илиев

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ТАЙНОТО ГЛАСУВАНЕ:

            От 25  гласували     "ДА" -     25 гласа

"НЕ" -       0 гласа

"БЕЛИ" - 0 гласа

 

 

Проф. Христо Семерджиев. НФС на Факултета по математика и информатика  ИЗБИРА  ГЛ.АС. Д-Р КОСТА АНДРЕЕВ ГЪРОВ   ЗА "ДОЦЕНТ"

 

                РЕШЕНИЕ: Въз основа на ПОЛОЖИТЕЛНИЯ ВОТ, Научният съвет на ФМИ при ПУ "Паисий Хилендарски" предлага: ВАК да утвърди избора за "ДОЦЕНТ" по научната специалност 05.07.03 - Методика на обучението по информатика и информационни технологии на ГЛ. АС. Д-Р КОСТА АНДРЕЕВ ГЪРОВ.

 

 

 

 

Председател на НФС на ФМИ:

(проф. дмн Христо Семерджиев)

 

Научен секретар на НФС на ФМИ:

                                                                                  (доц. д-р Снежана Гочева)

                                                          

                                                           Протоколирал:

                                                                                  (Сн. Ямалиева)

 

 

 

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