Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен научен съвет Протоколи от заседания протокол № 7    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 7

П Р О Т О К О Л  № 7

 

         Днес, 22.04.2009 год. от 14.00 часа в Заседателната зала на ПУ “Паисий Хилендарски” се проведе Научен съвет на Факултета по математика и информатика. По решение на ПВАК от 05.12.2007 год. (Протокол № 34) НФС на ФМИ получи права за провеждане на избори за собствени нужди за научното звание “ДОЦЕНТна кандидатите с научна степен “доктор” по следните специалности:

            01.01.02 – Алгебра и теория на числата;

            01.01.04 – Математически анализ;

            01.01.05 – Диференциални уравнения;

            01.01.06 – Геометрия и топология;

            01.01.09 – Изчислителна математика;

            01.01.12 – Информатика;

            01.01.13 – Математическо моделиране и приложение на математиката;

            05.07.03 – Методика на обучението по математика и информатика.

            Правомощията, които се дават на ФС на ФМИ при ПУ “Паисий Хилендарски” са на основание на представения списъчен състав.

 

            СПИСЪЧНИЯТ СЪСТАВ НА НФС НА ФМИ – 27 ЧЛЕНА.

 

            Присъстваха: професорите: дмн Христо Семерджиев, дмн Тодор Желязков, д-р Георги Златанов, д-р Петко Пройнов, дмн Нако Начев и доцентите: д-р Асен Рахнев, д-р Владимир Шкуртов, д-р Христо Крушков, д-р Димитър Мекеров, д-р Неделчо Милев, д-р Бистра Царева, д-р Галина Векова, д-р Георги Кулев, д-р Мария Аролска, д-р Иванка Касандрова, д-р Иван Фесчиев, д-р Недялка Казакова, д-р Станимир Стоянов, д-р Антон Илиев, д-р Люба Попова, дмн Снежана Христова, д-р Васил Милушев, д-р Румяна Маврова.

            Отсъстваха: проф. д-р Стоил Миховски,  доц. д-р Веска Нончева.

            Присъстваха специалистите по научната специалност 01.01.04 – Математически анализ – проф. д-р Петко Пройнов, доц. д-р Иванка Касандрова, доц. д-р Неделчо Милев, доц. д-р Георги Кулев, доц. д-р Мария Аролска

Заседанието бе открито от председателя на НФС проф. дмн Христо Семерджиев. Той обяви, че от СПИСЪЧНИЯ СЪСТАВ от 27 души, присъствуващите са 25 души, което е необходимият КВОРУМ (2/3 от 27) и заседанието може да бъде проведено.

Проф. дмн Христо Семерджиев предложи следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.      Избор на “ДОЦЕНТ” по специалността 01.01.04 Математически анализ (Комплексен анализ) с кандидат гл.ас. д-р Теменужка Пенева Пенева.

2.      Разни.

Други предложения за ДНЕВЕН РЕД не бяха направени и се пристъпи към разглеждане на ПЪРВА ТОЧКА от дневния ред.

                Председателят на НФС проф. дмн Христо Семерджиев даде думата на Научния секретар доц. д-р Снежана Гочева, която запозна членовете на НФС с приложените документи по конкурса. Кандидатът се е запознал с рецензиите и няма възражения по тях.

            Проф. Христо Семерджиев припомни, че за РЕЦЕНЗЕНТИ по конкурса бяха избрани:

1.      Проф. дмн Рони Нисим Леви – ФМИ на СУ “Св.Климент Охридски”, София.

2.      Проф. д-р Петко Димитров Пройнов - ФМИ на ПУ “Паисий Хилендарски”.

Първи прочете своята рецензия Проф. дмн Рони Нисим Леви, а след това и Проф. д-р Петко Димитров Пройнов.

 

Проф. Христо Семерджиев. Изслушахте прочетените рецензии. Имате думата за въпроси към рецензентите и изказвания.

           

 

ИЗКАЗВАНИЯ:

             Доц. Иванка Касандрова. Аз наблюдавам академичното и професионално развитие на Т. Пенева в продължение на повече от 15 години. Тя започна да води упражнения по Комплексен анализ в нашата катедра като студентка още през 1994 год.

