Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Специалности и учебни планове Частични промени в учебни планове    English
Факултет по математика и информатика - Частични промени в учебни планове

ЧАСТИЧНИ ПРОМЕНИ В УЧЕБНИТЕ ПЛАНОВЕ

1)Протокол № 9 от 02.07.2008 г. – частична промяна в учебния план на специалност “Обучение по информатика и  информационни технологии в училище” (магистър 1 и 2 години) . 

ФС прие предложението за следната промяна в учебния план на специалност “Обучение по информатика и информационни технологии в училище” (магистър 1 и 2 години):  обучението завършва  с “Практико-приложен държавен изпит, който се състои в изнасянето и защита на разработени от студента уроци или защита на дипломна работа”.

2) Протокол № 10 от24.09.2008 г. частични промени в учебни планове
След единодушно гласуване, ФС РЕШИ:
Приема следните частични промени в учебните планове за специалностите във ФМИ (бакалаври и магистри)
      1.  РЕШЕНИЕ: Оценяването на държавния изпит (писмен или защита на дипломна работа) да става само с цели числа (в сила от учебната 2008/09 г.).
         2.  РЕШЕНИЕ: Да се направят следните промени в учебните планове (за бакалаври и магистри)

 1. В учебните планове на всички бакалавърски специалности, кредитите за държавен изпит се променят на 10, а за магистърските – на 15 (съгласно НАРЕДБА    № 21 от 30.09.2004 г, глава 2, чл.10).
 2. В дипломата за завършване на всяка специалност, дисциплината “Обзорни лекции” да бъде на отделен ред и в графата “форма на изпитване” да се постави “–“.  В преамбюла на учебните планове да се впише, че кредити за дисциплината “Обзорни лекции” се дават при успешно положен държавен изпит.
 3. Във всички учебни планове в графа “форма на изпитване” думата “заверка” да се замени с “–“.
 4. В учебните планове на всички специалности в преамбюла  да се промени изречението в 8ми абзац така: “Дисциплината спорт е факултативнадисциплина. Кредити от спорт се получават, ако студентът има оценка. В противен случай тези кредити могат да се набавят отдруги факултативни или от допълнителни избираеми дисциплини”.
 5. Формата на изпитване за дисциплината “Спорт” през пролетния триместър на ІІ курс да бъде променена на “текуща оценка”.
 6. В учебните планове на специалностите “Математика и информатика” и “Информатика” за редовно и задочно обучение броят на учебните дисциплини и кредитите по тях да е един и същ (съгласно Наредба    № 21 от 30.09.2004 г, глава 2, чл. 9). Уеднаквяването да стане поетапно по курсове.
 7. На специалност “Математика и информатика”, хорариумът на дисциплината “Хоспитиране” за редовно обучение да бъде променен от 0+30 на 0+0+30, а за задочно обучение от 0+20 на 0+0+20 и да завършва с “текуща оценка”; на дисциплината “Текуща педагогическа практика” за редовно обучение да бъде променено от 0+50 на 0+0+50, а за задочно от 0+30 на 0+0+30;
 8. Един кредит се присъжда за 25-30 академични часа, а не астрономически (съгласно тълкование на Началника на Учебен отдел г-н Бойков на наредба  № 21 от 30.09.2004 г, глава 2, ал. 9).
 9. В учебния план на магистърската специалност “Обучение по информатика и информационни технологии в училище” (2 години) дисциплината “Хоспитиране” да завършва с “текуща оценка”.
 10. В учебния план на магистърската специалност “Обучение по информатика и информационни технологии в училище” (1 и 2 години) да се промени последният ред по следния начин:

 - в графата “наименование на дисциплина” да се замени “Подготовка и полагане на     практико-приложен държавен изпит” с “Подготовка и полагане на практико-приложен държавен изпит или разработване и защита на дипломна работа”;
 - в графата “хорариум” да се замени “0+40” с “–“.

3) Протокол №11 от 29.10.2008 г. – актуализация на учебния план за квалификация “Учител по информатика и информационни технологии”.

След единодушно гласуване, ФС РЕШИ:
Приема следните частични промени в учебния план за квалификация «Учител по информатика и информационни технологии».
1. РЕШЕНИЕ: Учебният план да се преименува от “Учител по информатика” в “Учител по информатика и информационни технологии”
2. РЕШЕНИЕ: Да се направят следните промени в учебния план:

- Дисциплината “Програмиране (Въведение в информатиката и увод в програмирането) от 24 часа лекции на 12 часа лекции.
- Дисциплината “Информационни системи и бази от данни” от 24 часа лекции на 12 часа лекции.
- Всички дисциплини завършващи със “зачот” да завършван с “текуща оценка”.

4) Протокол № 13 от 04.02.2009 г. – приемане на Учебен план за нова специалност.
ФС прие  да се предложи на АС на ПУ “Паисий Хилендарски” да утвърди откриването, учебните планове и квалификационните характеристики на новата бакалавърска специалност “Бизнес информационни технологии” (редовно и задочно обучение) за КСК-2009 към Факултета по математика и информатика.

5) Протокол № 17 от 24.06.2009 г. частични промени в учебни планове 
ФС прие следните частични промени в учебните планове за специалнос­тите във ФМИ:
І. За специалностите Математика и информатика, Математика, Приложна математика, Информатика в редовна форма на обучение:

 • Дисциплината Английски език в I курс от 2 триместъра по 60 часа упражнения да стане 2 триместъра по 50 часа упражнения.
 • Дисциплината Спорт в I и II курс от 6 триместъра по 20 часа упражнения да стане 4 триместъра по 20 часа упражнения, които да са в Зимен и Пролетен триместър на I курс и Есенен и Зимен триместър на II курс.
 • Дисциплината Обзорни лекции в IV курс, Пролетен триместър, от 30 часа лекции да стане 20 часа лекции.

