Интерактивна математика
 

Продължителност на курса

 40 часа

Анотация 

 През последните години интерактивните професионални компютърни системи масово навлизат като нова форма на обучение в университетите на Европа, САЩ, Япония и др. Те стават задължителен елемент на преподаването и научните изследвания. В областта на математиката такива системи са: Mathematica, Maple, Derive, Matlab, Reduce и др. Целта на предлаганата избираема дисциплина е запознаване на курсистите и обучение за работа и програмиране със системите Mathematica, Maple и Derive. Включени са голям брой примери и интерактивно обучение с компютър. Курсът е подходящ за студенти от втори курс нататък, за всички специалности.

Необходими предварителни познания

Предполага се, че учащите имат компютърна и математическа грамотност.

Съдържание  

1. Интерфейс и правила за работа с интерактивните системи.

2. Система Mathematica: числен и символен калкулатор, 2D и 3D графика, приложение за решаване на задачи по математически анализ, алгебра, геометрия, диференциални уравнения, програмиране, създаване на интерактивни документи.

3. Система Maple V: - удобство на интерфейса, уравнения и неравенства, 2D и 3D графика, приложение за решаване на задачи.

4. Система Derive 5: основни елементи, запознаване и работа с готови приложения, интернет базирани приложения и др.