        Като преподавател тя е енергична и изобретателна, готова да експериментира с нови методи на преподаване и контрол на знанията.  Искам да отбележа , че тя притежава великолепни умения за общуване със  студентите. Те я обичат и уважават.

       Като колега тя е лоялна, етична и много отговорна. На нея може да се разчита. Тя е една харизматична личност.

       Що се отнася до научната дейност на Т. Пенева, аз поддържам оценките, дадени от рецензентите. Ще повторя някои факти от рецензията на проф Пройнов.

От 12 нейни публикации 6 са в списания с  импакт фактор, от 14 цитирания -7 са в списания с импакт фактор.  Това според мен показва, че макар, както споменава проф.Леви в рецензията, относително не голям брой публикации, те  по всяка вероятност са по- стойностни от доста по-голям брой работи, публикувани в не дотам авторитетни списания.

    Убедена съм, че всеки от присъстващите, който познава Т.Пенева не се съмнява, че тя заслужава да получи научното звание ‘доцент” и че дори това е трябвало да стане по-рано.

Доц.  Иван Фесчиев. Д-р Теменужка Пенева е изграден млад специалист в областта на аналитичната теория на числата, занимаваща се с адитивните проблеми на прости и почти прости числа, разпределение на нулите на L-функциите на Дирихле и много други – все трудни проблеми от теорията на числата изискващи особени грижи и умения. В този аспект нейните изследвания се явяват естествено продължение на изследванията на редица световно известни математици, подробно цитирани в рецензиите. А публикациите й в такива значими международни списания като:

1)      Acta Aritmetica

2)      Archiv der Mathematic (Basel)

3)      Bolletinno della Unione Mathematica Italiana

плюс журналите  на Унгарската Акад. на науките и известната японска серия по аналитична теория на числата вече са красноречиво доказателство за успешно изграден международен авторитет.

            Д-р Пенева е и прекрасен млад преподавател с авторитет сред студентите, непрекъснато търсена от тях за консултации и ценни съвети.

            Така че аз напълно подкрепям мнението на рецензентите, че кандидатката удовлетворява абсолютно всички изисквания на закона за научните степени и звания и твърдо ще гласувам за избора й на доцент. Приканвам и останалите членове на НС да подкрепят подобно мнение.

            Проф. Георги Златанов. Познавам Теменужка Пенева от студентските години. Винаги ми е правило впечатление нейната етичност и култура. Тя е един колега, който е уважаван от всички колеги и от всички студенти. Като имам предвид рецензиите на много уважаваните от мен рецензенти, аз с удоволствие ще гласувам за избирането й за доцент.

Доц. Снежана Гочева. Искам да допълня това, което беше казано, а именно нейното много силно участие в подготовката на отборите за олимпиадите. Ако не беше тя, на дали щяхме да се похвалим, че имаме такъв стабилен отбор както в международните, така и в страната. Тя работи съвестно. Тя работи съвместно с още двама колеги, с които е в много добри отношения. За мен това е много ценно качество. Трябва да споменем, че тя участва и в няколко международни проекта, с което много помага за развитието на факултета. С голямо удоволствие ще гласувам за избирането на гл.ас. Теменужка Пенева за доцент.

            Доц. Димитър Мекеров. Аз ще допълня това, което каза доц. Гочева. Освен участието й в проекти, тя е първия координатор на известния ТЮНИГ проект, с който Пловдивския университет се гордее, тъй като е единствен включен в този голям проект. Искам да добавя, че тя е официалният болонски съветник на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. Това говори много за нейната широка активност не само в науката и преподаването. Подкрепям с удоволствие избора й за доцент.

            Проф. Нако Начев. Искам да кажа, че тя е изграден специалист по теория на числата. Проблемите, с които се занимава са много трудни и там трудно се получават резултати. Резултати, които действително имат тежест и заслужават да бъдат публикувани в елитни списания с импак фактор както е направено вече от д-р Теменужка Пенева.