ІІ. За специалността Математика и информатика в редовна форма на обучение:

 • Дисциплината Интегриран практикум по информатика в IV курс, Есенен триместър, от 40 часа упражнения да стане 30 упражнения.
 • Дисциплината Аудиовизуални и информационни технологии в обучението в IV курс, Зимен триместър, от 20 часа лекции и 20 часа упражнения да стане 10 часа лекции и 10 часа упражнения.
 • Дисциплината Текуща педагогическа практика в IV курс, Зимен триместър, от 50 часа упражнения да стане 45 часа упражнения.
 • Дисциплината Преддипломна педагогическа практика в IV курс, Пролетен триместър, от 80 часа упражнения да стане 75 часа упражнения.
 • Избираемата дисциплина от IV курс, Пролетен триместър, да се премести в IV курс, Зимен триместър.

ІІІ. За специалностите Математика и Приложна математика:

 • Дисциплината Математически анализ 4 във II курс, Зимен триместър, от 40 часа лекции и 40 часа упражнения да стане 40 часа лекции и 30 часа упражнения.
 • Дисциплината Диференциална геометрия в III курс, Есенен триместър, от 40 часа лекции и 40 часа упражнения да стане 40 часа лекции и 30 часа упражнения.
 • Дисциплината Механика в IV курс, Зимен триместър, от 40 часа лекции и 40 часа упражнения да стане 30 часа лекции и 40 часа упражнения.

ІV. За специалността Математика:

 • Дисциплината Алгебра 2 в III курс, Есенен триместър, от 40 часа лекции и 40 часа упражнения да стане 30 часа лекции и 40 часа упражнения.

V. За специалността Приложна математика:

 • Дисциплината Алгебра във II курс, Зимен триместър, от 40 часа лекции и 40 часа упражнения да стане 40 часа лекции и 30 часа упражнения.

VІ. За специалността Информатика в редовна форма на обучение:

 • Дисциплините Курсов проект 1, Курсов проект 2, Курсов проект 3, Курсов проект 4, Курсов проект 5 от по 40 часа упражнения да станат по 30 часа упражнения.
 • Дисциплината Дискретна математика във II курс, Пролетен триместър, от 30 часа лекции и 30 часа упражнения да стане 30 часа лекции и 20 часа упражнения.
 • Дисциплината Операционни системи във II курс, Пролетен триместър, от 30 часа лекции и 30 часа упражнения да стане 30 часа лекции и 20 часа упражнения.
 • Дисциплината Бази от данни в III курс, Есенен триместър, от 30 часа лекции и 30 часа упражнения да стане 30 часа лекции и 20 часа упражнения.
 • Дисциплината Компютърна лингвистика в IV курс, Есенен триместър, от 30 часа лекции и 20 часа упражнения да стане 20 часа лекции и 20 часа упражнения.
 • Дисциплината Методи на транслация в IV курс, Зимен триместър, от 30 часа лекции и 20 часа упражнения да стане 20 часа лекции и 20 часа упражнения.
 • Дисциплината Управление на проекти в IV курс, Пролетен триместър, от 30 часа лекции и 20 часа упражнения да стане 20 часа лекции и 20 часа упражнения.

VІІ. За специалността Бизнес информационни технологии в редовна форма на обучение:

 • Дисциплините Курсов проект 1, Курсов проект 2, Курсов проект 3 от по 40 часа упражнения да станат по 30 часа упражнения.
 • Дисциплината Право и правни системи от I курс, Есенен триместър, да се премести във II курс, Есенен триместър.
 • Дисциплината Основи на компютърната информатика от I курс, Зимен триместър, да се премести в I курс, Есенен триместър.
 • Дисциплината Програмиране от I курс, Пролетен триместър, да се премести в I курс, Зимен триместър.
 • Дисциплината Обектно-ориентирано програмиране от II курс, Есенен триместър, да се премести в I курс, Пролетен триместър.

VІІІ. За специалностите Математика и информатика, Информатика и Бизнес информационни технологии в задочна форма на обучение:

 • Всички дисциплини да бъдат с хорариум 50% от хорариума на съответните дисциплини в редовната форма на обучение.

След частичните промени учебните планове на редовна форма на обучение стават с общ хорариум съответно:


Математика и информатика

2430 часа

Математика

2250 часа

Приложна математика

2270 часа

Информатика

2260 часа

Бизнес информационни технологии

2260 часа

 

6) Протокол № 22 от 10.02.2010 г. Приемане на приравнителни Учебни планове за бакалавърска специалност „Бизнес информационни технологии” (редовно и задочно) към ФМИ.
 ФС прие  да се предложи на АС на ПУ “Паисий Хилендарски” да утвърди два нови приравнителни учебни планове и квалифика­ционните характеристики за бакалавърска специалност “Бизнес информационни технологии” (редовно и задочно обучение) към Факултета по математика и информатика, отнасящи се за професионални бакалаври, завършили колежи от направления 3.7 Администрация и управления или 3.8 Икономика. 

7) Протокол № 23 от 10.03.2010 г. – частични промени в учебен план
ФС прие да се предложи на АС на ПУ “Паисий Хилендарски” да утвърди преработения учебен план на професионална квалификация „Учител по математика”.

8) Протокол № 30 от 20.10.2010 г. корекция в учебния план за ОКС „Магистър” на специалност „Обучение по математика в училище”.
ФС  прие следната техническа корекция в титулната страница на учебния план за ОКС „Магистър” на специалност „Обучение по математика в училище”: срещу професионална квалификация да бъде записано  „Учител по математика”, вместо „Педагог по математика”.

9) Протокол № 40 от 13.07.2011 г.промяна в учебния план на магистърска програма „Софтуерни технологии”; предложение за разкриване на нова трета специалност «Бизнес математика» в направление 4.5. Математика; частични промени в учебните планове на специалностите «Математика» и «Приложна математика»;

1. ФС прие и предлага за утвърждаване от АС на ПУ „Паисий Хилендарски” промяната в учебните планове на магистърска специалност „Софтуерни технологии” (1г. и 2 г.).

