Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2012 година протокол № 12 / 17.04.2012    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 12 / 17.04.2012

ПРОТОКОЛ № 12 / 17.04.2012

От декански съвет на факултета по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 17.04.2012 год. (сряда) от 12:30 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.

Присъстваха: проф. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Христо Крушков, доц. д-р Коста Гъров, доц. д-р Манчо Манев, доц. д-р Антон Илиев, Тодор Чаушев – рък. звено УКЗ.

ДНЕВЕН РЕД:

 1.  Обсъждане на дневния ред на ФС на ФМИ.
 2.  Разни.

РЕШЕНИЯ:

 1. .ДС прие предложението: да се включат следните подточки към точка „Разни” от дневния ред за ФС на ФМИ на 18.04.2012 г.:
  • частични промени в Учебен план;
  • конспект за държавен изпит за магистърска програма „Софтуерни технологии”;
  • правила за ДТВ;
  • график за следващите ФС;
  • коментар за семестриализации в УП (за А и В);
  •  приемно време;
  • предложение за обявяване на конкурс за академичната длъжност „главен асистент” по:област на висше образование 4. Природни науки, математика и  информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма (научна специалност) Информатика към катедра «Компютърни технологии»;
 2. ДС прие предложението: следващото заседание на ФС да е на 23.05.2012 г. (сряда) от 13:00 ч.
 3. ДС прие предложението: следващото заседание на ДС да е на 16.05.2012 г. (сряда) от 12:00 ч.
 4. ДС прие и предлага за утвърждаване от ФС на следното предложение за частична промяна в Учебния план за ІІІ курс на спец. „Бизнес информационни технологии”:
  • Дисциплината „Програмиране на Java” да се чете през есенния триместър на мястото на дисциплината „Компютърни мрежи и комуникации”.
  • Дисциплината „Компютърни мрежи и комуникации” да се чете през зимния  триместър на мястото на дисциплината  „Програмиране на Java”.
 5. ДС прие да се внесе за разглеждане на ФС и АС на предложението за присъждане на почетното звание “Доктор хонорис кауза”на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” на проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев.
 6. ДС прие да се внесе за разглеждане на ФС и АС на предложението за номиниране на проф. д. п. н. Сава Иванов Гроздев за академик на БАН по обществени науки в конкурса за избор на академици и член-кореспонденти на БАН, обявен и публикуван във в-к „Труд” от 17.04.2012 г.
 7. ДС прие следния график за заседанията на ФС: на 23 май, 20 юни и 18 юли 2012 г.
 8. ДС прие предложението: да се гласува двоен хонорар за час упражнение на доц.д-р Боян Паскалев Бончев.
 9. ДС прие предложението, да се внесе за разглеждане на ФС на следното писмо:
  Факултетният съвет на Факултета по математика и информатика с тревога констатира, че в последно време ръководствата на някои при­род­ни­ факултети на Пловдивския университет изменят учебните планове на спе­ци­алностите като лишават бъдещите специалисти с висше образование от преподаване на дисциплини от компетентността на други факултети на ПУ и по-конкретно на ФМИ. Последният и най-ярък пример е Биологическия факултет. Възпитаниците на ПУ в областта на природните науки се нуждаят от преподаване на дисциплини в областта на математиката, информатиката и информационните технологии, не само според световните стандарти за учебни планове по тези специалности, но и според изградената традиция в нашия университет, оценен най-високо от НАОА и наши колеги,  научни и образователни институции от развитите страни не само от Европейския съюз. Криворазбраните икономии с тази политика ще доведат до драстично спадане на качеството на обучение по споменатите специалности и съответния срив на обществения престиж и институционалния рейтинг на Пловдивския университет. Искаме да напомним, че признатите и високо квалифицирани учени и универ­си­тет­ски преподаватели в областта на математиката, информатиката и инфор­ма­ци­онните технологии на Пловдивския университет работят във Факултета по мате­матика и информатика, признат научен и образователен център на само у нас, но и в чужбина. Продължаването процеса на нарушаване принципите на университетското образование за специализирани факултети и катедри, започнат с конюнктурни цели преди години, ще доведе до обезличаване на факултетите и оттам и на нашия университет, завоювал си през първите си 50 години авторитета на втория по значимост класически университет в България, оспорвайки лидерството на Софийския университет в много отделни области. ФС на ФМИ остро възразява срещу подобна политика от страна на някои факултети на ПУ и призовава за принципност, далновидност, колегиалност и спазване на основите на университетското образование в Пловдивския университет

ПРОФ. Д-Р АСЕН РАХНЕВ
Декан на ФМИ

НАДЯ МИЛЕВА
Протоколчик

17.04.2012 г.
гр. Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