            За преподавателската й работа също мога да кажа само хубави неща. И аз също ще гласувам положително за нейния избор за доцент.

Доц. Асен Рахнев. Много хубави неща се казаха за д-р Теменужка Пенева. На мен много силно впечатление ми направи рецензията на проф. Леви, който не каза, че ни приканва, а убедено ни приканва. Рецензията на проф. Пройнов също е чудесна. Оттук на татък няма да обсъждам резултатите, ще добавя един малък щрих към нейната автобиография. Тя от две години е член на журито на Международната олимпиада по математика. Това говори за нейното признание като учен, за това аз убедено ще гласувам за избирането на д-р Теменужка Пенева за доцент.

Доц. Антон Илиев. Познавам Теменужка Пенева като колега и приятел и също съм убеден, че има качества както в преподавателската така и в научната й работа. Ще гласувам положително за избора й за доцент.

Проф. Златанов предложи да се гласува прекратяване на изказванията.

НФС гласува единодушно направеното предложение и се пристъпи към избор на КОМИСИЯ по гласуването.

Проф. Семерджиев предложи постоянна комисия, която да се състои от:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: доц. д-р Бистра Царева

ЧЛЕНОВЕ: 1. доц. д-р Люба Попова

                     2. доц. д-р Антон Илиев

            Гласува се и се приема направеното предложение за КОМИСИЯ по избора.

            Пристъпва се към тайно гласуване.

 

 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ТАЙНОТО ГЛАСУВАНЕ:

            От 25  гласували     “ДА” –      25  гласа

“НЕ” -        0   гласа

“БЕЛИ” –  0   гласа

 

 

Проф. Христо Семерджиев. НФС на Факултета по математика и информатика  ИЗБИРА  ГЛ.АС. Д-Р ТЕМЕНУЖКА ПЕНЕВА ПЕНЕВА   ЗА “ДОЦЕНТ”

 

                РЕШЕНИЕ: Въз основа на ПОЛОЖИТЕЛНИЯ ВОТ, Научният съвет на ФМИ при ПУ “Паисий Хилендарски” предлага: ВАК да утвърди избора за “ДОЦЕНТ” по научната специалност 01.01.04 Математически анализ (Комплексен анализ) на ГЛ. АС. Д-Р ТЕМЕНУЖКА ПЕНЕВА ПЕНЕВА.

 

ВТОРА ТОЧКА от дневния ред избор на РЕЦЕНЗЕНТИ на обявения конкурс за ДОЦЕНТ по 05.07.03 Методика на обучението  по информатика и информационни технологии.

                Председателят на НФС Проф. д.м.н. Христо Семерджиев запозна присъстващите с доклада на доц.д-р Антон Илиев – ръководител катедра “Компютърни технологии”, в който се предлагат следните рецензенти за конкурса за доцент по 05.07.03 Методика на обучението  по информатика и информационни технологии, обявен в ДВ бр. 5/20.01.2009 г. с единствен кандидат гл.ас. д-р Коста Андреев Гъров.       

1.      Проф. дпн Иван Ганчев Донев – Югозападен университет, Благоевград,

2.      Доц. д-р Петя Иванова Асенова – Нов български университет, Софи.

Други предложения за рецензенти не бяха направени и се пристъпи към явно гласуване, при което се получиха следните резултати:

От 25 гласували:  25  гласа “ЗА”,   0 гласа “ПРОТИВ”.

 

 

Р Е Ш Е Н И Е:

НФС НА ФМИ ИЗБРА ЗА КОНКУРСА ЗА РЕДОВЕН ДОЦЕНТ ПО 05.07.03 МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО  ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ:

 

1.      Проф. дпн Иван Ганчев Донев – Югозападен университет, Благоевград,

2.      Доц. д-р Петя Иванова Асенова – Нов български университет, Софи.

 

               

 

 

 

Председател на НФС на ФМИ:

(проф. дмн Христо Семерджиев)

 

Научен секретар на НФС на ФМИ:

                                                                                  (доц. д-р Снежана Гочева)

                                                          

                                                           Протоколирал:

                                                                                  (Сн. Ямалиева)

 

 

 

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