 2. ФС прие предложението за разкриване на нова трета специалност „Бизнес математика” в направление 4.5. Математика.
3. ФС прие и предлага за утвърждаване от АС на ПУ „Паисий Хилендарски” следните частични промени в учебните планове на специалностите „Математика и „Приложна математика”:

 •  Да се преименува дисциплината „Числени методи 1” в „Компютърни методи на числения анализ” за ІІІ курс, специалност „Приложна математика”.
 •  Да се преименува дисциплината „Числени методи 2” в „Числено решаване на диференциални уравнения” за ІV курс, специалност „Приложна математика”.
 •  Да се преименува дисциплината „Механика” в „Аналитична механика” за ІV курс, специалност „Приложна математика”.
 •  Да се преименува дисциплината „Механика” в „Аналитична механика” за ІV курс, специалност „Математика”.

10) Протокол № 42 от 21.09.2011 г. приемане на нов учебен план.

ФС прие Учебен план и квалификационна характеристика на спец. „Бизнес математика” (ОКС бакалавър).

11) Протокол № 6 от 30.03.2016 г. – частични промени в учебните планове за ОКС „Бакалавър“, редовно и задочно  обучение, влизаща в сила от началото на учебната 2016/2017 година:

1) За специалност „Информатика“, редовно и задочно обучение:

•  дисциплината „Софтуерни технологии“ да се чете през пролетния триместър на втори курс, вместо през пролетния триместър на трети курс. Дисциплината „Шаблони за проектиране“ да се чете през Пролетен триместър на трети курс,  вместо през Пролетен триместър на втори курс.

2) За специалност „Бизнес информационни технологии“, редовно и задочно обучение:

•  дисциплината „Право и правни информационни системи“ да се чете през Зимния триместър на първи курс, вместо през Есенния триместър на втори курс;

•  дисциплината „Маркетингови изследвания“ да се чете през Есенния триместър на втори курс, вместо през Зимния триместър на първи курс;

•  дисциплината „Програмиране в Интернет с PHP и MySQL“ да се чете през Пролетния триместър на втори курс, вместо през Зимния триместър на втори курс;

•  дисциплината „Бази от данни“ да се чете през Зимния триместър на втори курс, вместо през Пролетния триместър на втори курс.

3) За специалност „Бизнес математика“, редовно обучение:

•  дисциплината „Спорт“ да се провежда през Есенния триместър на втори курс, вместо през Пролетния триместър на втори курс.

12) Протокол № 17 от 19.04.2017 г. – частични промени в учебните планове за ОКС „Бакалавър“, редовно обучение и ОКС „Магистър“, влизаща в сила от началото на учебната 2016/2017 година:

1) По професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, влизащи в сила за 1-ви курс от учебната 2017/2018 година:

Бакалавърска програма „МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА“.

 • Линейна алгебра, лекциите се променят от 40 часа на 30 часа.
 • Информационни технологии, лабораторните упражнения се променят от 20 часа на 30 часа.
 • Спорт от втора академична година есенен триместър се премества в първа академична година есенен триместър.
 • Математически анализ 1, лекциите се променят от 40 часа на 30 часа, упражненията се променят от 40 часа на 20 часа.
 • Аналитична геометрия, лекциите се променят от 40 часа на 30 часа.
 • Английски език през зимния триместър, упражненията се променят от 50 часа на 40 часа.
 • Въвежда се нова дисциплина Въведение в Уеб програмирането през зимния триместър на първата академична година с хорариум 30 часа лекции и 30 часа лабораторни упражнения.
 • Математически анализ 2, лекциите се променят от 40 часа на 30 часа, упражненията се променят от 40 часа на 20 часа.
 • Английски език през пролетния триместър, упражненията се променят от 50 часа на 60 часа.
 • Алгебра, лекциите се променят от 40 часа на 30 часа, упражненията се променят от 40 часа на 30 часа.
 • Диференциални уравнения, лекциите се променят от 30 часа на 20 часа.
 • Геометрия, лекциите се променят от 40 часа на 30 часа, упражненията се променят от 40 часа на 30 часа.
 • Теория на вероятностите и математическа статистика, лекциите се променят от 40 часа на 30 часа, лабораторните упражнения се променят от 20 часа на 10 часа.
 • Дисциплината Компютърни архитектури отпада.
 • Спорта през зимния триместър на втората академична година отпада.
 • Въвежда се нова дисциплина Уеб дизайн през зимния триместър на втората академична година с хорариум 30 часа лекции и 30 часа лабораторни упражнения.
 • Въвежда се нова дисциплина Компютърни системи и комуникации през зимния триместър на втората академична година с хорариум 30 часа лекции и 20 часа лабораторни упражнения.
 • Психология, лекциите се променят от 30 часа на 40 часа
 • Информационни технологии в образованието, лабораторните упражнения се променят от 30 часа на 20 часа.
 • Числени методи, лекциите се променят от 40 часа на 30, упражненията се променят от 20 часа на 10 часа.
 • Избираема дисциплина или практикум № 3 отпада.
 • Въвежда се нова Задължително избираема дисциплина или практикум №1 от група Б с хорариум 40 часа лекции.
 • Методика на обучението по математика се премества от зимен триместър на третата академична година в пролетен триместър на третата академична година.
 • Методика за решаване на математически задачи, упражненията се променят от 20 часа на 10 часа.
 • Избираема дисциплина или практикум № 4 отпада.
 • Въвежда се нова Задължително избираема дисциплина или практикум №2 от група Б с хорариум 40 часа лекции.
 • Училищен курс по Алгебра се премества от пролетен триместър на трета академична година в зимен триместър на трета академична година.
 • Училищен курс по Анализ се премества от пролетен триместър на трета академична година в зимен триместър на трета академична година.
 • Комплексен анализ, лекциите се променят от 30 часа на 20 часа.
 • Методика на обучението по информатика и информационни технологии, лекциите се променят от 30 на 20, въвеждат се лабораторни упражнения 20 часа. Премества се от Пролетен триместър на третата година в Зимен триместър на третата година.
 • Избираема дисциплина или практикум № 5 отпада.
 • Въвежда се нова Задължително избираема дисциплина или практикум №1 от група А с хорариум 40 часа лекции.
 • Компютърна графика и презентации, лабораторните упражнения се променят от 20 часа на 10 часа.
 • Въвежда се нова дисциплина Интегриран практикум по математика с хорариум 30 часа лабораторни упражнения в Есенен триместър на четвърта година.
 • Въвежда се нова дисциплина Приобщаващо образование с хорариум 20 часа лекции
 • Хоспитиране отпада.
 • Въвежда се нова дисциплина Хоспитиране по математика, през есенния триместър на четвърта академична година, с хорариум 20 часа лабораторни упражнения.
 • Въвежда се нова дисциплина Хоспитиране по информатика и информационни технологии, през есенния триместър на четвърта академична година, с хорариум 20 часа лабораторни упражнения.
 • Наименованието на дисциплината Интегриран практикум по информатика се променя на Интегриран практикум по информатика и информационни технологии. Дисциплината се премества то есенния триместър на четвъртата академична година в зимния триместър на четвъртата академична година.
 • Училищен курс по геометрия се премества от зимен триместър на четвъртата академична година в пролетен триместър на третата академична година.
 • Дисциплината Аудиовизуални и информационни технологии в образованието отпада.
 • Въвежда се нова дисциплина Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда с хорариум 20 часа лекции и 10 часа лабораторни упражнения.
 • Текуща педагогическа практика отпада.
 • Въвежда се нова дисциплина Текуща педагогическа практика по математика, през зимния триместър на четвърта академична година, с хорариум 30 часа лабораторни упражнения.
 • Въвежда се нова дисциплина Текуща педагогическа практика по информатика и информационни технологии, през зимния триместър на четвърта академична година, с хорариум 30 часа лабораторни упражнения.
 • Избираема дисциплина или практикум №6 отпада.
 • Въвежда се нова Задължително избираема дисциплина или практикум №2 от група А, през зимния триместър на четвърта академична година, с хорариум 40 часа лекции.
 • Преддипломна педагогическа практика отпада.
 • Въвежда се нова дисциплина Стажантска практика по математика, през пролетния триместър на четвърта академична година, с хорариум 45 часа лабораторни упражнения.
 • Въвежда се нова дисциплина Стажантска практика по информатика и информационни технологии, през пролетния триместър на четвърта академична година, с хорариум 45 часа лабораторни упражнения.

