Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2011 година протокол № 42 / 21.09.2011    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 42 / 21.09.2011

Днес, 21 септември 2011 г. (сряда) от 13:00 ч. се проведе ФС на ФМИ.

Присъстваха: проф д-р Асен Рахнев, проф. д-р Снежана Гочева, доц. д-р Владимир Шкуртов, доц. д-р Христо Крушков, проф. д-р Георги Златанов, проф. дмн Христо Семерджиев, проф. д-р Петко Пройнов, проф. дмн Тодор Жемязков, проф. д-р Димитър Мекеров, доц. д-р Бистра Царева, доц. д-р Боян Златанов, доц. д-р Иванка Касандрова, доц. д-р Неделчо Милев, доц. д-р Недялка Казакова, доц. д-р Галина Векова, доц. д-р Люба Попова, доц. д-р Антон Илиев, проф. д-р Станимир Стоянов, проф. дпн Васил Милушев, доц. д-р Коста Гъров, гл. ас. д-р Ангел Голев, гл. ас. Иван Димитров, проф. дмн Георги Тотков- като ръководител катедра, Тотод Чаушев -  като ръководител звено, Никола Вълчанов – докторант, Станислав Даков – студент.

Отсъстваха: доц. д-р Манчо Манев, проф. дмн Нако Начев, проф. д-р Стоил Миховски, проф. дмн Снежана Христова, доц. д-р Веска Нончева, доц. д-р Теменужка Пенева, Михаела Бобилова – студентка, Мария Добрева – студентка.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Прием за уч. 2011/2012 г. и ресурсно обезпечаване:
  а) информация за КСК;
  б) конкурси.
 2. Учебни:
  а) учебен план;
  б) занятия;
  в) утвърждаване на Избираеми дисциплини за есенния триместър на уч. 2011/12    (задочно обучение) и Факултативни дисциплини на есенния триместър на уч. 2011/2012 – редовно;
  г) хонорувани;
  д) извънредни изпити.
 3. Акредитация.
 4. Разни:
  а) продължение  на трудов договор;
  б) такси магистри;
  в) учебни въпроси;
  г) отчет на докторант;
  д) доклад от проф. Христо Семерджиев;
  е) разкриване на лаборатория по роботика, мехатроника и телемеханика.

РЕШЕНИЯ:

1. ФС прие предложението на проф. дмн Христо Семерджиев, ръководител на катедра „Приложна математика и моделиране”, да бъде обявен конкурс за академична длъжност „Главен асистент” по област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5 Математика, научна специалност 01.01.09 Изчислителна математика (Числени методи) – 1 (едно) място със срок 2 (два) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник.

2. ФС прие предложението на доц. д-р Антон Илиев, ръководител на катедра „Компютърни технологии” предлага да бъде обявен конкурс за академичната длъжност „Главен асистент”, съгласно чл. 58(1) от ПРАСПУ, област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки, докторска, научна специалност 01.01.12 Информатика – сос срок 2 (два) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник.

3. ФС прие следното предложение на Деканското ръководство: на мястото на напусналия ас. Иван Костадинов Ангелов от катедра „Компютърни технологии” да бъде назначена Кремена Василева Стефанова.

4. ФС прие Учебен план и квалификационна характеристика на спец. „Бизнес математика” (ОКС бакалавър).

5.  ФС утвърждава допълнително още една избираема дисциплина за Есенния триместър на учебната 2011/2012 година (задочно обучение) и две Факултативни дисциплини за Есенния триместър, а именно:

І. Задочно обучение

Компютърна реализация на математически модели и методи във фирменото планиране и инвестиране, проф. Д-р Атанас Гешев, гл. Ас. Д-р Анна Малинова.

ІІ . Факултативни дисциплини

 • Въведение в РНР. Обектноориентирано програмиране (Практикум), Георги  Гроздев (управител на фирма „Вискомп” ЕООД)  и Атанас Василев (старши програмист във фирма „Вискомп” ЕООД).
 • Изграждане на базово ниво по руски език (Практикум), гл. ас. Петранка Савова.

