Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски "

paisii

fmi-top banner

 

Начало  

Наука  

Публикации  

Книги  

Преподаване  

Студенти  

Автобиография  

Учебни материали 

Снежана Гочева-Илиева

Професор, доктор на науките

катедра "Математически анализ"

 

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, НАУЧНИ ПРОЕКТИ, ЧЛЕНСТВА В БОРДОВЕ НА НАУЧНИ СПИСАНИЯ, ЧЛЕНСТВА В НАУЧНИ КОМИТЕТИ НА КОНФЕРЕНЦИИ

ПЪРВИЧНИ НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ:

 • Моделиране и компютърни симулации в областта на плазмата, лазерната физика и инженерните науки
 • Математическо моделиране на замърсяванията на въздуха
 • Теория и практика на диференчни методи за обикновени и частни диференциални уравнения - сингулярни задачи
 • Приложна изчислителна статистика
 • Приложение на предсказващи техники за извличане на данни (data mining)
 • Интелигентни софтуерни технологии

ВТОРИЧНИ НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ :

 • Научни изчисления
 • Математическо оптимиране и приложения
 • Информационни технологии, програмиране, експертни системи, информационни системи, софтуерно инженерство
 • Иновационни технологии в обучението по математика

ФИНАНСИРАНИ НАУЧНИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОЕКТИ:

 • Ръководител на проект: 2015-2016, НПД при ПУ, проект НИ15-ФМИ-004, тема: "Иновативни фундаментални и приложни научни изследвания по компютърни науки, математика и педагогика на обучението"
 • Ръководител на проект: 2013-2014, НПД при ПУ, проект НИ13-ФМИ-002, тема: "Интеграция на ИТ в научните изследвания по математика, информатика и педагогика на обучението"
 • Ръководител на проект: 2011-2012, НПД при ПУ, проект НИ11-ФМИ-004, тема: "Разработка и приложение на иновативни ИКТ за провеждане на качествени конкурентноспособни научни изследвания и цялостно осъвременяване процеса на обучение във ФМИ"
 • Координатор на източноевропейска междууниверситетска мрежа за мобилност CEEPUS II, CEEPUS III - проект CII-HU-0028-03-0910 - Active Methods in Teaching and Learning Mathematics and Informatics, 2009-2014.
 • Контактно лице на международен проект по програма Леонардо да Винчи III - Трансфер на иновации, 2009-2011, тема: Establishing Web Based Mathematical Learning System (WEB-MLS), 2009-TR1-LEO05-08701.
 • Контактно лице на международен проект по програма Леонардо да Винчи - Партньорства, 2009-2011, тема: Building up virtual mathematics laboratory, рег. номер 2009-1-TR1-LEO04-05414.
 • Ръководител на проект: 2009-2010, НПД при ПУ, проект РС-2009-М13, тема: Статистически и математически модели в планирането на експеримента с подобрени изходни характеристики за лазери с метални пари.
 • Координатор на научен проект: 2008-2010, НПД при ПУ, проект ИС-М4, тема: Междуфакултетен разпределен център за електронно обучение (215 хил. лв).
 • Ръководител на проект: 2006-2009, Национален фонд научни изследвания, МОН, проект ВУ-МИ-205/2006, тема: Разработка на софтуерни продукти за компютърна симулация на газовия разряд с приложение в малки и средни предприятия.
 • Ръководител на българския тим: 2006-2008, Пилотен Проект по Програма Леонардо на Европейската Комисия, проект: SK/06/B/F/PP-177436, (376000 €) Европейска Виртуална Лаборатория по Математика (EVLM) http://www.fmi-plovdiv.org/evlm
 • Ръководител на проект: 2007-2008, НПД - Пловдивски Университет, проект: 07M07, Математическо и информационно моделиране на импулсни и газови лазери
 • Ръководител на проект: 2005-2006, НПД - Пловдивски Университет, проект: 05M47, Числено изследване на характеристиките на високочестотна плазма
 • Ръководител на проект: 2003-2004, МОН и Световна Банка, проект: 12002 (41500 €), Внедряване на лаборатория по професионални интерактивни системи в обучението по математика
 • Ръководител на проект: 2003-2005, НПД - Пловдивски Университет, проект: 03M28, Моделиране на лазери с метални пари
 • Участник в проект: 2003, Phare No BG 0004.03.058, Център по Пазарна икономика -Пловдив, професионално обучение
 • Участник; 2005, Курс към Socrates GRUNDTVIG 3: Планиране и управление на европейски проекти
 • Научен секретар: 1984-1988, проекти към МОН и Център за подготовка на кадри към ПУ.

Към началото на страницата


 

kk

virgine2