Бакалавърска програма ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕМАТИКА И ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ.

 • Линейна алгебра, лекциите се променят от 40 часа на 30 часа.
 • Информационни технологии, лабораторните упражнения се променят от 20 часа на 30 часа.
 • Спорт от втора академична година есенен триместър се премества в първа академична година есенен триместър.
 • Математически анализ 1, лекциите се променят от 40 часа на 30 часа, упражненията се променят от 40 часа на 20 часа.
 • Аналитична геометрия, лекциите се променят от 40 часа на 30 часа.
 • Английски език през зимния триместър, упражненията се променят от 50 часа на 40 часа.
 • Въвежда се нова дисциплина Въведение в Уеб програмирането през зимния триместър на първата академична година с хорариум 30 часа лекции и 30 часа лабораторни упражнения.
 • Математически анализ 2, лекциите се променят от 40 часа на 30 часа, упражненията се променят от 40 часа на 20 часа.
 • Английски език през пролетния триместър, упражненията се променят от 50 часа на 60 часа.
 • Алгебра, лекциите се променят от 40 часа на 30 часа, упражненията се променят от 40 часа на 30 часа.
 • Диференциални уравнения, лекциите се променят от 30 часа на 20 часа.
 • Спортът през зимния триместър на втората академична година отпада.
 • Геометрия, лекциите се променят от 40 часа на 30 часа, упражненията се променят от 40 часа на 30 часа.
 • Теория на вероятностите и математическа статистика, лекциите се променят от 40 часа на 30 часа, лабораторните упражнения се променят от 20 часа на 10 часа.
 • Увод в образователния мениджмънт, лабораторните упражнения отпадат, въвеждат се 20 часа упражнения.
 • Дисциплината Компютърни архитектури отпада.
 • Въвежда се нова дисциплина Уеб дизайн през зимния триместър на втората академична година с хорариум 30 часа лекции и 30 часа лабораторни упражнения.
 • Психология, лекциите се променят от 30 часа на 40 часа.
 • Дисциплината Операционни системи, компютърни мрежи и комуникации се заменя с дисциплината Операционни системи, хорариумът не се променя.
 • Информационни технологии в образованието, лабораторните упражнения се променят от 30 часа на 20 часа.
 • Числени методи, лекциите се променят от 40 часа на 30, упражненията се променят от 20 часа на 10 часа.
 • Избираема дисциплина или практикум № 3 отпада.
 • Въвежда се нова Задължително избираема дисциплина или практикум №1 от група Б, през есенния триместър на трета академична година, с хорариум 40 часа лекции.
 • Методика на обучението по математика се премества от зимен триместър на третата академична година в пролетен триместър на третата академична година.
 • Финансов мениджмънт в училище, упражненията отпадат, въвеждат се 10 часа лабораторни упражнения.
 • Избираема дисциплина или практикум № 4 отпада.
 • Въвежда се нова Задължително избираема дисциплина или практикум №2 от група Б, през зимния триместър на трета академична година, с хорариум 40 часа лекции.
 • Училищен курс по Алгебра се премества от пролетен триместър на трета академична година в зимен триместър на трета академична година.
 • Училищен курс по Анализ се премества от пролетен триместър на трета академична година в зимен триместър на трета академична година.
 • Планиране и оптимизиране на учебния процес, упражненията отпадат, въвеждат се 10 часа лабораторни упражнения
 • Методика на обучението по информатика и информационни технологии, лекциите се променят от 30 часа на 20 часа, въвеждат се лабораторни упражнения 20 часа.
 • Избираема дисциплина или практикум № 5 отпада.
 • Въвежда се нова Задължително избираема дисциплина или практикум №1 от група А, през пролетния триместър на трета академична година, с хорариум 40 часа лекции.
 • Компютърна графика и презентации, лабораторните упражнения се променят от 20 часа на 10 часа.
 • Въвежда се нова дисциплина Приобщаващо образование, през есенния триместър на четвърта академична година с хорариум 20 часа лекции.
 • Хоспитиране отпада.
 • Въвежда се нова дисциплина Хоспитиране по математика, през есенния триместър на четвърта академична година, с хорариум 20 часа лабораторни упражнения.
 • Въвежда се нова дисциплина Хоспитиране по информатика и информационни технологии, през есенния триместър на четвърта академична година, с хорариум 20 часа лабораторни упражнения.
 • Наименованието на дисциплината Интегриран практикум по информатика се променя на Интегриран практикум по информатика и информационни технологии. Дисциплината се премества то есенния триместър на четвъртата академична година в зимния триместър на четвъртата академична година.
 • Въвежда се нова дисциплина Интегриран практикум по математика с хорариум 30 часа лабораторни упражнения. Дисциплината се чете през есенния триместър на четвъртата година.
 • Училищен курс по геометрия се премества от зимен триместър на четвъртата академична година в пролетен триместър на третата академична година.
 • Дисциплината Аудиовизуални и информационни технологии в образованието отпада.
 • Въвежда се нова дисциплина Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда, през зимния триместър на четвърта академична година, с хорариум 20 часа лекции и 10 часа лабораторни упражнения.
 • Текуща педагогическа практика отпада.
 • Въвежда се нова дисциплина Текуща педагогическа практика по математика, през зимния триместър на четвърта академична година, с хорариум 30 часа лабораторни упражнения.
 • Въвежда се нова дисциплина Текуща педагогическа практика по информатика и информационни технологии,  през зимния триместър на четвърта академична година, с хорариум 30 часа лабораторни упражнения.
 • Избираема дисциплина или практикум №6 отпада.
 • Въвежда се нова Задължително избираема дисциплина или практикум №2 от група А, през зимния триместър на четвърта академична година, с хорариум 40 часа лекции.
 • Преддипломна педагогическа практика отпада.
 • Въвежда се нова дисциплина Стажантска практика по математика, през зимния триместър на четвърта академична година, с хорариум 45 часа лабораторни упражнения.
 • Въвежда се нова дисциплина Стажантска практика по информатика и информационни технологии, през зимния триместър на четвърта академична година, с хорариум 45 часа лабораторни упражнения.
 • Наименованието на дисциплината  Обзорни лекции по математика и информатика се променя на Обзорни лекции по информационни технологии, математика и образователен мениджмънт.