6.  ФС избра  следните хонорувани преподаватели през учебната 2011/2012 година: проф. дпн Сава Иванов Гроздев, 120 часа за научно ръководство на докторанти – по 9,00 лв.; доц. д-р Тони Кондева Чехларова, 60 часа за научно ръководство на докторанти; Янислав Картелов (магистър) за водене на 360 часа с бакалаври и участие в изпити; Маргарита Крушкова (студентка III курс, БИТ, редовно) за водене на 360 часа с бакалаври и участие в изпити; Виктор Атанасов (студент III курс, БИТ, редовно) за водене на 360 часа с бакалаври и участие в изпити; Никола Велизариев Вълчанов (магистър) за водене на 160 ч. упражнения и участие в изпити по учебните дисциплини – избираема „Основи на С#“ за IV курс Информатика задочно и II курс БИТ задочно, „Курсов проект“ – II курс БИТ задочно; Елена Христова Тодорова (магистър) за водене на 30 ч. упражнения и участие в изпити по учебната дисциплина – „Увод в информационните технологии“ – I курс БИТ задочно; Вилислав Иванов Радев (магистър) за водене на 30 ч. упражнения и участие в изпити по учебната дисциплина – „Увод в информационните технологии“ – I курс БИТ задочно; Мая Георгиева Стоева (магистър) за водене на 60 ч. упражнения и участие в изпити по избираемата дисциплина „Въведение и в Adobe Flash Professional CS5. Първи стъпки с Adobe AIR.“ за IV курс Информатика задочно и II курс БИТ задочно; Диляна Иванова Тоцева (магистър) за водене на 50 ч. упражнения и участие в изпити по „Разпределени приложения“ – IV курс Информатика задочно; Даниела Ваклушева Димитрова (магистър) за водене на 80 ч. упражнения и участие в изпити по „Информационни технологии” – II курс Информатика задочно; Венцислав Асенов Дилянов (магистър) за водене на 80 ч. упражнения и участие в изпити по „Право и правни информационни системи“, II курс БИТ задочно; Георги Илиев Соколов (магистър) за водене на 60 ч. упражнения и участие в изпити по „Програмиране в Интернет с PHP и MySQL“, III курс БИТ задочно; Доц. д-р Стояна Димитрова Желева за водене на 200 ч.; Самед Наидов Караибрямов (магистър)  за водене на 40 ч. упражнения по «Синтетична геометрия» - ІV курс спец. Математика.

7. ФС прие предложението: в срок до 6.10.2011 г. да се обявяват извънредни изпити.

8. ФС прие предложението на катедра „Реален анализ” да бъде продължен трудовият договор на проф. д-р Степан Иванов Костадинов с 1 (една) година, считано от 06.10.2011 г., поради навършване на пенсионна възраст.

9.  ФС на ФМИ предлага на  Академичния съвет да вземе следните решения:

     Ако студент от ОКС "Магистър" при ФМИ:

а) не е завършил семестриално (не е успял да положи успешно изпит по дисциплина от учебния план в срок до втория държавен изпит в годината на завършване);

б) не е успял да положи успешно държавен изпит на една от двете посочени дати в годината на завършване или  на една от двете посочени дати в годината следваща годината на завършване се отстранява.

     Възстановяването на студентски права се извършва след внасяне на следните такси:

     а) При невзети над 50% от семестриалните изпити – две действащи семестриални такси;

     б) При невзети под 50% от семестриалните изпити – една действаща семестриална такса;

     в) Ако няма невзети семестриални изпити – половин действаща семестриална такса.

10.  ФС прие предложението на Деканското ръководство за следното разпределение на специалностите във ФМИ на групи и подгрупи за учебната 2011/2012 година: за спец. Информатика (редовно обучение: 1к – 3 гр., 6 подгр.; 2к – 3 гр., 6подгр.; 3к – 4 гр., 8 подгр.; 4 к. – 4 гр., 8 подгр.; задочно обучение: 1к – 1 гр., 3 подгр.; 2к – 2 гр., 4 подгр.; 3к – 2 гр., 4 подгр.; 4к – 1гр., 3 подгр.); за спец. БИТ (редовно обучение: 1к – 3 гр., 6 подгр.; 2к – 3 гр., 6 подгр.; 3к – 2 гр., 4 подгр.; задочно обучение: 1к – 2 гр., 4 подгр.; 2к – 2 гр., 4 подгр., 3 к – 1 гр., 2 подгр.); спец. МИ (редовно обучение: 1к – 1гр., 1 подгр.; 2к – 1 гр., 2 подгр.; 3к –2 гр., 4 подгр.; 4к –2 гр., 4 подгр.

а) Групите за 1 к. Информатика и 1 к. БИТ са по 4 само за упражненията по Английски език;

б) Подгрупите на 4 к. МИ редовно са 5 само за упражненията по Текуща педагогическа практика и Хоспитиране;

в) Студентите от специалностите Математика и Приложна математика се обучават в 1 обща група за всеки курс по еднаквите дисциплини и в отделни групи по различните дисциплини. За ІІІ и ІV. курс на тези специалности се определя по 1 отделна подгрупа. ½ група (подгрупа) означава сливане с другата специалност.

11. ФС прие предложението: редовният докторант Христо Бонев Христов да бъде прехвърлен към катедра „Приложна математика и моделиране” с научен ръководител проф. д-р Снежана Гочева-Илиева по научно направление 4.6 Информатика и компютърни науки.

12. ФС на ФМИ прие във Факултета по математика и информатика да бъде разкрита Лаборатория по роботика, мехатроника и телемеханика.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