Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Алгебра и геометрия Решения на КС 2019 Протокол № 62 / 22.04.2019 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 62 / 22.04.2019 г.

ПРОТОКОЛ №62
от Катедрен съвет на катедра „Алгебра и геометрия”

 

На 22.04.2019 г. от 12:00 ч. в 231 с. з. на ФМИ се проведе заседание на Катед­ре­ния съвет на катедра „Алгебра и геометрия”.

Присъстват редовните членове на КС: проф. д.м.н. Манчо Манев (ръководител ка­тед­­ра), доц. д-р Добринка Грибачева, доц. д-р Марта Теофи­ло­ва, гл. ас. д-р Ива Докузова , гл. ас. д-р Асен Христов, гл. ас. д-р Йордан Епитропов, ас. Иванка Градева.

Присъстват без право на глас: проф. д-р Пенка Рангелова (хоноруван преподавател), Веселина Тавкова (докторант).

Дневен ред:

  1. Учебни.
  2. Други.

 

По точка 1.

а) Ръководителят на катедрата представи за обсъждане предварителното разпределение на часовете в катедрата.  Проф. Манев уточни, че часовете ще бъдат окончателно разпределени в началото на учебната 2019/2020 г.

б) От КС бяха предложени следните избираеми дисциплини:

  • „Анализ на международните икономически отношения”, с лектори проф. дмн М. Манев и гл. ас. д-р Асен Христов, за студенти от ФМИ на ПУ, редовно и задочно обучение, за „А” триместър на 2019/2020 уч. год.
  • „Нестандартни математически задачи”, с лектори проф. д-р П. Рангелова и доц. д-р М. Теофилова, за студенти от ФМИ на ПУ, редовно и задочно обучение, за „А” три­местър на 2019/2020 уч. год.
  • „Математически основи на компютърната графика”, с лектори доц. д-р Д. Гриба­чева, гл. ас. д-р И. Докузова, за студенти от ФМИ на ПУ, редовно и задочно обу­чение, за „А” триместър на 2019/2020 уч. год.

По точка 2.

Проф. Манев напомни на членовете на КС да попълнят часовете си в матери­ал­ната книга.

Проф. Манев съобщи на членовете на КС, че изискваната информация от катед­ра­та за предстоящата акредитация във ФМИ е събрана. Освен това напомни да се раз­гле­дат и обсъдят актуализираните регламенти във връзка с основни регламенти на ФМИ и ако се забележи необходимост от корекции да се съобщи своевременно.

 

Поради изчерпване на дневния ред Катедреният съвет бе закрит.

 

 

22.04.2019 г.                                     Секретар на катедрата:

(гл. ас. д-р И. Докузова)

Ръководител на катедрата:

(проф. д.м.н М. Манев)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