Името на бакалавърската специалност „Математика и информатика“ към Факултета по математика и информатика да бъде променено на „Математика, информатика и информационни технологии“.

2) По професионално направление 4.5. Математика  и професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, влизащи в сила за 1-ви курс от учебната 2017/2018 година:

  Магистърска програма  „Бизнес информатика с английски език“ (1 г.)
 • Практика на търговските дружества да се чете през зимния триместър, вместо през есенния триместър. Лекциите се променят от 15 часа на 20 часа.
 • Английски език за работа в мултинационална компания. Упражненията се променят от 30 часа на 20 часа.
 • Уеб базирано програмиране. Лекциите се променят от 15 часа на 30, лабораторните упражнения се променят от 15 часа на 10 часа.
 • Наименованието на дисциплината Бизнес комуникация на английски се променя на Практикум по бизнес комуникация на английски и изпита се променя на текуща оценка.
 • Избираема дисциплина №2 се чете през пролетния триместър, вместо през зимния триместър.
 • Разработка на бизнес уеб приложения. Лекциите се променят от 15 часа на 20 часа, лабораторните упражнения се променят от 15 часа на 10 часа.
 • Наименованието на дисциплината Английски език в управление на проекти се променя на Практикум по английски език в управление на проекти и изпита се промени на текуща оценка.
 • Избираема дисциплина №3 отпада.
  Магистърска програма „Бизнес информатика с английски език“ (2 г.)

Първа година на обучението

 • Дисциплината „Компютърни архитектури“ се заменя с дисциплината „Операционни системи“;

Втора година на обучението

 • Същите промени както за първата година на „Бизнес информатика с английски език“ (1 г.)
 • За магистърска програма  „Бизнес информатика с английски език“ кредитите от 1 кредит за 25 часа става 30 часа.
 • Магистърска програма „Приложна математика“ (1 г.)
 • Наименованието на дисциплината „Избираема дисциплина №1 или практикум“ се променя на „Избираема дисциплина №1“
 • Наименованието на дисциплината  „Избираема дисциплина №2 или практикум“ се променя на „Избираема дисциплина №2“ и се чете през Пролетен триместър, вместо през Зимен триместър.
 • Дисциплината „Избираема дисциплина №3 или практикум“ отпада.
 • Въвежда се нова дисциплина „Компютърни алгебрични системи“ през зимния триместър с хорариум – лекции 30 часа, лабораторни упражнения 20 часа.
 • Магистърска програма „Приложна математика“ (2 г.)
 • Наименованието на дисциплината „Избираема дисциплина №1 или практикум“ се променя на „Избираема дисциплина №1“
 • Наименованието на дисциплината  „Избираема дисциплина №2 или практикум“ се променя на „Избираема дисциплина №2“ и се чете през Пролетен триместър, вместо през Зимен триместър.
 • Дисциплината „Избираема дисциплина №3 или практикум“ отпада.
 • Въвежда се нова дисциплина „Компютърни алгебрични системи“ през зимния триместър с хорариум – лекции 30 часа, лабораторни упражнения 20 часа.

3) По професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., влизащи в сила за 1-ви курс от учебната 2017/2018 година:

  Магистърска програма „ОБУЧЕНИЕ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В УЧИЛИЩЕ“ (1 г.), редовно обучение

 • Наименованието на задължителната дисциплина Алгоритми и структури от данни се променя на Проектиране и приложение на алгоритми.
 • Операционни системи отпада.
 • Училищен курс по информационни технологии се преименува на Дидактически технологии.
 • Избираема дисциплина или практикум се преименува на Задължително избираема дисциплина или практикум от група А. При избираема дисциплина Лекциите са 30 ч. При практикум Упражненията са 30 ч.
 • Обектно-ориентирано програмиране се преименува на Блоково програмиране и се премества от Зимен в Есенен триместър. Лекциите се променят от 15 на 20ч., а лабораторните упражнения – от 25 на 20 ч.

 • Компютърни мрежи и комуникации се преименува на Системи и комуникации в образованието.
 • Бази от данни отпада.
 • Въвежда се задължителна дисциплина Приложения с графичен потребителски интерфейс с 15 ч. лекции, 25 ч. лабораторни упражнения.
 • Въвежда се задължителна дисциплина Методи и средства за активно обучение по информатика и информационни технологии. Лекции 15 ч. Лабораторни упражнения 15 ч.
 • Избираема дисциплина или практикум се преименува на Задължителноизбираема дисциплина или практикум от група Б и се премества от Пролетен в Зимен триместър. Лекции 30 ч. при избираема дисциплина. Упражнения 30 ч. при практикум.

 • Събитийно програмиране отпада.
 • Информационни технологии в образованието. Лабораторните упражнения се променят от 25 на 15.
 • Въвежда се задължителноизбираема дисциплина Уеб технологии с 15ч Лекции и 25ч. Лабораторни упражнения.
 • Подготовка и полагане на практико-приложен държавен изпит или разработване и защита на дипломна работа се преименува на Подготовка и полагане на държавен изпит или разработване и защита на дипломна работа.

 

  Магистърска програма „ОБУЧЕНИЕ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В УЧИЛИЩЕ“ (2 г.), редовно обучение

 • Програмиране. Отпада
 • Психология. Упражненията се променят от 15 часа на 30 часа.
 • Въвежда се задължителна дисциплина Приобщаващо образование с 15 ч. лекции.
 • Аудио-визуални информационни технологии в обучението се преименува на Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда и се премества от Пролетен триместър в Есенен. Лекциите се променят от 10 на 15 ч., лабораторните упражнения се променят от 10 на 15 ч.
 • Бази от данни се премества от Зимен триместър на втора година в Есенен триместър на първа година.
 • Хоспитиране се премества от Есенен в Зимен триместър.
 • Въвежда се Задължителноизбираема дисциплина или практикум №1 от група А. Лекции 30 ч. при избираема дисциплина. Упражнения 30 ч. при практикум.

 • Компютърни архитектури отпада.
 • Педагогика. Упражненията се променят от 15 на 30 ч.
 • Методика на обучението по информатика и информационни технологии се премества от Пролетен в Зимен триместър. Лекциите се променят от 30 на 60 ч. Упражненията се променят от 0 на 30 ч. Лабораторните упражнения се променят от 10 ч. на 0 ч.
 • Текуща педагогическа практика се премества в Пролетен триместър. Упражненията се променят от 45 на 60 ч.
 • Въвежда се Задължителноизбираема дисциплина или практикум №1 от група Б. Лекции 30 ч. при избираема дисциплина. Упражнения 30 ч. при практикум.

 • Преддипломна педагогическа практика се преименува на Стажантска практика. Упражненията се променят от 75 на 90 ч.
 • Училищен курс по информационни технологии се премества от Есенен триместър на втора академична година в Пролетен триместър на първата академична година.
 • Интегриран практикум по информатика. Упражненията се променят от 20 на 0 ч. Лабораторните упражнения се променят от 0 на 20 ч.
 • Въвежда се Факултативна дисциплина с 15 ч. Лекции.

 • Алгоритми и структури от данни се преименува на Проектиране и приложение на алгоритми.
 • Операционни системи отпада.
 • Избираема дисциплина или практикум се преименува на Задължителноизбираема дисциплина или практикум №2 от група А.
 • Въвежда се задължителната дисциплина Дидактически технологии с лекции 15 ч. и лабораторни упражнения 15 ч.
 • Обектно-ориентирано програмиране от Зимен триместър се преименува на Блоково програмиране и се премества в Есенен триместър. Лекциите се променят от 15 на 20 ч. Лабораторните упражнения се променят от 25 на 20 ч.

 • Компютърни мрежи и комуникации се преименува на Системи и комуникации в образованието.
 • Въвежда се задължителната дисциплина Приложения с графичен потребителски интерфейс. Лекции 15 ч. и лабораторни упражнения 25 ч.
 • Въвежда се задължителна дисциплина Методи и средства за активно обучение по информатика и информационни технологии. Лекции 15 ч. Лабораторни упражнения 15 ч.
 • Избираема дисциплина или практикум се премества от Пролетен в Зимен триместър и се преименува на Задължителноизбираема дисциплина или практикум №2 от група Б.

 • Въвежда се нова задължителна дисциплина през Пролетния триместър на втората академична година Уеб технологии с Лекции 15 ч., Лабораторни упражнения 25 ч.
 • Събитийно програмиране отпада.
 • Информационни технологии в образованието. Лабораторните упражнения се променят от 25 ч. на 15 ч.
 • Подготовка и полагане на практико-приложен държавен изпит или разработване и защита на дипломна работа се преименува на Подготовка и полагане на практико-приложен държавен изпит и разработване и защита на дипломна работа

 

  Магистърска програма „ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА В УЧИЛИЩЕ“ (1 г.), редовно обучение

 • Елементи от комбинаториката, теория на вероятностите и  математическата статистика в училище се премества в Зимен триместър.
 • Избираема дисциплина или практикум (30+0 или 0+30) от Зимен триместърсе преименува на Задължителноизбираема дисциплина или практикум от група А исе премества в Есенен триместър. При избираема дисциплина Лекциите са 30 ч. При практикум Упражненията са 30 ч.

 • Приложения на съвременни информационни технологии. Упражненията се променят от 10 на 0ч. Лабораторните упражнения се променят от 0 на 10 ч.
 • Избираема дисциплина или практикум (30+0 или 0+30) се преименува на Задължителноизбираема дисциплина или практикум от група Б. Лекции 30 ч. при избираема дисциплина. Упражнения 30 ч. при практикум.

 • Избираема дисциплина или практикум (30+0 или 0+30) отпада.

 

  Магистърска програма „ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА В УЧИЛИЩЕ“ (2 г.), редовно обучение

 • Педагогика. Премества се в Зимен триместър. Лекциите се променят от 40 на 30 ч. Упражненията се променят от 20 на 30 ч.
 • Психология. Упражненията се променят от 20 на 30 ч. 
 • Аудио-визуални информационни технологии в обучението се преименува в Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда. Лекциите се променят от 10 на 15 ч., лабораторните упражнения се променят от 10 на 15 ч.
 • Училищен курс по алгебра. Премества се в Зимен триместър.
 • Училищен курс по анализ се премества от Зимен триместър в Есенен. Лекциите се променят от 30 на 20 ч.
 • Информационни технологии в управление на образованието се премества от Зимен триместър в Есенен. Лекциите се променят от 30 на 20 ч., Лабораторните упражнения се променят от 30 на 20 ч.
 • Въвежда се задължителна дисциплина Приобщаващо образование през Есенен триместър с Лекции 15 ч.
 • Въвежда се Задължителноизбираема дисциплина или практикум №1 от група А. Лекции 30 ч. при избираема дисциплина. Упражнения 30 ч. при практикум.

 • Методика на обучението по математика. Лекциите се променят от 30 на 60 ч.
 • Избираема дисциплина или практикум (30+0 или 0+30) се преименува на Задължителноизбираема дисциплина или практикум №1 от група Б и се премества от Пролет на втората година в Зима на първата година. Лекции 30 ч. при избираема дисциплина. Упражнения 30 ч. при практикум.
 • Хоспитиране. Премества се от Пролетен в Зимен триместър.

 • Извънкласна работа по математика отпада.
 • История на математиката отпада.
 • Текуща педагогическа практика. Упражненията се променят от 45 на 60.
 • Преддипломна педагогическа практика се преименува на Стажантска практика Упражненията се променят от 75 на 90 ч.
 • Въвежда се Практикум по обучението по математика през Пролетен триместър с Упражнения 20 ч. и Лабораторни упражнения 20 ч.
 • Въвежда се Факултативна дисциплина през Пролетен триместър с Лекции 15 ч.

 • Елементи от комбинаториката, теория на вероятностите и  математическата статистика в училище се премества в Зимен триместър.
 • Избираема дисциплина или практикум (30+0 или 0+30) от Зимен триместърсе преименува на Задължителноизбираема дисциплина или практикум №2 от група А исе премества в Есенен триместър. При избираема дисциплина Лекциите са 30 ч. При практикум Упражненията са 30 ч.

 • Избираема дисциплина или практикум (30+0 или 0+30) се преименува на Задължителноизбираема дисциплина или практикум №2 от група Б. Лекции 30 ч. при избираема дисциплина. Упражнения 30 ч. при практикум.
 • Приложения на съвременни информационни технологии в обучението по математика. Упражненията се променят от 10 на 0. Лабораторните упражнения се променят от 0 на 10.

 • Подготовка и полагане на  интегриран практико-приложен държавен изпит или разработване и защита на дипломна работа се преименува на Подготовка и полагане на  интегриран практико-приложен държавен изпит и разработване и защита на дипломна работа

 

  Магистърска програма „ОБУЧЕНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ“ (1 г.), задочно обучение

 • Аудио-визуални информационни технологии в обучението се преименува на Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда.
 • Избираема дисциплина или практикум 1 се преименува на Задължителноизбираема дисциплина или практикум от група А. При избираема дисциплина Лекциите се променят от 20 на 30 ч. При практикум Упражненията се променят от 0 на 30 ч, а Лабораторните упражнения се променят от 20 на 0 ч.

 • Избираема дисциплина или практикум 2 се преименува на Задължителноизбираема дисциплина или практикум от група Б. При избираема дисциплина Лекциите се променят от 20 на 30 ч. При практикум Упражненията се променят от 0 на 30 ч, а Лабораторните упражнения се променят от 20 на 0 ч.
 • Въвежда се задължителната дисциплина Компютърно моделиране с Лекции 10 ч., Лабораторни упражнения 10 ч.

 • Методика на обучението по информационни технологии в началното училище. Лекциите се променят от 20 на 30 ч. Упражненията се променят от 0 на 15 ч. Лабораторните упражнения се променят от 10 на 0 ч.
 • Избираема дисциплина или практикум 3 отпада.

 

  Магистърска програма „ОБУЧЕНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОГИМНАЗИЯТА“ (1 г.), задочно обучение

 • Аудио-визуални информационни технологии в обучението се преименува на Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда.
 • Избираема дисциплина или практикум 1 се преименува на Задължителноизбираема дисциплина или практикум от група А. При избираема дисциплина Лекциите се променят от 20 на 30 ч. При практикум Упражненията се променят от 0 на 30 ч, а Лабораторните упражнения се променят от 20 на 0 ч.

 • Избираема дисциплина или практикум 2 се преименува на Задължителноизбираема дисциплина или практикум от група Б. При избираема дисциплина Лекциите се променят от 20 на 30 ч. При практикум Упражненията се променят от 0 на 30 ч, а Лабораторните упражнения се променят от 20 на 0 ч.
 • Въвежда се задължителната дисциплина Компютърно моделиране с Лекции 10 ч., Лабораторни упражнения 10 ч.

 • Методика на обучението по информационни технологии в прогимназията. Лекциите се променят от 20 на 30 ч. Упражненията се променят от 0 на 15 ч. Лабораторните упражнения се променят от 10 на 0 ч.
 • Избираема дисциплина или практикум 3 отпада.

