Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски "

paisii

fmi-top banner

 

Начало  

Наука  

Публикации  

Книги  

Преподаване  

Студенти  

Автобиография  

Учебни материали 

Снежана Гочева-Илиева

Професор, доктор на науките

катедра "Математически анализ"

 

МОИТЕ СТУДЕНТИ и ДОКТОРАНТИ

ДОКТОРАНТИ

 1. Радослав Радев, тема: "Разширения на работните рамки за обекно-релационно свързване", докторска програма "Информатика", с право на защита
 2. Христо Христов, тема: "Разработване на бизнес интелигентни уебприложения за обработка и анализ на данни", докторска програма "Информатика", с право на защита
 3. Чардар Кулин, тема: "Отворена симулационна система LasSim за лазери и лазерни технологии", докторска програма "Информатика", с право на защита
 4. Антоанета Йорданова, тема: “Приложение на дейта майнинг методи за статистическо моделиране“, докторска програма "Математическо моделиране и приложение на математиката"
 5. Димитър Фиданов, тема: “Математическо моделиране на лазери с метални пaри“, докторска програма "Математическо моделиране и приложение на математиката"
 6. Стефани Панайотова, докторска програма "Математическо моделиране и приложение на математиката", съръководство с доц. д-р Павлина Атанасова
 7. Ивайло Боюклиев, докторска програма "Математическо моделиране и приложение на математиката", съръководство с доц. д-р Христина Кулина
 8. Мариана Петрова-Жекова, докторска програма "Математическо моделиране и приложение на математиката", съръководство с доц. д-р Христина Кулина

Защитени докторанти:

 1. Дойчин Бояджиев, тема: "Приложение на математико-статистически методи за моделиране на произход", научна специалност: "Математическо моделиране и приложение на математиката", 23.03.2009.
 2. Анна Малинова, тема: "Софтуерна система за компютърна симулация на лазери с метални пaри", научна специалност: "Информатика", 02.11.2009.
 3. Десислава Войникова, тема: "Приложение на многомерни непараметрични статистически методи", докторска програма "Математическо моделиране и приложение на математиката" (в съръководство с доц. д-р Илийчо Илиев), 18.06.2013.
 4. Христо Лесев, тема: "Модулни разширяеми системи за глобално осветяване", докторска програма "Информатика", 17.03.2015.
 5. Атанас Иванов, тема: "Статистическо изследване на чистотата на въздуха", докторска програма "Математическо моделиране и приложение на математиката" (в съръководство с доц. д-р Дойчин Бояджиев), 20.03.2015.
 6. Ваня Иванова, тема: "Интензификация на процесите на изпитване и оценяване по английски език с помощта на ИТ" (в съръководство с проф. д-р Асен Рахнев), защита на 03.02.2016.
 7. Мая Стоименова, тема: “Моделиране на бързопроменливи временни редове“, докторска програма "Математическо моделиране и приложение на математиката" защита на 15.06.2018.

ДИПЛОМАНТИ МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН

 1. Юлия Иванова Работова – Христова, Тема на дипломната работа: "Изследване на временни редове в областта на туризма", сп. Приложна математика, 2016.
 2. Антоанета Петрова Йорданова, тема на дипломната работа: "Приложение на статистически методи в животновъдните науки", сп. Приложна математика, 2015.
 3. Иван Динков Христов, “Properties and Applications of Special Functions and Integrals in Mathematics” (на английски език), сп. Приложна математика, 2014.
 4. Десислава Стоянова Войникова, Приложение на дисперсионен анализ за обработка на данни с помощта на SPSS, сп. Приложна математика, 2009.
 5. Любомир Драганов Генов, Приложение на факторния анализ в маркетинга с SPSS, сп. Приложна математика, 2007.
 6. Красимир Кръстев, Моделиране в лазерната физика с Mathematica, сп. Приложна математика, 2003.
 7. Лукиан Табанджов, сп. Математика и информатика, 2003.
 8. Кръстена Николова, сп. Приложна математика - Гранични задачи с Mathematica, 2002.
 9. Спас Б. Илиев, Помощните програми - неразделна част от процеса на тестване, сп. Информатика, 2001.
 10. Георги П. Симеонов, Он-лайн трудова борса с Jini технология, сп. Информатика, 2001.
 11. Петър Кр. Матов, Транзакционен кеш за свръзка между бази данни, сп. Информатика, 2001.
 12. Георги Янъков, WAP технологии, сп. Информатика, 2001.
 13. Пенка М. Чолакова, Основни методи за архивиране с програмна реализация, сп. Информатика, 2001.
 14. Иван Видев, сп. Информатика, 2000.
 15. Елени Герали, Приложение на ACCESS за изграждане на база данни в аптека, сп. Информатика,2000.
 16. Павлин Н. Жеков, Моделиране на ферментационни процеси, сп. Информатика. 1999.
 17. Елеонора Георгиева, Решаване на гранични задачи за ОДУ с компютър, сп. Информатика, 1999.
 18. Нина Узунова, Специални двумерни методи на дихотомия за решаване на системи нелинейни уравнения, сп. Информатика, 1999.
 19. Марин Мандраджиев, сп. Информатика, 1999.
 20. Юлия Касабова, Златното сечение, сп. Физика и математика, 1998.
 21. Сергей Касабов, сп. Физика и математика, 1998.
 22. Таня В. Георгиева, сп. Информатика, 1998.
 23. Владимир Д. Денев, Методи за кодиране на изображения, сп. Информатика, 1997.
 24. Весела К. Колева, Паралелни алгоритми в линейната алгебра, сп. Информатика, 1997.
 25. Теохарис К. Кацарос, Реализация на някои алгоритми за моделиране на лазери с метални пари, сп. Информатика, 1997.
 26. Мария Терзийска, Реализация на алгоритми за СО2 лазери, сп. Информатика, 1997.
 27. Нина М. Николова, Нелинеен метод на Рунге-Кута за решаване на твърди диференциални уравнения, сп. Информатика, 1996.

и други.

Към началото на страницата


 

wolfram

art

art