4) Допълнителни квалификации по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., влизащи в сила за 1-ви курс от учебната 2017/2018 година:

  Професионална квалификация „Учител по математика“
 • Разпределението на дисциплините се прави по триместри, а не по тип.
 • Педагогика. Лекциите се променят от 24 на 30 ч.
 • Психология. Лекциите се променят от 18 на 20 ч. Упражненията се променят от 0 на 10 ч.
 • Аудио-визуални и информационни технологии в обучението се преименува на Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда. Лекциите се променят от 6 на 8 ч., Семинарните занятия се променят от 6 на 0 ч. Лабораторните упражнения се променят от 0 на 7 ч. Формата на изпитване се променя от Текуща оценка на Изпит.
 • Теория на числата отпада.
 • Училищен курс по алгебра. Упражненията се променят от 12 на 10 ч.
 • Училищен курс по геометрия. Упражненията се променят от 15 на 10 ч.
 • Училищен курс по анализ. Лекциите се променят от 15 на 10 ч. Упражненията се променят от 15 на 10 ч.
 • Методика на обучението по математика се преобразува от задължителноизбираема в задължителна. Лекциите се променят от 12 ч. на 30 ч. Упражненията се променят от 6 на 10 ч.  Лабораторните упражнения се променят от 0 на 5ч. Семинарните занятия се променят от 6 на 0 ч.
 • Задължителноизбираемата дисциплина Информационни технологии в управление на образованието отпада в този формат.
 • Въвежда се през есенния триместър Задължителноизбираема дисциплина или практикум №1 от група А с 8 ч. Лекции и 7 ч. Упражнения при избираема дисциплина и 15 ч. Упражнения при практикум. Формата на изпитване е Текуща оценка.
 • Въвежда се през есенния триместър Задължителноизбираема дисциплина или практикум №1 от група Б с 8 ч. Лекции и 7 ч. Упражнения при избираема дисциплина и 15 ч. Упражнения при практикум. Формата на изпитване е Текуща оценка.
 • Въвежда се през зимния триместър Задължителноизбираема дисциплина или практикум №2 от група А с 8 ч. Лекции и 7 ч. Упражнения при избираема дисциплина и 15 ч. Упражнения при практикум. Формата на изпитване е Текуща оценка.
 • Въвежда се през пролетния триместър Задължителноизбираема дисциплина или практикум №2 от група Б с 8 ч. Лекции и 7 ч. Упражнения при избираема дисциплина и 15 ч. Упражнения при практикум. Формата на изпитване е Текуща оценка.
 • Въвежда се през есенния триместър задължителна дисциплина Приобщаващо образование с 4 ч. лекции и 4 ч. упражнения. Формата на изпитване е Изпит.
 • Факултативната дисциплина Извънкласна работа по математика отпада в този формат.
 • Факултативната дисциплина История на математиката отпада в този формат.
 • Въвежда се Факултативна дисциплина с Лекции 4ч и Упражнения 4ч.
 • Хоспитиране. Упражненията се променят от 12 на 15 ч.
 • Текуща педагогическа практика. Упражненията се променят от 18 на 30 ч.
 • Преддипломна педагогическа практика се заменя със Стажантска практика. Семинарните занятия се променят от 30 на 0 ч. Упражненията се променят от 0 на 45 ч.
 • Интегриран практико-приложен изпит по математика се преименува на Подготовка и полагане на практико-приложен държавен изпит по математика.
 • Професионална квалификация „Учител по информатика и информационни технологии“
 • Педагогика Лекциите се променят от 24 на 30 ч.
 • Психология Лекциите се променят от 18 на 20 ч. Упражненията се променят от 0 на 10 ч.
 • Аудио-визуални и информационни технологии в обучението се преименува на Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда. Лекциите се променят от 6 на 8 ч., Упражненията се променят от 6 на 0 ч. Лабораторните упражнения се променят от 0 на 7 ч. Формата на изпитване се променя от Текуща оценка на Изпит.
 • Училищен курс с методика на преподаването по информатика се променя на Методика на обучението по информатика и информационни технологии. Лекциите се променят от 12 ч. на 20 ч., упражненията се променят от 6 ч. на 0 ч., семинарните упражнения се променят от 6 на 0 ч., лабораторните упражнения се променят от 0 ч. на 25 ч.
 • Програмиране (Въведение в информатиката и увод в програмирането) се преименува на Програмиране.
 • Интегриран практикум по информатика І се преименува на Интегриран практикум по информатика
 • Въвежда се задължителната дисциплина Училищен курс по информатика и информационни технологии с 20ч Лекции и 20 ч. Лабораторните упражнения
 • Задължителноизбираемата дисциплина Методика на извънкласна работа по информатика отпада в този формат.
 • Задължителноизбираемата дисциплина Информационни технологии в управлението на образованието  отпада в този формат.
 • Въвежда се през есенния триместър Задължителноизбираема дисциплина или практикум №1 от група А с 8 ч. Лекции и 7 ч. Упражнения при избираема дисциплина и 15 ч. Упражнения при практикум. Формата на изпитване е Текуща оценка.
 • Въвежда се през есенния триместър Задължителноизбираема дисциплина или практикум №1 от група Б с 8 ч. Лекции и 7 ч. Упражнения при избираема дисциплина и 15 ч. Упражнения при практикум. Формата на изпитване е Текуща оценка.
 • Въвежда се през зимния триместър Задължителноизбираема дисциплина или практикум №2 от група А с 8 ч. Лекции и 7 ч. Упражнения при избираема дисциплина и 15 ч. Упражнения при практикум. Формата на изпитване е Текуща оценка.
 • Въвежда се през пролетния триместър Задължителноизбираема дисциплина или практикум №2 от група Б с 8 ч. Лекции и 7 ч. Упражнения при избираема дисциплина и 15 ч. Упражнения при практикум. Формата на изпитване е Текуща оценка.
 • Въвежда се през есенния триместър задължителна дисциплина Приобщаващо образование с 4 ч. лекции и 4 ч. упражнения. Формата на изпитване е Изпит.
 • Факултативната дисциплина Компютърни системи и комуникации отпада в този формат.
 • Факултативната дисциплина Съвременни информационни технологии в обучението отпада в този формат.
 • Факултативната дисциплина Интегриран практикум по информатика 2 отпада в този формат.
 • Въвежда се Факултативна дисциплина с Лекции 4ч и Упражнения 4ч.
 • Хоспитиране. Упражненията се променят от 12 на 15 ч.
 • Текуща педагогическа практика. Упражненията се променят от 18 на 30 ч.
 • Преддипломна педагогическа практика се заменя със Стажантска практика. Семинарните занятия се променят от 30 на 0 ч. Упражненията се променят от 0 на 45 ч.
 • Интегриран практико-приложен изпит по математика се преименува на Подготовка и полагане на практико-приложен държавен изпит по математика.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